Primijenjena psihologija

Master programi

NOVO U 2021.! Program Primijenjena psihologija

Interdisciplinarni magistarski studijski program Primijenjena psihologija omogućuje nadogradnju znanja i kompetencija stečenih u programima prvog stupnja (primijenjene) psihologije i u drugih srodnim studijskim programima. Osigurava razvoj cjelovite profesionalne kvalifikacije za obavljanje psihološke djelatnosti. U programu ćete se osposobiti za samostalni psihološki tretman, dakle za provođenje najzahtjevnijih zadataka u razvoju i savjetovanju pojedinaca i skupina u različitim okruženjima.

Zbog aktualnih izazova poput demografskih promjena i razvoja dugovječnog društva, međugeneracijske i multikulturalne raznolikosti, digitalizacije i povećavanje psihosocijalnog rizika zbog kompleksnosti svijeta u kojem živimo, povećavaju se i potrebe za psihološkim znanjima te za odgovarajuće osposobljenim psiholozima. Magistarski studijski program Primijenjena psihologija će vam omogućiti stjecanje interdisciplinarnih znanja i razvijanje kompetencija za odgovarajuću primjenu dijagnostičkih metoda, postupaka, pristupa i savjetodavnih vještina u radu s pojedincima i sa skupinama.

Područja u programu gdje ćete dobiti najviše

Razmatranje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Razmatranje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Osposobit ćete se za suoblikovanje kreativnog, uspješnog i zdravog socijalnog okruženja te za cjelovit tretman i rješavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova u različitim područjima primijenjene psihologije.
Vještine dijagnosticiranja i ocjenjivanja

Vještine dijagnosticiranja i ocjenjivanja

Razvit ćete praktične vještine za razvoj i uporabu psihodijagnostičkih instrumenata namijenjenih ocjenjivanju kognitivnih funkcija i osobnosti. Naučit ćete odgovarajuće interpretirati rezultate psihološkog testiranja.
Vještine savjetovanja

Vještine savjetovanja

Razvit ćete savjetodavne vještine za samostalan rad s pojedincima i sa skupinama za osnaženje optimalnog funkcioniranja i za veću kvalitetu života, tako u profesionalnom kao i u privatnom području.
Osobni razvoj i etika

Osobni razvoj i etika

Nadogradit ćete svoje osobne kompetencije, razvijati empatiju, sposobnost podržavajućeg komuniciranja te druge socijalne kompetencije, koje su važne za odgovoran rad s različitim ciljanim skupinama. Naučit ćete primjenjivati i poštivati principe i standarde psihološke etike na svim razinama profesionalnog djelovanja.
Istraživački rad

Istraživački rad

Osposobit ćete se za primjenu znanstveno-istraživačkih metoda i zahtjevnijih metoda analize podataka za rješavanje stručnih i znanstvenih problema u području psihologije.
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

U programu ćete temeljna i primijenjena psihološka znanja povezati sa znanjima u srodnim stručnim područjima te tako razviti kompetencije za učinkovito djelovanje na različitim radnim mjestima i u različitim socijalnim okruženjima.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Prilike za uspjeh u budućnosti

0 %

Ukupna zaposlenost psihologa bi se od 2018. godine do 2028. godine trebala povećati za 14 posto.

0 %

Zapošljavanje psihologa u nezdravstvenim djelatnostima povećat će se za 19 posto.

0

Među prva 20 najtraženija zanimanja.

4.

Psihologija je 4. najomiljeniji studij u Sloveniji.

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

Kako ćete studirati

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obvezni predmeti
9
Diferencijalna psihologija

Diferencijalna psihologija je temeljna psihološka disciplina koja se temelji na proučavanju, razumijevanju i objašnjavanju interpersonalnih razlika u različitim područjima čovjekova doživljavanja i djelovanja, kao što su npr. kognitivne sposobnosti, inteligentnost, kreativnost, pamćenje, osobnost, identitet, slika o sebi, vrijednosti, osjećaji, motivacija, sreća, zadovoljstvo, optimizam. Spoznaje diferencijalne psihologije smisleno se primjenjuju u pedagoškoj psihologiji, organizacijskoj psihologiji, kliničkoj psihologiji, psihologiji sporta i u drugim područjima aplikativne psihologije.

Studenti će na predmetu: upoznati i razumjeti značenje diferencijalne psihologije; razviti sposobnost povezivanja spoznaja diferencijalne psihologije s drugim znanjima; ta znanja naučiti primjenjivati u različitim praktičnim situacijama; upoznati glavne alate diferencijalne psihologije te naučiti kritički vrjednovati izvore i informacije iz područja interpersonalnih razlika.

7
Prosuđivanje, odlučivanje i rješavanje problema

Predmet se temelji na kognitivizmu, kognitivnim procesima i kognitivnim shemama, koji su temelj za prosuđivanje, odlučivanje i rješavanje problema. Sadržaji predmeta se nadovezuju na mentalnu usredotočenost prilikom presuđivanja, na racionalno i organsko pristupanje odlučivanju, na temelje koncepte upravljanja problemima te na proces (identifikacija problema, definiranje, formulacija strategije, organizacija informacija, dodjeljivanje sredstava, praćenje i vrjednovanje) i tehnike rješavanja problema (misaoni zemljovidi, oluje mozgova, lateralno razmišljanje, 6 šešira mišljenja, rješavanje problema, evaluacija alternativa itd.).

Studenti će na predmetu: upoznati i razumjeti kognitivnu pozadinu prosuđivanja, odlučivanja i rješavanja problema; analizirati i vrjednovati različite načine pristupanja odlučivanju; kategorizirati proces odlučivanja i kritički analizirati ulogu osjećaja i vrijednosti pri odlučivanju; definirati i interpretirati problemsku situaciju; oblikovati i razviti učinkovite strategije za rješavanje problema; vrjednovati učinkovitost različitih tehnika rješavanja problema i utemeljiti njihovu primjenu u odabranim situacijama.

8
Primijenjena psihometrija

Psihometrija se odnosi na ocjenjivanje i mjerenje psihičkih pojava i konstrukata s pouzdanim i priznatim psihometrijskim instrumentima (testovi, upitnici, intervjui, portfelji, bihevioralni zadaci itd.). Primjenjuje se u obrazovanju, savjetovanju, kliničkoj praksi, u organizacijama itd. Na predmetu će biti obrađeni sadržaji u poveznici s konstrukcijom psihometrijskih instrumenata, ocjenjivanjem psihometrijskih instrumenata, standardima i zakonitostima psihološkog testiranja te etičkim aspektima korištenja psihometrijskih instrumenata (kvalifikacije korisnih testova, odgovornost primijenjenih testova, prava i odgovornosti testiranih).

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje teorijskih, etičkih i stručnih aspekata povezanih s psihološkim testiranjem; razviti sposobnost ocjenjivanja psihometrijske kvalitete (valjanost, pouzdanost, objektivnost, osjetljivost) psiholoških instrumenata; razviti sposobnost planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja za potrebe ocjenjivanja psihometrijskih karakteristika odabranih testova/instrumenata.

9
Psihologija rada i menedžment zdravlja

Predmet obrađuje temeljne sadržaje o radu u radnom okruženju i o očuvanju dobrog osjećanja i zdravlja zaposlenika: ulogu zaposlenika u radnom procesu, temeljne kognitivne karakteristike i motivaciju zaposlenika i njihov utjecaj na rad i na učinkovitost, uspostavljanje ravnoteže između rada i zaposlenika, doživljavanje opterećenja u realnom radnom okruženju, stres na radu i u svakodnevnom životu, bolesti u radnom okruženju zbog psihičkih opterećenja, kemijske i ne-kemijske ovisnosti i njihov utjecaj na ponašanje zaposlenika u radnom okruženju, mjere za očuvanje i zaštitu zdravlja u radnom okruženju i u životu, radno okruženje ugodno za zaposlenike kao temelj za dobro osjećanje i zdravlje itd.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje povezanosti između psiholoških karakteristika zaposlenika i komponenta radnog okruženja koje utječu na radnu učinkovitost; razviti sposobnost identificiranja bihevioralnih uzoraka zaposlenika i analiziranja povezanosti između raspoloživosti, učinkovitosti i zdravlja; razviti sposobnost za planiranje i uvođenje odgovarajućih mjera za očuvanje zdravlja i dobrog osjećanja na radnom mjestu.

7
Zdravstvena psihologija

Zdravstvena psihologija je suvremena primijenjena psihološka disciplina, koja obrađuje poveznicu između psihologije i zdravlja, laičko razumijevanje i predodžbe o zdravlju i o bolestima te ponašanje povezano sa zdravljem, psihosomatiku i psihičke probleme, brigu o zdravom životnom stilu i promociji zdravlja itd. Na predmetu će naglasak biti i na suvremenim zdravstvenim izazovima u poduzećima i u organizacijama, kao što su posebnosti suvremenog radnog okruženja i mogući utjecaji na zdravlje (migracije, brze promjene u radnim okruženjima, digitalizacija, tehnološki napredak), izvori stresa u radnim okruženjima i zdravlje zaposlenika, izgaranje na radnom mjestu, usklađivanje profesionalnog i privatnog života.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje i sposobnost za prepoznavanje psiholoških čimbenika u zdravlju, bolesti, i kroničnim zdravstvenim stanjima; razviti sposobnost primjene znanstvenih spoznaja zdravstvene psihologije za razvoj utemeljenih preporuka za osnaživanje zdravlja kod pojedinaca i u organizacijama; ocijeniti i analizirati vlastitu zdravstvenu prošlost te pripremiti i uvesti pozitivno i proaktivno pristupanje zdravomu životnom stilu.

7
Pozitivna psihologija za suvremeno poslovanje

U suvremenom poslovanju pozitivna psihologija dobiva sve veće značenje. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i nadahnjujuća mlada grana psihologije. Ona gradi na onome što je u pojedincu pozitivno, na njegovim resursima, snagama i odlikama. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i zajednica te omogućiti da bi isti bili uspješni, da bi se razvijali i rasli.

Studenti će na predmetu: upoznati vlastitu razinu blagostanja i psihološkog kapitala te naučiti planirati primjerene mjere za osnaživanje blagostanja i psihološkog kapitala kod sebe i kod zaposlenika u organizaciji; pripremiti plan uvođenja pozitivno-psiholoških mjera u organizacije s ciljem dosezanja pozitivnih organizacijskih rezultata; upoznati svoje karakteristične snage karaktera (odlike) i definirati prilike za češće korištenje karakterističnih snaga karaktera, tako u osobnom kao i u profesionalnom području; razviti sposobnost planiranja i uvođenja »vođenja na temelju odlika« u poduzeća i u organizacije; naučiti provoditi jednu od tehnika pomnosti te kritički vrjednovati njezinu učinkovitost prilikom suočavanja sa stresom; razviti sposobnost prijenosa ključnih spoznaja i konstatacija pozitivne psihologije u područje timskog rada.

7
Psihologija marketinga i oglašavanja

Psihološka znanja se već godinama korisno primjenjuju i u području marketinga, tako pri zasnivanju i razvoju proizvoda (usluga) kao i pri komuniciranju s potrošačima. Predmet obrađuje značenje i ulogu psihologije u marketingu, psihološka objašnjavanja ponašanja potrošača, osnovne psihološke pristupe i skupine tehnika pri komuniciranju s potrošačima; tehnike utjecanja na potrošače na svjesnoj i nesvjesnoj razini s naglaskom na primjeni takozvanog ACTION modela; osnove neuromarketinga (psihološki, neurološki i ekonomski principi oblikovanja i trženja proizvoda i usluga).

Studenti će na predmetu: razviti sposobnost primjenjivanja stečenih znanja u različitim područjima marketinga, dakle pri organizaciji događaja, odnosima s javnošću, oglašavanju, prodaji, upravljanju ključnim klijentima; naučiti prepoznavati pojedine tehnike (svjesnog i nesvjesnog) utjecanja na potrošače u medijskim proizvodima; primjenjivati i kritički vrjednovati tehnike (svjesnog i nesvjesnog) utjecanja pri izradi vlastitog oglasa.

Izborni predmeti (student odabire 1 predmet)
6
Psihologija prodaje

Razumijevanje ponašanja klijenata ključni je čimbenik tržišnog uspjeha. Predmet obrađuje psihološke čimbenike koji utječu na ponašanje klijenata, utjecaj emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnog djelovanja, načine primjenjivanja psihologije u prodaji, psihološke čimbenike koji utječu na zadovoljstvo i na vjernost klijenata, ulogu osobnosti u poslovnom odnosu, psihološke aspekte poslovne klime itd.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje kognitivnih i konativnih (motivacijskih, emocionalnih) temelja ponašanja klijenata te ulogu socijalnih motiva u poslovnim odnosima; usvojiti razumijevanje i analizirati ulogu osobnosti, slike o sebi, samovrjednovanja i samopoštovanja u poslovnom odnosu; analizirati i planirati pristupanje i mjere za povećavanje zadovoljstva i vjernosti potrošača; usvojiti razumijevanje psiholoških aspekata komuniciranja s klijentima, poslovnu klimu i organizacijsku kulturu.

6
Društvene inovacije i usluge za kvalitetu života

Predmet obrađuje društvene inovacije i proces društvenog inoviranja u kontekstu društveno-gospodarskog razvoja i kvalitete života (u području zdravstva, obrazovanja, starenja i međugeneracijskog povezivanja, zapošljavanja, kulture, zaštite okoliša), trendove društvenog inoviranja, projekte i istraživanja u području društvenih inovacija te aspekte koncepta kvalitete života i njegovog vrjednovanja.

Studenti će na predmetu: pripremiti analizu potreba za odabrano područje društvenog inoviranja; pripremiti utemeljenje za projektnu ili istraživačku ideju iz područja društvenog inoviranja; odabrati i utemeljili metode rada/istraživanja i evaluacijski instrumentarij te pripremiti projekt ili plan oblikovanja i/ili uvođenja društvene inovacije.

6
Upravljanje konfliktima, medijacija i coaching

Učinkovito upravljanje konfliktima u suvremenom je društvu važna vještina suživota i suradnje. Predmet obrađuje definiranje i čimbenike konflikata, modele, strategije i metode/tehnike rješavanja i upravljanja konfliktima, ulogu, principe i proces medijacije u različitim vrstama sporova i konflikata, te vrste, principe, modele i proces provođenja coachinga. Coaching treba razumjeti šire od pristupanja rješavanja i upravljanja konfliktima. Radi se o sustavnom pristupu koji je usmjeren na dosezanje željenih promjena ponašanja, promjena osobnosti i osobnog rasta.

Studenti će na predmetu: upoznati vrste, uzroke i razine konflikata te usvojiti razumijevanje značenja osjećaja, samoregulacije i osobnosti pri uspješnom upravljanju konfliktima, medijaciji i coachingu; usvojiti razumijevanje procesa upravljanja konfliktima te naučiti koristiti tehnike rješavanja konflikata; upoznati principe, karakteristike i proces medijacije i coachinga te naučiti primjenjivati vještine komuniciranja za uspješno provođenje procesa medijacije i coachinga.  

Obvezni predmeti
8
Psihološka dijagnostika

Kompetencije za odgovarajuće provođenje postupaka psihološke dijagnostike i ocjenjivanja ključne su za obavljanje zanimanja psihologa. Predmet obrađuje sljedeće sadržaje: ulogu psihološkog pregleda u zdravstvu i u srodnim područjima, paradigme ocjenjivanja osobnosti, psihološki dijagnostički intervju i eksploraciju, psihološko testiranje i kliničko-psihološki pregled s aplikacijom testova kognitivnih sposobnosti i osobnosti, metode i značenje promatranja u kliničkoj praksi i u istraživanju, primjenjivanje manje strukturiranih tehnika u psihološkom ocjenjivanju, proces psihološkog ocjenjivanja (prikupljanje podataka; procesiranje podataka; komuniciranje podataka i promjena odluke) te etički principi u psiho-dijagnostičkom ocjenjivanju.

Studenti će na predmetu: upoznati osnovna teorijska ishodišta psihološke dijagnostike; naučiti pripremiti psihološku ocjenu na osnovi upotrebe kliničko-psihološkog intervjua i jednostavnijih psiholoških testova; razviti sposobnosti pravilne upotrebe psiholoških testova za ocjenjivanje kognitivnih funkcija i osobnosti te korektnu interpretaciju rezultata psihološkog testiranja.

18
Magistarski rad

Magistarski rad je pisani uradak i rezultat samostalnog istraživačkog rada studenta uz mentorstvo visokoškolskog učitelja. U radu student cjelovito obrađuje odabranu istraživačku tematiku povezanu s područjem studijskog programa.

U okviru pripreme magistarskog rada studenti će: oblikovati relevantni istraživački problem (skupa s istraživačkim pitanjima) na temelju teorijskih ishodišta potkrijepljenih s odgovarajućom stručnom i znanstvenom literaturom; pripremiti teorijski pregled ključnih koncepata (teorija) i konstatacija srodnih, već provedenih istraživanja; pripremiti metodološki plan provedbe istraživanja, uključujući i odabir istraživačke strategije, metoda/tehnika prikupljanja podataka, definiranje ciljane populacije i odabrane tehnike uzorkovanja te opis postupka prikupljanja podataka; provesti empirijsko istraživanje u skladu s pripremljenim metodološkim planom; analizirati i interpretirali podatke, kritički ih vrjednovati i povezati s teorijskim ishodištima; pripremiti zaključke i konkretne prijedloge za poboljšanje teorije i prakse.

7
Praktično obrazovanje

Praktično obrazovanje u radnom okruženju je namijenjeno stjecanju praktičnih znanja i razvijanju stručnih vještina i kompetencija za samostalno provođenje psihološke djelatnosti u odabranom području rada. Praktično obrazovanje u obimu od 200 radnih sati se odvija u odabranoj radnoj organizaciji pod mentorstvom psihologa.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje djelovanja mentorske organizacije te značenja i uloge psihološke djelatnosti u odabranoj organizaciji; naučiti primjenjivati, objedinjavati i povezivati znanja iz područja psihologije i drugih srodnih znanosti pri rješavanju stručnih izazova u području djelovanja mentorske organizacije; razviti vještine za obavljanje zadataka psihologa u mentorskoj organizaciji pod odgovarajućim nadzorom mentora; razviti sposobnost prosuđivanja relevantnih psiholoških i etičkih pitanja te sposobnosti kritičkog vrjednovanja različitih aspekata obrađivanja stručnih izazova/problema.

6
Istraživački praktikum

Predmet studente osposobljava za samostalan znanstveno-istraživački rad. Obrađuje sljedeće sadržaje koji zaokružuju proces istraživačkog rada: traženje i pregled stručne/znanstvene literature kao ishodište vlastitog istraživanja; strukturu i pripremu dispozicije istraživanja (konceptualno i metodološko planiranje); stručnu provedbu psihološkog testiranja i drugih oblika prikupljanja podataka za potrebe psihološkog istraživanja; primjenjivanje naprednijih multivarijatnih statističkih metoda za produbljenu analizu empirijskih podataka; vrjednovanje i kritičku refleksiju konstatacija te oblikovanje odgovarajućih zaključaka; etičke aspekte psihološkog istraživanja.

Studenti će na predmetu: pripremiti cjelovitu dispoziciju za istraživanje odabranog psihološkog fenomena; usvojiti razumijevanje i logiku naprednijih multivarijatnih statističkih metoda te mogućnosti primjene na konkretnim primjerima; naučiti aplicirati naprednije multivarijatne statističke metode na konkretnim podacima s odgovarajućom programskom opremom te pravilno interpretirati statističke izračune; razviti sposobnost kritičkog vrjednovanja rezultata statističkih analiza i konstatacija istraživanja, uz uvažavanje njihovih metodoloških nedostataka i šireg konteksta u svrhu oblikovanja vjerodostojnih znanstvenih zaključaka.

6
Psihologija obrazovanja

Predmet obrađuje konceptualne razlike između učenja, podučavanja i obrazovanja, poimanje obrazovanja kao psihosocijalnog procesa, suvremene oblike obrazovanja (online, kombinirano), specifičnosti obrazovanja u različitim životnim razdobljima, planiranje obrazovanja uz uvažavanje psiholoških karakteristika učenja i podučavanja, savjetovanje učiteljima za učinkovito planiranje i provođenje različitih oblika obrazovanja te savjetovanje učenicima za učinkovito učenje i hvatanje u koštac s izazovima u procesu obrazovanja.

Studenti će na predmetu: razviti sposobnosti primjenjivanja temeljnih psiholoških zakonitosti učenja i podučavanja pri pripremi obrazovnog programa za odabranu ciljanu skupinu, uz uvažavanje njezinih psiholoških i socio-demografskih karakteristika; demonstrirati primjenu odgovarajućega savjetodavnog pristupa, intervencije ili tehnike pri rješavanju konkretnih izazova učitelja u procesu planiranja i provođenja obrazovanja; demonstrirati primjenu odgovarajućeg savjetodavnog pristupa, intervencije ili tehnike pri rješavanju konkretnih izazova učenika/korisnika u procesu obrazovanja.

8
Psihološko savjetovanje

Predmet služi produbljivanju i nadogradnji znanja i kompetencija u području psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Predmet obrađuje teorijske temelje psihološkog savjetovanja (osnovne paradigme i koncepte tradicionalnih pristupa, modele razumijevanja poremećaja i zdravlja), prirodu savjetodavno-terapeutskog odnosa te osnove savjetodavno-terapeutskog komuniciranja, različite psihoterapeutske modalitete i strategije savjetodavno-terapeutskog procesa pri tretiranju pacijenata s različitim psihičkim poteškoćama te temeljne etičke principe pri savjetovanju i psihoterapiji.

Studenti će na predmetu: upoznati teorijska ishodišta i usvojiti produbljeno razumijevanje razlika između uvaženih paradigama savjetovanja i psihoterapije; razviti sposobnosti planiranja te demonstrirati pojedine korake i faze savjetodavno-terapeutskog procesa s obzirom na obrađivani problem; naučiti primjenjivati osnovne psihološke tehnike, pristupe i intervencije u savjetodavnom procesu.

Izborni predmeti (student odabire 1 predmet)
7
Organizacijska dinamika za odličnost poduzeća i kreativno upravljanje promjenama

U dinamičnoj je organizaciji priroda rada manje predvidljiva, a brzina novih prilika i opasnosti se ubrzava. Za uspjeh su potrebni kreativnost, brzina i intenzivna suradnja u cjelokupnoj organizaciji. Za dosezanje velike poslovne uspješnosti vodstvo mora osloboditi potencijal ljudi, poticati grupnu kreativnost i omogućiti entuzijastičnu i angažiranu radnu snagu.

Studenti će na predmetu: upoznati i usvojiti razumijevanje sustavnog djelovanja organizacije i uloge menadžera u procesu promjena; naučiti pripremati konkretne prijedloge za poboljšanje motivacije i predanosti pojedinaca, za poboljšanje djelovanja timova i skupina te za poboljšanje organizacijske klime na odabranim studijama primjera.

7
Mjerenje i osiguravanje kvalitete života

Svrha predmeta je pogledati na kvalitetu života s više aspekata, tako objektivno kao i subjektivno, tako individualno kao i kolektivno te i s obzirom na resurse, prilike i životne uvjete u društvu. Predmet obrađuje osnovne pojmove i podatke o kvaliteti života te razmišljanje o tome što je to kvaliteta života. Uvažava li se u razvojnim dokumentima Hrvatske koncept kvalitete života te ima li država postavljene ciljeve za građane, koji će poboljšali našu kvalitetu života? A ako ih ima, jesmo li sposobni te ciljeve ostvariti – kako ih mjeriti, kojim ih indikatorima mjeriti te što smo u tom području u proteklom razdoblju učinili?

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje višedimenzionalnosti koncepta kvalitete života i suvremenih koncepata društvenog blagostanja; upoznati stanje u odabranim domenama kvalitete života u Hrvatskoj/EU; samostalno analizirati statističke podatke različitih aspekata kvalitete života te ih kritički vrjednovati; obrađivati kvalitetu života pojedinih sub-populacija te pokušati shvatiti je li njihov život kvalitetan i gdje su prilike i prepreke za promjene.

7
Upravljanje znanjem i organizacija koja uči

Poduzeća i druge organizacije u današnjem se svijetu svakodnevno hvataju u koštac s izazovima koje mogu prevladati samo visoko obrazovani i motivirani zaposlenici. Budućnost organizacije ovisi prije svega o sposobnosti učenja pojedinca, tima i organizacije kao cjeline. Zbog brzih promjena u okruženju i novih informacija, zaposlenici se u procesu promjena i poboljšavanja organizacije moraju neprestano usavršavati, obrazovati i osposobljavati na radnom mjestu ili izvan istoga. Sve važniju ulogu u tome ima e-obrazovanje, odnosno tehnološko potkrijepljeno učenje, koje postaje važna nadopuna klasičnom učenju. Predmet Upravljanje znanjem i organizacija koja uči obrađuje rezultate u ovom području te njihovu korisnost za pojedinca i organizaciju u cijelosti. 

Studenti će na predmetu: upoznati značenje planskog uvođenja informacijskih tehnologija u obrazovni proces; razviti sposobnosti kritičkog prosuđivanja primjerenosti tehnologije za odgovarajuće rješavanje problema u području upravljanja znanjem i učinkovitu primjenu u praksi; naučiti primjenjivati odgovarajuće tehnologije za podršku sudionicima u obrazovnom procesu.

7
Modeli i alati uspješnog komuniciranja u poduzeću

Komuniciranje u poduzeću općenito i njegov utjecaj na kulturu te uspješnost. Što je važno kod komuniciranja u poduzeću? Koje modele i alate koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo učinkoviti razgovor? Kakav je uspješan javni nastup? Kako sastaviti učinkovite pismene izvještaje? Kakav utjecaj ima govor tijela?

Savlađivanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih vještina; u predmetu ćete imati mogućnosti isprobati razne tehnike komuniciranja, te prepoznati najučinkovitije načine komuniciranja u poduzeću.

7
Psihologija vođenja

Vođenje se značajno razlikuje od upravljanja, odnosno od menedžmenta. U zadnje se vrijeme sve više potvrđuje koncepta voditeljstva. Predmet obrađuje različite teorije i stilove vođenja te njihov utjecaj na zaposlenike (npr. povećavanje organizacijske energije i predanosti), emocionalnu inteligenciju pri vođenju i etička pitanja te dileme voditelja. Poseban naglasak je namijenjen obradi nekih modela vođenja, kao što su situacijsko vođenje, coaching model vođenja, vođenje utjecajem i 4D-model osobnog razvoja suvremenog voditelja.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje razlika između stilova vođenja i naučiti odabrati odgovarajući stil vođenja s obzirom na situaciju; usvojiti razumijevanje značenja primjene elemenata emocionalne inteligentnosti pri vođenju; naučiti razvijati i osnaživati čimbenike osobne moći i utjecaja u vodećim situacijama; razviti sposobnost oblikovanja odgovarajućih strategija i mjera za povećavanje organizacijske energije i predanosti; izraditi akcijski plan osobnog razvoja voditelja.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  Pismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Usmjeravanjem učitelja i izvršavanjem različitih /izazova, studenti aktivno (su)stvaraju novo znanje i razumijevanje....
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studij je prilagođen suvremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija uz podršku učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, te tehnička i pedagoška podrška garantiraju studij po najvišim standardima.

Magistri i karijera

Akreditirani Master program DOBA Fakulteta studente osposobljava za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti u različitim područjima psihologije.

U Republici Hrvatskoj zanimanje psihologa nakon završetka master programa regulirana je profesija za rad u javnom sektoru. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. Prema našim informacijama, neki su kandidati iz Hrvatske za upis u program Primijenjena psihologija u vezi s postupkom priznavanje pitali na Hrvatsku psihološku komoru. Dobili su odgovor da Hrvatska Psihološka komora za sada nema namjeru priznavati diplomu DOBA Fakulteta nakon završenog akreditiranog master programu Primijenjena psihologija radi online provedbe programa.

Na DOBA Fakultetu online provedbom jamčimo stjecanje znanja i razvoj kompetencija u skladu s nastavnim planom i određenim kreditnim bodovima. Akreditirani program Primijenjena psihologija DOBA Fakulteta temelji se i na zajedničkim kompetencijskim standardima za rad psihologa u Europi, stoga vjerujemo da će se postupak priznavanja na Psihološkoj komori odvijati u korist naših diplomanata.
Navedeno se odnosi na studente koji se žele baviti profesijom psihologa u Hrvatskoj u javnom sektoru. A ukoliko bi profesiju psihologa željeli obavljati u nekoj drugoj zemlji, potrebno je u toj zemlji provjeriti postupke priznavanja. U Europi za priznavanje inače ne postoje nikakva ograničenja.
Prijava i upis
Školarina
Priznavanje znanja

Prijava na studij

Popunite prijavu za upis u studij. 

 1. Ispunite prijavu:

           - Master programi (diplomski): ispunite internu prijavu

           - Prijava za pripremnu akademsku godinu za master studijski program Primijenjena psihologija – ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde:

• ovjerena fotokopija potvrde o diplomi ili potvrde o diplomiranju,
• potvrda o položenim ispitima,
• životopis,
• pismo kojim utemeljujete svoju namjeru upisa.

 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.

Uvjeti za upis

U master studijski program Primijenjena psihologija može se upisati:

 1. onaj tko je završio studijski program prvog stupnja u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
 2. onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugog srodnog stručnog područja, ako je prije upisa izvršio studijske obveze do najmanje 50 ECTS, koje su značajne za nastavak studija. Srodna stručna područja su: socijalni rad, pedagogija i andragogija, socijalna pedagogija, specijalna i rehabilitacijska pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obveze za pojedinog kandidata određuje Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta individualno, na temelju proučavanja studijskog programa završenog prethodnog studija. Kandidat dodatne studijske obveze može izvršiti nakon upisa u program.
 3. onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugih stručnih područja, ako je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja usporedivih sa sadržajima visokoškolskog programa Primijenjena psihologija, te je prije upisa u cijelosti izvršio sljedeće obveze visokoškolskog stručnog programa Primijenjena psihologija: Uvod u psihologiju (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuroznanosti (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (7 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (7 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS). Kandidat dodatne studijske obveze izvršava prije upisa.

Provjera uvjeta za upis (br. 2 in 3)

 • ispunite obrazac 
 • priložite dokaze koji su navedeni u obrascu 
 • sve skupa skenirajte u jedan dokument te ga pošaljete na upis@doba.si, ili poštom, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, SI-2000 Maribor. 

U 2. godinu master studijskog programa Primijenjena psihologija može se upisati:

 1. onaj tko je završio studijski program prvog stupnja u obimu od najmanje 240 ECTS ili sveučilišni studijski program, usvojen prije 11. 6. 2004. godine iz područja psihologije
 2. onaj tko ispunjava kriterije u skladu s mjerilima za prelaske između studijskih programa

Uvjete za upis u studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle drugog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa Primijenjena psihologija

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

Mjerila i postupak za odabir kandidata u slučaju ograničenja broja upisa:

Ako je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mjesta, kandidati su odabrani na temelju prosječne ocjene na bachelor studiju. Pri tome se kandidatima iz nepsiholoških programa u prosjek ubrajaju i ocjene diferencijalnih ispita.

Školarina

Godina studija Upisnina i školarina Uplata u ratama
1.  3.960,00 EUR 12 x 348,00 EUR
2.  3.960,00 EUR 12 x 348,00 EUR
8 predmeta (uvjet za upis u 1. godinu master) 2.679,00 EUR 12 x 235,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistriranja 749,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2021./2022.

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečena prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za stjecanje naobrazbe ili programa za usavršavanje i neformalnog obrazovanja, koji po svom sadržaju i zahtjevnosti u cijelosti ili djelomično odgovaraju općim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama određenim u programu.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti razvidan sadržaj i obim uloženog rada studenta, kako bi se znanja mola vrjednovati prema odredbama ECTS.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na temelju dobivenih dokumenata iz neformalnog obrazovanja može se zamijeniti do najviše 12 ECTS kod izbornih predmeta studijskog programa. 

Postupak za priznavanje vodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Trošak priznavanja nastavnih jedinica definiran je u cjeniku 2021./2022.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac