Specifičnosti u bachelor programu Primijenjena psihologija (180 ECTS)

NAJČEŠĆA PITANJA

Specifičnosti u bachelor programu Primijenjena psihologija (180 ECTS)

Koji su uvjeti za upis?
U bachelor program Primijenjena psihologija mogu se upisati oni koji imaju završenu: opću maturu. stručnu maturu ili koji su prije 2002. godine završili bilo koji četverogodišnji srednjoškolski program sa završnim ispitom. Uvjete za upis u studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Kada se mogu prijaviti?
Prvi prijavni rok će trajati do 30. lipnja (nije bitno, ako predate prijavu 15. 3. ili 20. 6, bitno je, da predate prijavu do 30. 6.)

Ako je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mjesta, bit će doneseno rješenje o ograničenju broja upisa, a kandidati će biti odabrani s obzirom na: opći uspjeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odnosno općoj maturi – 60 % bodova, opći uspjeh u 3. i 4. razredu srednje škole – 40 % bodova

Je li program javno važeć i akreditiran?
Bachelor (preddiplomski) studijski program Primijenjena psihologija (180 ECTS) na DOBA Fakultetu Maribor akreditirala je Nacionalna agencija za kvalitetu u visokom školstvu Republike Slovenije (u nastavku NAKVIS), dana 19. 11. 2020. godine, broj odluke 6033-64/2020/8. 

Koji je stručni naziv?
U skladu s akreditiranim programom nakon završetka svih obveza u bachelor programu Primijenjena psihologija na DOBA Fakultetu steći ćete stručni naziv diplomirani psiholog/diplomirana psihologinja (VS). 

Priznavanje stručne kvalifikacije
Svi studijski programi koje provodimo na DOBA Fakultetu Maribor akreditirani su od strane NAKVIS-a - Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom školstvu, stoga su također akreditirani i bachelor studijski program Primijenjena psihologija te master studijski program Psihologija (Akreditacije programa DOBA Fakulteta na Nacionalnoj agenciji za kvalitetu u visokom školstvu). Programi su akreditirani i za online provedbu studija. Akreditiranim online studijem DOBA Fakultet Maribor jamči jednakovrijednost stečenog znanja i kompetencija u svim načinima studija. Za provođenje online studija DOBA Fakultet Maribor jedini u JI Europi ima 2 međunarodne akreditacije.

Kod studijskih programa psihologija/ bachelor i master/ na DOBA Fakultetu Maribor nema sadržajnih razlika u usporedbi sa studijskim programima u Republici Hrvatskoj, odnosno u zemljama članicama EU. U skladu s važećim propisima donesenim u EU: diploma DOBA Fakulteta Maribor je javno važeća; stručni naziv koji student stječe u visokoškolskom obrazovanju /diplomirani psiholog ili magister psihologije/ koristi se u izvornom obliku, u svim zemljama EU, pa i u Hrvatskoj; - diplomant koristi i naziv stupnja obrazovanja i ime obrazovnog programa.

Diplomirani psiholog i magister psihologije DOBA Fakulteta Maribor može u Hrvatskoj upotrebljavati stručni naziv te raditi u privatnom sektoru /organizacije, poduzeća, ustanove, nevladine organizacije … Samostalan posao psihologa obavlja se nakon završetka master programa/ magister psihologije/. Nakon završetka bachelor programa Primijenjena psihologija diplomanti /diplomirani psiholog/ ne mogu samostalno obavljati profesiju psihologa, tako u Sloveniji, kako ni u europskim zemljama i u Hrvatskoj. Ali mogu raditi u različitim područjima.

U Republici Hrvatskoj zanimanje psihologa nakon završetka master programa regulirana je profesija. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. U slučaju da Hrvatska Psihološka komora u budućnosti ne prizna inozemnu stručnu kvalifikaciju /magister psihologije/ magistri DOBA Fakulteta Maribor bi se susretali s ograničenjima pri zapošljavanju u državnom sustavu ili kod otvaranja privatne psihološke prakse.

Studenti koji žive i rade u drugim zemljama priznavanje i vrednovanje obrazovanja trebaju provjeriti u zemlji u kojoj isti rade. Postupke priznavanja za nastavak obrazovanja u skladu s propisima provodi visokoškolska ustanova na kojoj osoba želi nastaviti obrazovanje.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli