Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program fakulteta DOBA  je jedinstveni program koji se zahvaljujući inkorporiranom „trokutu znanja“, koji povezuje istraživanje, visoko obrazovanje i inovacije, pozicionirao među najperspektivnije europske programe koji doprinose razvoju inovacijskog kapaciteta i digitalnog društva te gospodarskom rastu.

Online doktorski program u trajanju od tri godine je jedini ovakav program na području jugoistočne Europe. Program polaznicima omogućuje znanja i vještine za izradu relevantnih metodoloških istraživanja i za samostalni rad za pripremu doktorske disertacije. Ujedno inspirira i na traženje rješenja za kompleksne izazove u području inovativnosti, održivog poslovanja s naglaskom na digitalizaciji rješenja.

Studij se odvija uz podršku informatičko komunikacijske tehnologije, u naprednom virtualnom nastavnom okruženju Blackboard koji ima integrirane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate za neometano odvijanje svih studijskih aktivnosti.

Provođenje online studiranja odvija se sukladno međunarodnim standardima, što potvrđuju međunarodna akreditacija UNIQUe i međunarodni certifikat EOCCS, dodijeljeni od strane povjerenstava koje čine međunarodni eksperti. Predanost fakulteta DOBA kvaliteti i izvrsnosti jamstvo je polaznicima doktorskog programa da će najvišu akademsku kvalifikaciju postići uz vodstvo, podršku i mentorstvo odabranih vrhunskih stručnjaka.


Prednosti doktorskog studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno nadovezuje na takozvani „trokut znanja“, koji povezuje obrazovanje, znanost i inovacije te se uspoređuje s najboljim programima u Europi.
Online studij

Online studij

Online studij omogućava potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 te stalnu podršku učitelja i online mentora. Unatoč nemogućnosti osobnog kontakta, online studij je dinamičan i interaktivan.
Modularna provedba

Modularna provedba

Studij se odvija modularno, što znači da se unutar zaključenih nastavnih sklopova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalni rad za pripremu doktorske disertacije.
Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičnim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i procjenjivanjem informacija, pojava, praksi i trendova, oblikovat ćete vlastiti originalni doprinos znanosti.

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu dispozicije

Sadržaj

 • Usmjerenja za studij literature, traženje i vrednovanje relevantnih stručnih izvora.
 • Usmjerenja za odabir odgovarajuće istraživačke teme i definiranje primjerenog istraživačkog problema doktorske disertacije.
 • Struktura i pojedini elementi dispozicije te usmjerenja za pripremu odgovarajuće dispozicije doktorske disertacije.
 • Postavljanje istraživačkih pitanja i hipoteza, skladno s definiranim istraživačkim problemom te svrhom i ciljevima doktorske disertacije.
 • Priprema seminara koji uključuje pregled odabranog istraživačkog područja (teorija i konstatacije dosadašnjih istraživanja) i obrazloženja istraživačke teme doktorske disertacije te obrana odabrane istraživačke teme pred kolegama sa studija, mentorom i profesorima (student na temelju dobivenih povratnih informacija priprema prvi osnutak dispozicije doktorske disertacije).
 • Predstavljanje i obrana osnutka dispozicije doktorske disertacije te povratna informacija (feedback) kolega (mentora, profesora) prije pripreme završne verzije dispozicije.

 

Ishodi učenja

Student/-ica će:

 • znati pripremiti sustavan i cjelovit pregled literature odabranog istraživačkog područja;
 • znati potražiti, vrednovati i selekcionirati relevantne znanstvene izvore;
 • znati prepoznati, definirati i odgovarajuće obrazložiti izvorni istraživački problem, koji se temelji na identificiranim prazninama u postojećem znanju;
 • znati odgovarajuće operacionalizirati odabrani istraživački problem u obliku istraživačkih ciljeva, istraživačkih pitanja i hipoteza te planirati odgovarajuće metodološke pristupe za analizu i rješenje istraživačkog problema;
 • znati pripremiti cjelovitu i kvalitetnu dispoziciju doktorske disertacije.
15
Tehnološki, društveni i ekonomski održivi izazovi

Ciljevi predmeta

Predmet treba misliocima, istraživačima i donositeljima odluka pružiti sintetiziran pregled aktualnog znanja u međusobno povezanim područjima tehnoloških promjena, globalizacije i promjena u poslovanju te općenito u društvu. Time ih treba usmjeriti u holističko pristupanje istraživanju u okviru pripreme doktorske disertacije. Studentima treba omogućiti organizirani ulazak u kompleksan svijet globalizacije i suvremenih izazova.

Predmet studentima ne nudi enciklopedijsko znanje, već odabrano područje tehnološkog razvoja, globalizacije i njezinih oblika pokušava dovesti u područje njihove znanstvene radoznalosti.

 

Ishodi učenja

S pomoću ovog predmeta studenti će upoznati jednu od mogućnosti za uređen ulazak u područje globalizacije – zašto do nje dolazi te kakve su njezine posljedice za poslovanje i najšire društvene promjene. Student će razumjeti ključne poveznice između tri pojma od kojih se predmet sastoji, dakle tehnološkog razvoja, globalizacije i društvenih promjena. Znat će razlikovati između ciljeva, područja i mjera na koje domaća ekonomska politika ima utjecaj i onih koje određuje razvoj globalizacije. Razumjet će dimenzije i posljedice globalizacije i njezina ograničenja. Studenti će biti i sposobni kritički analizirati kompleksna, pa čak i sukobljena područja ekonomskog znanja te objasniti rezultate kritičke analize. Znat će i kritički sintetizirati informacije na način koji može biti inovativan i koji vidi primjenjivu vrijednost znanja ili procesa, bit će sposobni analizirati različite kružne poslovne modele te provesti sustavnu analizu različitih zemalja, poduzeća i sektora, prilika kružnog gospodarstva, identificirati prepreke koje ograničavaju prilike te analizirati različite politike za savladavanje tih prepreka. Studenti će biti sposobni i analizirati aktivnosti za dosezanje održivog razvoja poduzeća te pripremiti primjer strateškog odziva za dosezanje održivog razvoja.  

15
Temeljni aspekti istraživačkog rada

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa strategijama dobivanja podataka u okviru kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih strategija istraživanja. Osposobljavanje studenata za kreativan i učinkovit znanstveno-istraživački rad i odabir najprimjerenije metode skupljanja podataka na temelju postavljenih ciljeva i svrha istraživanja i istraživačkih pitanja. Osposobljavanje studenata za učinkovitu evaluaciju vlastitih istraživanja i znanstveno-istraživačkih članaka te drugih objava s aspekta metodologije i planova istraživanja.

Ishodi učenja

Studenti će kvalitetu kompetencija stečenih na predmetu potvrditi osmišljavanjem i provedbom kvantitativnog i kvalitativnog empirijskog istraživanja u okviru istraživačkih zadataka na ovom i na drugim predmetima i u doktorskoj disertaciji te objavama u stručnom i znanstvenom tisku. Pri tome će znati kritički procijeniti valjanost i primjenjivost skupljenih podataka, znat će primijeniti i kombinirati različite metode istraživanja te razumjeti važnost društvenih istraživanja u suvremenom društvu.

21
Individualan rad 1: tema istraživanja i plan dispozicije

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
15
Odabrana poglavlja strateškog menadžmenta i inoviranja

Ciljevi predmeta

 • Poznavanje i razumijevanje suvremenih teorija i najnovije literature iz područja strateškog menadžmenta i vođenja organizacija.
 • Poznavanje i razumijevanje ciljeva i aktivnosti strateškog i operativnog menadžmenta, uključujući primjenu koncepata i metodologija u konkretnom organizacijskom okruženju.
 • Poznavanje i razumijevanje najnovije literature iz područja poticanja kreativnosti, ekonomike inovacija i tehnoloških promjena, zaštite prava intelektualnog vlasništva i istraživačko-razvojne djelatnosti.
 • Poznavanje i razumijevanje konkretnih studija slučaja u poveznici sa suvremenim inovacijskim sustavima i procesima, zaštitom prava intelektualnog vlasništva i tehnološkim trendovima na globalnoj, europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.
 • Kritičko prosuđivanje teorija, politika i konkretnih studija slučaja iz područja strateškog upravljanja inovacijama.

Ishodi učenja

 • Studenti će biti sposobni razumjeti izazove strateškog planiranja u nepredvidljivim okolnostima, koje su karakteristične za suvremene organizacije.
 • Studenti će poznavati suvremene metodologije za pripremu, implementaciju i procjenu strateških planova.
 • Studenti će biti sposobni samostalno provoditi istraživačke zadatke iz područja strateškog vođenja i menadžmenta.
 • Studenti će razumjeti cjelovite društvene procese u području inovacija, tehnologije, istraživačko-razvojne djelatnosti i poslovnih modela.
 • Studenti će poznavati osnove prava intelektualnog vlasništva, njihovog vrednovanja i upravljanja istima.

Studenti će biti sposobni kritički prosuđivati inovacijske politike i inovacijsko okruženje na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini.

15
Napredniji aspekti istraživačkog rada

Ciljevi predmeta

Podučavanje studenata o strategijama odgovarajućih naprednih kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih metoda i pristupa. Studentima omogućiti kreativan i učinkovit znanstveno-istraživački rad te odabir najprimjernije napredne istraživačke metode na temelju postavljenih ciljeva, svrha i istraživačkih pitanja. Razvijanje sposobnosti studenata za kritičko i učinkovito vrednovanje vlastitih istraživačkih i znanstveno-istraživačkih članaka te drugih objavljenih materijala s aspekta metodologije i interpretacije.

Ishodi učenja

Studenti će:

• Dokazati kvalitetu dosegnutih kompetencija oblikovanjem i provođenjem kvantitativnog i kvalitativnog istraživačkog rada.

• Znati primjenjivati različite napredne pristupe i metode kvantitativne i kvalitativne analize podataka.

• Poznavati i znati koristiti programsku opremu za napredne analize podataka.

• U potpunosti razumjeti važnost društvenih istraživanja primjenom naprednih istraživačkih metoda u suvremenom društvu.

9
Prilog za znanstvenu konferenciju

Ciljevi predmeta

 • Upoznati studenta s procesom samostalne pripreme znanstvenih i stručnih članaka i priloga za objavu u znanstvenim i stručnim revijama i u zbornicima konferencija te sposobnost učinkovite provedbe javnih predstavljanja na konferencijama ili pred drugim javnostima.

Ishodi učenja:

Rezultat izvršenih aktivnosti na predmetu je znanstveni članak/prilog prema IMRAD shemi (uvod/teorijska ishodišta, metode, rezultati, rasprava i zaključak).

Student će članak predati na odabranu znanstvenu konferenciju, članak javno predstaviti na znanstvenoj konferenciji te ga objaviti u zborniku konferencije.  

21
Individualan rad 2: dispozicija

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu disertacije

Sadržaj predmeta

 • Struktura doktorske disertacije i opći principi pripreme/organizacije pojedinih poglavlja doktorske disertacije (teorijski dio, metoda, rezultati, rasprava i zaključci).
 • Etika i etički aspekti u istraživanju i izvještavanju o konstatacijama istraživanja.
 • Predstavljanje i obrana prvog osnutka doktorske disertacije s naglaskom na analizi rezultata i glavnim konstatacijama te povratna informacija (feedback) kolega (mentora, profesora) prije pripreme završnog osnutka disertacije.
 • Predstavljanje i obrana završnog osnutka doktorske disertacije s naglaskom na kritičkoj interpretaciji dobivenih rezultata i oblikovanju zaključaka te povratna informacija (feedback) kolega (mentora, profesora) prije pripreme završne verzije disertacije.

Ishodi učenja

Student/-ica će:

 • znati produbljeno analizirati podatke te sustavno i pregledno predstaviti ključne rezultate doktorske disertacije;
 • znati cjelovito interpretirati, sintetizirati i kritički procijeniti dobivene rezultate, povezati ih s postojećim znanjem te smisleno pozicionirati u širi konceptualni okvir;
 • znati kritički reflektirati glavne zaključke doktorske disertacije, predstaviti i obrazložiti rješenja obrađivanog znanstvenog problema te artikulirati izvorni doprinos razvoju znanosti i njegove implikacije;
 • znati pripremiti cjelovitu i kvalitetnu doktorsku disertaciju.
51
Individualan rad 3: disertacija i obrana

Sadržaj je u pripremi.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Jedinstvena provedba doktorskog programa

Provedba doktorskog studija odvijat će se u skladu s modelom online studija kojega smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti temeljit će se na suvremenim pedagoškim pristupima, koji potiču aktivno učenje/studij. Osnova će biti na interakciji s visokoškolskim učiteljima i kolegama studentima. Organizirani oblici studijskih aktivnosti odvijat će se u obliku webinara, usmjerenih rasprava u forumima i individualnim prezentacijama. Naglasak će biti na produbljenom studiju literature i na samostalnom individualnom radu studenta te na individualnim konzultacijama s visokoškolskim učiteljima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj mjeri biti individualiziran. Studenti će na pojedinim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati prije svega one sadržaje, koji će za njih biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studij će se temeljiti na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu te na argumentiranoj stručnoj raspravi u povezivanju s ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama.

Aktivnosti na svim predmetima će se odvijati uz podršku IKT, u virtualnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtualno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom procesu. Okruženje ima integrirane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate koji omogućavaju jasno strukturiranje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju te podržavaju brojne oblike interakcije.
Komu je program namijenjen
Uvjeti za upis
Upis i troškovi studija

U program pozivamo

Doktorski program DOBA Fakulteta je namijenjen tako pojedincima koji žele razvijati akademsku karijeru, odnosno koji žele djelovati u istraživačkim organizacijama, kao i onima koji žele djelovati u istraživačkim centrima/odjelima unutar poduzeća, ili pak u takozvanim centrima izvrsnosti koji predstavljaju vezu između gospodarstva i akademske sfere, te su namijenjeni poticanju koncentracije znanja u prioritetnim područjima.

Program je namijenjen pojedincima s afinitetom za autonomnim znanstveno-istraživačkim radom te rješavanjem najzahtjevnijih teoretskih i praktičnih pitanja iz područja inoviranja i održivog poslovanja, te i onima koji žele nova znanja i rješenja uspješno implementirati te time doprinijeti gospodarskom razvoju i društvenom napretku.

S obzirom na to da se inovacije ne povezuju isključivo s poduzetništvom - već su, prije svega one usmjerene u razvoj novih usluga, novih sustava upravljanja ili novih organizacijskih procesa, sve prisutnije i u javnom sektoru te u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski je program primjeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja može se naime aplicirati na brojne istraživačke izazove koji se tiču raznolikih područja i disciplina, kao što su poslovne znanosti, ekonomija, medicina i zdravstvo, marketing, obrazovanje, socijalne djelatnosti i druge.

Doktorski studijski program DOBA Fakulteta se temelji na znanstveno istraživačkom radu na najvišoj razini, s ciljem razvijanja novih znanja i rješenja te daljnjeg razvoja znanosti i društva.

 

Uvjete za upis u doktorski program ispunjavaju kandidati koji su završili

 • studijski program 2. stupnja,

 • studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe, donosen prije 11. 6. 2004. godine,
 • studijski program za stjecanje specijalizacije, te su prije toga završili visokoškolski stručni studijski program i prije upisa izvršite studijske obveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
 • studijski program koji naobrazuje za zanimanja uređena s direktivama EU, ili drugim ujednačenim magistarskim studijskim programom koji je vrjednovan s 300 ECTS

Neposredni upis u 2. godinu – nastavak studija po mjerilima za prelaske

 • U 2. godinu se možete upisati ukoliko ste završili studijski program za stjecanje magisterija znanosti, odnosno specijalizacije (donosen prije 11. 6. 2004. godine).

Kandidati za upis u doktorski studijski program koji nemaju ekonomsku naobrazbu, odnosno ne pokazuju temeljna ekonomska znanja stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažu diferencijalne predmete u obimu od 12-18 ECTS.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizirani oblici studija će se odvijati na engleskom jeziku, a samostalni i individualni rad i doktorska disertacija pak na hrvatskom jeziku.

Prijava i upis:

Broj raspoloživih mjesta za doktorski studij je ograničen. Na raspolaganju je 20 mjesta.

Za upis u doktorski studij ispunite prijavu za upis. 

Prijavnom obrascu treba priložiti sljedeće dokaze:

 • ovjerenu kopiju diplome ili ovjerenu kopiju potvrde o diplomiranju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju (za diplomante DOBA Fakulteta ovjera nije potrebna, oni prilažu običnu kopiju),
 • potvrdu o prosječnoj ocjeni ispita na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te o ocjeni diplomskog/magistarskog rada (za diplomante DOBA Fakulteta podatke prikupljamo sami),
 • potvrdu o nostrifikaciji strane diplome, kada je kandidat dodiplomski i/ili poslijediplomski studij završio u inozemstvu,
 • životopis na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografiju (popis objavljenih stručnih i znanstvenih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih radova),
 • potvrdu o aktivnom znanju engleskog jezika (barem razina B2),
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku,
 • istraživački plan na engleskom jeziku.

Kriteriji za odabir kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko bude doneseno rješenje o ograničenju upisa, kandidati će biti izbrani prema sljedećim kriterijima:

 • prethodni studijski rezultati u dosadašnjem studiju (prosječna ocjena predmeta, ocjena diplomskog/magistarskog rada) – 30 % prevage,
 • prethodni znanstveno-istraživački rad (istraživanja, članci itd.) u predmetnom području doktorskog programa – 35 % prevage,
 • motivacijsko pismo i razgovor s kandidatom – 35 % prevage prilikom odabira.

Raspoloživi mentori za izradu doktorske disertacije:

Red. prof. dr. Rasto Ovin; stručna područja: makroekonomija, ekonomska politika, bankarstvo, gospodarska kretanja.

Izv. prof. dr. Anita Maček; stručna područja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, međunarodna ekonomija.

Izv. prof. dr. Tina Vukasović; stručna područja: marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki, ponašanje i istraživanje ponašanja potrošača.

Izv. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; stručna područja: ekonomika zdravstva, financiranje i organizacija zdravstva, zdravstveni sustavi, kvaliteta života.

Izv. prof. dr. Marina Letonja: stručna područja: (obiteljsko) poduzetništvo, inovacijski menadžment.

Doc. dr. Tomaž Klobučar; stručna područja: računalstvo i informatika, tehnologije u obrazovanju.

Doc. dr. Živa Veingerl Čič: kadrovski menadžment, upravljanje ljudskim resursima, razvoj zaposlenika

Doc. dr. Marko Divjak: opća psihologija, pozitivna psihologija

Doc. dr. Ana Hafner: inovacije, strateški i inovacijski menadžment, intelektualno vlasništvo

Red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach: informatika, digitalizacija, digitalna transformacija

Izv. prof. dr. Daša Grajfoner: psihologija vođenja, coaching psihologija

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 4.700,00 EUR, za magistre DOBA Fakulteta 3.900,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 8 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 599,00 EUR, za magistre DOBA Fakulteta 499,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli