Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program DOBA Fakulteta se »trokutom znanja« uspoređuje s najboljim programima u Europi. Način provođenja je jedinstven, naime program provodimo u cijelosti online, te ga nudimo kao jedini online doktorski program u JI Europi. Dobitnik smo dvije međunarodne akreditacije za provođenje online studija.

Suvremena zasnova s modularnom provedbom unutar zaključenih nastavnih sklopova, osigurava prepletanje stručnih i metodološko-istraživačkih sadržaja te samostalni rad za pripremu doktorske disertacije. Provedba omogućuje individualizaciju i personalizaciju, u programu sudjeluju profesori i istraživači DOBA Fakulteta te vrhunski stručnjaci iz drugih institucija.

Program nudi cjelovit, interdisciplinaran pogled na inoviranje i održivo poslovanje koji se može aplicirati na brojne istraživačke izazove na raznoraznim područjima. Osposobit će vas za rješavanje najkompleksnijih teoretskih i praktičnih problema u području inovativnosti i održivog poslovanja te za učinkovit prijenos novih znanja u poduzeća i organizacije, s naglaskom na digitalizaciji rješenja.

Prednosti doktorskog studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno nadovezuje na takozvani „trokut znanja“, koji povezuje obrazovanje, znanost i inovacije te se uspoređuje s najboljim programima u Europi.
Online studij

Online studij

Online studij omogućava potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 te stalnu podršku učitelja i online mentora. Unatoč nemogućnosti osobnog kontakta, online studij je dinamičan i interaktivan.
Modularna provedba

Modularna provedba

Studij se odvija modularno, što znači da se unutar zaključenih nastavnih sklopova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalni rad za pripremu doktorske disertacije.
Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičnim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i procjenjivanjem informacija, pojava, praksi i trendova, oblikovat ćete vlastiti originalni doprinos znanosti.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

dr. Marko Divjak,

akademski voditelj
Suvremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, ono je globalizirano i u pravilu transdisciplinarno. Ovovrsna promjena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novoga znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika.

dr. Marko Divjak,

akademski voditelj
Suvremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, ono je globalizirano i u pravilu transdisciplinarno. Ovovrsna promjena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novoga znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika.

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Tehnološke promjene, globalizacija i društvo

Predmet udružuje tri široka područja koja se međusobno usko prepliću:

Tehnologija –  odabrani sadržaji iz tehnološkog razvoja (mjerenje tehnološkog razvoja, povijest tehnološkog razvoja, značenje tehnologije u zapadnoj civilizaciji, industrijska revolucija, produktivnost i ekonomija, međunarodno raspoređivanje tehnologije, tehnološke praznine, umjetna inteligencija, participativni tehnološki razvoj (u poljoprivredi), tehnologija i ekonomija dijeljenja).

Globalizacija – odabrana poglavlja iz globalizacije (mjerenje globalizacije, globalizacija i tehnologija, globalizacija i međunarodna trgovina, financijski aspekti globalizacije, globalizacija i podjela dohotka, dobre i loše strane globalizacije, globalizacija i kulture, globalizacija i društvene promjene, globalizacija i međunarodna sigurnost, globalizacija i nacionalna ekonomska politika, globalizacija i institucije, upravljanje globalizacijom, globalizacija i nacionalizam).

Društvene promjene (indeks ljudskog razvoja, višedimenzionalni indeks siromaštva, teorija društvenih promjena, dimenzije društvenih promjena, globalizacija i demokratizacija, globalizacija i političke promjene, globalizacija i teorije zavjera).
 

9
Uloga ekonomije u održivom razvoju

Studenti će na predmetu obrađivati tradicionalne i alternativne ekonomske teorije, alternativne ekonomske modele, alate i instrumente ekonomske analize (izračun makroekonomskih indikatora, funkcijske zavisnosti, relativna analiza, prognoziranje ekonomskih kretanja), održivi razvoj (održiva budućnost, ciljevi i dimenzije održivog razvoja, održivi razvoj i potreba za strateškim odzivom), kružnu ekonomiju (poslovna vrijednost kružne ekonomije, kružna ekonomija kao ekonomska analiza, izazovi i prepreke za primjenu, kružni poslovni modeli), analizu i ocjenjivanje …

9
Filozofija i teorija znanosti

Na predmetu će studenti obrađivati prijelom između (antičke) mitologije i filozofije, antičku filozofiju kao jedinstvenost filozofskog i znanstvenog mišljenja, značenje razdvajanja filozofije i retorike: sofisti kao prvi učitelji i problem relativnosti istine, srednjovjekovno ograničavanje znanosti (gramatika, logika, retorika), novovjekovna znanstvena revolucija u svjetlosti Dekartovog cogito i mathesis universalis, osnovne metodološki instrumenti znanstvene misli: osnove logike, osnove argumentacije i kritičkog mišljenja, osnove metodologije društvenih znanosti, teoriju i filozofiju znanosti u 20. stoljeću (logički empirizam, kritički racionalizam, znanstvene revolucije, heuristika), francusku epistemologiju i "epistemološki rez/prijelom" … Osnovni cilj predmeta je da studenti nadograde znanstveni način razmišljanja, razviju kritičku misao i argumentaciju.

9
Kvantitativne metode istraživanja

Studenti će na predmetu obrađivati prikupljanje podataka (ankete, slobodno dostupni i drugi izvori; masovni podaci; uređivanje podataka), osnovne kvantitativne metode (osnovi vjerojatnosti i uzorkovanja, testiranja hipoteza, regresivne analize, analiza vremenskih serija), statistiku i indikatore inovacija, kao i održivog poslovanja, multivariacijsku analizu podataka, ekonometrički modeli i mikro modeliranje, kao i druge napredne kvantitativne metode i pristupe (u odnosu na znanstveno-istraživačka usmjerenja i potrebe studenata).

6
Istraživački seminar

Studenti će na seminaru dobiti smjernice za studiranje literature, pretragu i vrjednovanje relevantnih stručnih izvora, kao i usmjerenja za odabir odgovarajuće istraživačke teme doktorske disertacije te za pripremu dispozicije doktorske disertacije. Pripremit će seminar, koji će uključivati pregled odabranog istraživačkog područja (teorija i rezultati dosadašnjih istraživanja), i obrazloženje istraživačke teme doktorske disertacije te obraniti odabrane istraživačke teme pred studijskim kolegama, mentorom i profesorima (na osnovu dobivenih povratnih informacija, student priprema prvi plan dispozicije doktorske disertacije). Provest će prezentaciju i obraniti nacrt dispozicije doktorske disertacije te dobiti povratnu informaciju kolega (mentora, profesora) prije pripreme konačne verzije dispozicije.

18
Individualni rad: priprema, predaja i potvrđivanje dispozicije
Obavezni predmeti
9
Odabrana poglavlja inoviranja i sustvaranje

U današnje vrijeme inovacije i poslovna kreativnost predstavljaju jedan od najvažnijih društveno-ekonomskih fenomena. Unatoč široj svijesti o njihovom značenju za društvo i za ekonomiju, proučavanje i poznavanje cjelovitosti inovacijskih procesa i dalje je nezadovoljavajuće. Inovacije u realnom svijetu imaju važnu ulogu, koja u ekonomskoj teoriji nije dovoljno istražena i objašnjena. Predmet Odabrana poglavlja inoviranja i zajedničko stvaranje nadilazi uža područja makro i mikroekonomije. Razlozi za uvođenje ovog predmeta su u velikom značenju inovacija za održivi ekonomski i socijalni razvoj, kao i u nekonvencionalnom, praktično usmjerenom provođenju. Obrađivane teme: inovacije i kreativnost u društvu znanja i brzih tehnoloških promjena, koncepti i implementacije nacionalnih i regionalnih inovacijskih sustava, inovacijski procesi/trendovi s aspekta globalizacije, interaktivni inovacijski poslovni modeli i istraživačko-razvojna djelatnost …

9
Odabrana poglavlja strateškog vođenja i menadžmenta

Studenti će na predmetu obrađivati osnove strateškog menadžmenta (konkurentske prednosti organizacije, postupci i kriteriji vrjednovanja strateških odluka), organizaciju i upravljanje kao alate strateškog menadžmenta, strateški menadžment promjena (promjene kao pokretačka snaga razvoja, sociološki i tehnološki aspekti uvođenja promjena), strateške aspekte digitalizacije, teorijske aspekte strateškog upravljanja i menadžmenta (koncepti teorija kompleksnosti, modeliranje organizacija i procesa) … Bavit će se odabirom i primjenom metodoloških pristupa strateškom upravljanju i menadžmentu, i pregledom važnijih istraživanja iz područja strateškog upravljanja i menadžmenta.

6
Kvalitativne metode istraživanja

Studenti će na predmetu obrađivati metode i pristupe u kvalitativnom istraživanju (studija slučaja, etnografsko istraživanje, utemeljena teorija, akcijsko istraživanje), prikupljanje kvalitativnih podataka (pitanje, zapažanje, korištenje dokumenata i drugih gradiva), analiziranje kvantitativnih podataka (hermeneutika, semiologija, narativna analiza, programski alati za analizu kvalitativnih podataka, analiza kategorijalnih podataka) …

6
Akademsko pisanje

Cilj predmeta je upoznati studenta s procesom samostalne pripreme znanstvenih i stručnih članaka i priloga za objavu u znanstvenim i stručnim časopisima, kao i zbornicima konferencija, i sposobnost učinkovitog provođenja javnih prezentacija na konferencijama ili pred drugim javnostima.

Nakon obavljenih obveza, student će biti sposoban samostalno pripremati znanstveni članak/prilog prema IMRAD shemi (uvod/teorijska ishodišta, metode, rezultati, rasprava i zaključak), koji će pokušati objaviti u znanstvenom časopisu, odnosno javno predstaviti na znanstvenoj konferenciji.

30
Individualni rad: Prikupljanje i analiza podataka
Obavezni predmeti
6
Istraživački seminar

Studenti će na seminaru dobiti smjernice za analizu i prikaz rezultata, interpretaciju rezultata i formiranje zaključaka. Provest će prezentaciju i obraniti prvi plan doktorske disertacije, s naglaskom na analizi rezultata i glavnih otkrića te dobiti povratnu informaciju kolega (mentora, profesora) prije pripreme konačnog plana disertacije. Predstavit će i obraniti konačni nacrt doktorske disertacije, s naglaskom na kritičkoj interpretaciji dobivenih rezultata i formiranju zaključaka te dobiti povratnu informaciju kolega (mentora, profesora), prije pripreme končane verzije disertacije.

54
Priprema doktorske disertacije

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu.

Jedinstvena provedba doktorskog programa

Provedba doktorskog studija će se odvijati u skladu s modelom online studija kojega smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti će se temeljiti na suvremenim pedagoškim pristupima, koji potiču aktivno učenje/studij. Osnovana će biti na interakciji s visokoškolskim učiteljima i kolegama studentima. Organizirani oblici studijskih aktivnosti odvijat će se u obliku webinara, usmjerenih rasprava u forumima i individualnih prezentacija. Naglasak će biti na produbljenom studiju literature i na samostalnom individualnom radu studenta te na individualnim konzultacijama s visokoškolskim učiteljima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj mjeri biti individualiziran. Studenti će na pojedinim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati prije svega one sadržaje, koji će za njih biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studij će se temeljiti na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu te na argumentiranoj stručnoj raspravi u povezivanju s ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama.

Aktivnosti na svim predmetima će se odvijati uz podršku IKT, u virtualnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtualno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom procesu. Okruženje ima integrirana nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate koji omogućavaju jasno strukturiranje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju te podržavaju brojne oblike interakcije.
Komu je program namijenjen
Uvjeti za upis
Upis i troškovi studija

U program pozivamo

Doktorski program DOBA Fakulteta je namijenjen tako pojedincima koji žele razvijati akademsku karijeru, odnosno koji žele djelovati u istraživačkim organizacijama, kao i onima koji žele djelovati u istraživačkim centrima/odjelima unutar poduzeća, ili pak u takozvanim centrima izvrsnosti koji predstavljaju vezu između gospodarstva i akademske sfere, te su namijenjeni poticanju koncentracije znanja u prioritetnim područjima.

Program je namijenjen pojedincima s afinitetom za autonomnim znanstveno-istraživačkim radom te rješavanjem najzahtjevnijih teoretskih i praktičnih pitanja iz područja inoviranja i održivog poslovanja, te i onima koji žele nova znanja i rješenja uspješno implementirati te time doprinijeti gospodarskom razvoju i društvenom napretku.

S obzirom na to da se inovacije ne povezuju isključivo s poduzetništvom - već su, prije svega one usmjerene u razvoj novih usluga, novih sustava upravljanja ili novih organizacijskih procesa, sve prisutnije i u javnom sektoru te u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski je program primjeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja može se naime aplicirati na brojne istraživačke izazove koji se tiču raznolikih područja i disciplina, kao što su poslovne znanosti, ekonomija, medicina i zdravstvo, marketing, obrazovanje, socijalne djelatnosti i druge.

Doktorski studijski program DOBA Fakulteta se temelji na znanstveno istraživačkom radu na najvišoj razini, s ciljem razvijanja novih znanja i rješenja te daljnjeg razvoja znanosti i društva.

 

Popunite prijavu za upis u studij. Broj mjesta je ograničen.

 1. Ispunite prijavu:

           Doktorski program: ispunite internu prijavu

 

Uvjete za upis u doktorski program ispunjavaju kandidati koji su završili

 • studijski program 2. stupnja,
 • studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe, donosen prije 11. 6. 2004. godine,
 • studijski program za stjecanje specijalizacije, te su prije toga završili visokoškolski stručni studijski program i prije upisa izvršite studijske obveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
 • studijski program koji naobrazuje za zanimanja uređena s direktivama EU, ili drugim ujednačenim magistarskim studijskim programom koji je vrjednovan s 300 ECTS

Neposredni upis u 2. godinu – nastavak studija po mjerilima za prelaske

 • U 2. godinu se možete upisati ukoliko ste završili studijski program za stjecanje magisterija znanosti, odnosno specijalizacije (donosen prije 11. 6. 2004. godine).

Kandidati za upis u doktorski studijski program koji nemaju ekonomsku naobrazbu, odnosno ne pokazuju temeljna ekonomska znanja stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažu diferencijalne predmete u obimu od 12-18 ECTS.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizirani oblici studija će se odvijati na engleskom jeziku, a samostalni i individualni rad i doktorska disertacija pak na hrvatskom jeziku.

Prijava i upis:

Broj raspoloživih mjesta za doktorski studij je ograničen. Na raspolaganju je 20 mjesta.

Za upis u doktorski studij ispunite prijavu za upis, priložite zahtijevane dokaze te sve skupa pošaljite na adresu fakulteta.

Prijavnom obrascu treba priložiti sljedeće dokaze:

 • ovjerenu kopiju diplome ili ovjerenu kopiju potvrde o diplomiranju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju (za diplomante DOBA Fakulteta ovjera nije potrebna, oni prilažu običnu kopiju),
 • potvrdu o prosječnoj ocjeni ispita na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te o ocjeni diplomskog/magistarskog rada (za diplomante DOBA Fakulteta podatke prikupljamo sami),
 • potvrdu o nostrifikaciji strane diplome, kada je kandidat dodiplomski i/ili poslijediplomski studij završio u inozemstvu,
 • životopis na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografiju (popis objavljenih stručnih i znanstvenih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih radova),
 • potvrdu o aktivnom znanju engleskog jezika (barem razina B2),
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku,
 • istraživački plan na engleskom jeziku.

Kriteriji za odabir kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko bude doneseno rješenje o ograničenju upisa, kandidati će biti izbrani prema sljedećim kriterijima:

 • prethodni studijski rezultati u dosadašnjem studiju (prosječna ocjena predmeta, ocjena diplomskog/magistarskog rada) – 30 % prevage,
 • prethodni znanstveno-istraživački rad (istraživanja, članci itd.) u predmetnom području doktorskog programa – 35 % prevage,
 • motivacijsko pismo i razgovor s kandidatom – 35 % prevage prilikom odabira.

Raspoloživi mentori za izradu doktorske disertacije:

Red. prof. dr. Rasto Ovin; stručna područja: makroekonomija, ekonomska politika, bankarstvo, gospodarska kretanja.

Red. prof. dr. Marjana Merkač Skok; stručna područja: menadžment, razvoj organizacije, upravljanje kadrovima, ovladavanje kvalitetom.

Izv. prof. dr. Anita Maček; stručna područja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, međunarodna ekonomija.

Izv. prof. dr. Tina Vukasović; stručna područja: marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki, ponašanje i istraživanje ponašanja potrošača.

Izv. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; stručna područja: ekonomika zdravstva, financiranje i organizacija zdravstva, zdravstveni sustavi, kvaliteta života.

Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh; stručna područja: digitalna preobrazba, digitalne kompetencije i vještine, digitalne tehnologije za ruralni razvoj i razvoj zajednice, digitalne tehnologije u obrazovanju. 

Doc. dr. Marina Letonja; stručna područja: (obiteljsko) poduzetništvo, inovacijski menadžment.

Doc. dr. Tomaž Klobučar; stručna područja: računalstvo i informatika, tehnologije u obrazovanju.

Doc. dr. Matevž Tomšič; stručna područja: sociologija, demokracija i politika, civilno društvo i društveni razvoj, društvene elite.

Popunite prijavu za upis u studij. Broj mjesta je ograničen.

 1. Ispunite prijavu:

           Doktorski program: ispunite inetrnu prijavu

Priložite odgovarajuće potvrde (ovjerene kopije, svjedodžbe, … )

Vaša investicija

Godina Trošak studija i uplata u ratama
1. 1 x 5.000,00 EUR ili 8 x 640,00 EUR
2. 1 x 5.000,00 EUR ili 8 x 640,00 EUR
3. 1 x 4.500,00 EUR ili 8 x 575,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • razmatranje molba na Komisiji za studentska pitanja
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • tehničku podršku
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2021./2022.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac