Menadžment u suvremenom poslovanju

Menadžment u suvremenom poslovanju

Menadžment u suvremenom poslovanju

Prema istraživanju Mediane (lipanj 2020.) više od dvije trećine zaposlenih u dobi između 25 i 45 godina smatra da je studij dobra mogućnost za osobni rast i razvoj. A znanja iz područja ekonomije i menadžmenta su pak među važnijim znanjima koja im trebaju. U ovim vremenima punim izazova, kada se zanimanja iznimno mijenjaju, tijekom studija u programu Menadžment u suvremenom poslovanju steći ćete ključna znanja za budućnost iz područja osnova ekonomije, poslovanja, organiziranja i menadžmenta te ih povezati sa strateškim planiranjem, komuniciranjem, inovacijskim menadžmentom i projektnim radom. 

Studij na DOBA Fakultetu namijenjen je svima vama koji prvenstveno želite siguran, te prije svega zagarantiran studij, naime Dobin je model online studija afirmiran i isproban online studij te i jedini međunarodno akreditiran online studij u Hrvatskoj. Tijekom studija nikada nećete biti sami, naime praćenje studenata naša je briga.

Odabirom studijskog smjera svoj ćete studijski fokus suziti te ćete se usmjeriti na stjecanje specijaliziranih znanja u vama najrelevantnijom području: - smjer Menadžment - smjer Kadrovski menadžment - smjer Digitalni menadžment. U donjem nastavnom planu pogledajte predmete programa i pojedine smjerove.

Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima, za rad i komunikaciju u timovima. Steći ćete kompetencije u području poslovanja, organiziranja i strateškog menadžmenta, marketinga i prava.
Kadrovski menadžment

Kadrovski menadžment

Upoznat ćete izazove i trendove u području kadrovskog menadžmenta, kako aktivno upravljati starijim zaposlenicima i talentima te kako stvarati predanost zaposlenika.
Digitalni menadžment

Digitalni menadžment

Upoznat ćete povezanost tehnologije i digitalnog menadžmenta za poslovanje i razvoj poduzeća te razumjeti važnu ulogu pojedinca za ostvarenje svih pora digitalne transformacije u poduzeću ili u ustanovi.
Osobni razvoj i komuniciranje

Osobni razvoj i komuniciranje

U svom ćete poslu postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji i spremniji na uspješan timski rad. Učinkovitije ćete rješavati konflikte te se hvatati u koštac sa stresom.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0%

zaposlenih u gospodarstvu

0-0

prosječna dob studenata

0%

diploma omogućuje napredovanje

0%

u prošlosti je pohađalo drugi fakultet

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
5
Makroekonomika

Ekonomski život neke zemlje ovisi o milijun aktivnosti pojedinih poduzeća, potrošača, zaposlenika, službenika, dok se makroekonomika fokusira na opće posljedice tih aktivnosti. Makroekonomika se bavi proučavanjem međusobnih utjecaja pojedinih ekonomskih kategorija te gospodarstvom kao cjelinom. Rezultati makroekonomskih znanosti omogućavaju nacionalnim ekonomskim institucijama izbor i vrjednovanje ekonomske politike i njezinih mjera za razrješavanje makroekonomskih problema. To su: gospodarski rast, inflacija, nezaposlenost, agregatna ponuda i agregatna potražnja, potrošnja i štednja, investicije, monetarna i fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Na predmetu ćete upoznati glavne makroekonomske kategorije, zakonitosti rada gospodarstva kao cjeline te ćete biti sposobni za procjenu makroekonomske pojave i problema.

6
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

7
Pravni i gospodarski ustroj

Predmet je sastavljen tako da se najprije upoznate s nekim osnovnim pravnim pojmovima, kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnos i s malim dijelom stvarnog prava, koji je u opsega zapravo samo stvarnog prava. A nato ćete upoznati obligacijsko pravo, a posebno ćete se baviti prodajnim ugovorom, te osnovama statusnog prava i vrstama gospodarskih subjekata, koje poznaje naš i europski pravni poredek.

6
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

5
Osnove informatike

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u područje računovodstva i daje osnovno znanje računovodstva svima, koji se dosada s tim područjem niste imali (veći) kontakt, naime osnovno poznavanje toga područja važno je za svakog zaposlenika.

Pri predmetu ćete upoznati značenje i ulogu računovodstva za management, te koje su one računovodstvene informacije, koje su važne za poslovno odlučivanje. Upravo tako ćete na zaključku predmeta znati čitati računovodstvene dokumente i izraditi poslovne i godišnje izvještaje, te razumjeti bonitetu poslovanja poduzeća, u kojem ste zaposleni, kao i razumjeti bonitetu poslovnih partnera.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Tijekom izvedbe predmeta upoznati ćete tematiku na području vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći u bogaćenju (nadogradnji) vaših znanja na području menadžmenta s naglaskom na području vođenja i upravljanja ljudima (suradnicima), u oblikovanju suvremene  organizacije, koje zahtjeva savlađivanje na području mekih vještina, to jest rada s ljudima (vođenja, motiviranja, rješavanja konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da budete učinkovitije postali još uspješniji voditelji.

Kroz aktivnosti pri predmetima na konkretnim ćete primjerima steći znanje te se usposobiti za uporabu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svojoj radnoj okolini.

 

5
Poslovna matematika sa statistikom

Pri predmetu ćete upoznati različite matematičke i statističke sadržaje, odnosno probleme. Mnogi praktični primjeri biti će vam predstavljeni s ciljem da budete znali planirati i rješavati različite ekonomske probleme i poslovne odluke. Statistički dio predmeta ćete moći povezati s praktičnim primjerima iz svakodnevnog života. Naučiti ćete računati različite statističke indekse, skupljati podatke u frekvencijsku podjelu, razumjeti ćete znanstvene i stručne dokumente, koji sadrže matematički zapis ili statističke analize podataka. Podatke ćete znati skupljati, urediti, grafički prikazati, analizirati i interpretirati, što je važno na području poslovnih procesa, te ih aplicirati u poslovnu praksu (npr. odrediti ćete položaj pojedine jedinice između drugih…).

Poznati ćete različite moguće oblike donošenja kamata, te ih znati upotrijebiti u praksi. Na taj ćete se način upoznati s temeljnim radom financijske matematike, čije znanje je vrlo primjenjivo na području financija, bankarstva i osiguranja.

 

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik I (eng., njem.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

2
Seminar: Uvod u studij

Za studijski je uspeh važna temeljita priprema na studij. Aktivnostima provedenim na seminaru, studenti steknu još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno sudjelovanje tijekom studija, dobiju poticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju s fakultetom, organizacijom te načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan dio seminara je upoznavanje s virtualnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspješan studij te razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studij za studente je tako lakši, a uspješnost u kasnijim fazama studija veća.

Obvezni predmeti
5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

 

5
Financije

S financijama se susrećemo svaki dan  - tako poslovno kao i privatno – iako toga nismo ni svjesni: kako ocijeniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, s kojim se opasnostima susrećemo kod podizanja kredita, kakva je razlika između financiranja i investiranja, te između likvidnosti i solventnosti, kako možemo utvrditi da li je poduzeće unosno, likvidno i djeluje gospodarno, koje instrumente platnog prometa poduzeće koristi, itd.

Uz pomoć predmeta znali ćete odgovoriti na sva pitanja, te znati aktivno sudjelovati u poslovanju vašeg poduzeća.

5
Pravo i kadrovi

Predmet obuhvaća niz sadržaja na području radnog prava, koji uređuju odnose između radnika i poslodavca, nastale na temelju ugovora o zapošljavanju. Tijekom trajanja predmeta steći ćete mnogo korisnih i dragocjenih informacija i znanja, koje ćete moći korisno upotrijebiti u vašem svakodnevnom životu, prije svega na poslu, kao što su npr. posebnosti zapošljavanja u javnom sektoru, na koji se način može prekinuti ugovor o radu, kako se odmjerava godišnji odmor, kada radnik ima pravo na isplatu prekovremenih satova, kada je radnik disciplinsko i odštetno odgovoran, te koja su njegova prava na radnom mjestu.

5
Sustavi za podršku upravljanju

Izazovi suvremenog vremena zahtijevaju sve cjelovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplicirano. Pošto imamo ljudi ograničenu sposobnost shvaćanja, stvari često pojednostavljujemo, što za poduzeće može biti opasno, odnosno nas neki poslovni događaji i procesi mogu iznenaditi. Ekonomisti stoga moramo razmišljati, odlučivati i djelovati što cjelovitije. Trebamo razvoj dodatnih kompetencija, učinkovite alate i suvremene tehnologije.

Pri studiju ovoga predmeta ćete upoznavati sisteme za pomoć upravljanja, te naučiti kako pomoću suvremenih informacijskih rješenja, koja omogućavaju brzo preoblikovanje velikog broja podataka u informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposlenik informacijskim rješenjima poboljšava svoj rad i poslovanje svoga poduzeća.

 

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Metodologija sociološkog istraživanja

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "nevjerna" znanost. Sociologija ništa ne shvaća kao razumljivo samo po sebi, ne vjeruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje što se krije iza. Društvo i kulturu misli na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog/inja dolazi do objašnjenja o tome kako društvo djeluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vrijeme živi s njima, preračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta upoznati ćete se s osnovnim konceptima u metodologiji sociološkog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, ipd.

5
Dizajnersko razmišljanje

Pojam dizajnersko razmišljanje, odnosno na engleskom jeziku »design thinking«, predstavlja specifičan način razmišljanja koji dizajneri koriste prilikom razvijanja novog proizvoda, odnosno u planiranju usluge. To je metoda koja se primjenjuje pri rješavanju otvorenih problema. Pokazala se odličnim alatom za obnovu procesa unutar poduzeća i rješavanja kompleksnih problema s kojima se poduzeća susreću.

Sadržaji predmeta obuhvaćaju utjecaj digitalizacije na pojedince u svakodnevnom životu i na radnom mjestu, znanja, vještine i kompetencije u digitalnom dobu, osnovne digitalne kompetencije i vještine, stručne digitalne kompetencije i vještine za različite sektore, napredne digitalne kompetencije i vještine, komunikaciju u digitalnom dobu, rukovođenje (ljudima, organizacijama, projektima) u digitalnom dobu te utjecaj digitalizacije na cjeloživotno učenje i društvo.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je znanost, koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike, koji za svoj rad  trebaju učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitičare, koji zahtjeve korisnika prevode u tehnički jezik i tehničare (planere, programere), koji znaju poslovne zahtjeve pretvoriti u program/aplikaciju.

Karakterističnost poslovnih korisnika je ta da žele 'informacije na dlanu', pomoću kojih će lakše odlučivati (voditelji) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se slabo razumiju s tehničarima. Karakterističnost tehničara je ta da odlično razumiju tehničke podrobnosti strojne i programske opreme, programske jezike, alate podrške, komunikacijske standarde i protokole. Obično zahtjeve korisnika ne razumiju. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahtjeve korisnika, na temelju toga pripreme arhitekturu poslovno-informacijskog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i ubrzivač informatizacije poduzeća. Pripreme informacijsku strategiju za poduzeća, bez koje samo rijetko koje poduzeće može dugoročno preživjeti.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacijske procese te njima adekvatne poslovne informacijske sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacijske procese i one za pomoć upravljanju. Upoznati ćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacijskih procesa.

Izborni predmeti (student odabire dva)
6
Javna uprava i poslovanje javnog sektora

Sa javnom upravom i svime, što je njome povezano, susrećemo se svaki dan. Javna uprava je ona, koja usvaja propise, izvršava ih i brine se za sankcije, ukoliko propise ne poštujemo. Javna uprava osigurava djelovanje države, naše bivanje u njoj, te ostvarenje naših prava. Istovremeno imamo prema državi i obaveznosti – javna uprava će se pobrinuti da ih i ispunjavamo.

Javna uprava je dakle iznimno aktualno područje. Ali da li točno znamo koji su organi javne uprave? I koji organi državne uprave? Kako su organizirani? Kako djeluju i koje su njihove nadležnosti? A što rade opčine i kakva je njihova organizacija? Zašto su javne nabavke tako važne? Što su to upravni postupci? Kako se vode? Što moramo znati kada se nađemo kao stranka u nekom upravnom postupku? Tijekom ovog predmetu ćete moći odgovoriti na ta pitanja.

6
Vještine pismenog i usmenog komuniciranja

Možda toga nismo ni svjesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu cijelo vrijeme nastupamo – na sastanku, razgovoru za posao, ispred suradnika, radu u timovima,  na seminarima, u prodajnim razgovorima…

U konkurentnoj poslovnoj okolini tako naša stručna znanja više nisu dovoljna. Poslovni svijet zahtijeva uspostavljanje odnosa, a pri tome iznimno važnu ulogu ima sposobnost odličnog javnog nastupanja i predstavljanja ideja pojedinca. Kako odlučno, spretno, trenutku i okolnostima primjerno nastupamo, utječe ne samo na oblikovanje osobnog imidža, nego i na imidž organizacije, koju zastupamo, te posredno i na njeno poslovanje.

Na sreću su javno nastupanje i retorika spretnosti, koju možemo naučiti i vježbom neprestano razvijati. Pri predmetu ćete usvojiti temeljene elemente dobrog i uspješnoga javnoga nastupanja i retorike, što će se reflektirati na vašim budućim javnim, poslovnim i osobnim nastupima. Sigurno ćete spretnosti razvijati dalje i nakon zaključka predmeta, redovnim korištenjem tehnika pri studiju, privatno i u poslovnim okruženjima.

6
E-poslovanje

U svakodnevnom životu se na svakom koraku susrećemo s pojmovima e-poslovanje, e-bankarstvo, e-obrazovanje, e-trgovina i drugima, koji započinju prefiksom »e«, odnosno »elektronsko«. Pri predmetu E-poslovanje potražiti ćete uzrok za razmah tih termina, pogledati kako se djelatnosti sa prefiksom »e« razlikuju od onih bez njega, te se osposobiti za djelovanje u digitalnoj ekonomiji odnosno informacijskoj družbi.

Pri predmetu ćete upoznati karakteristike takozvane digitalne ekonomije i promjena u poslovnim organizacijama, koje su posljedica promijenjenih okolnosti. Konsolidirati ćete znanja na području digitalne ekonomije te posebno položaja malih i srednje velikih poduzeća.

6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obrađuje odnose sa zaposlenicima, te osnivanje, planiranje, izvođenje i ocjenjivanje komuniciranja unutar organizacije. Cilj internog komuniciranja je uspostaviti, razvijati i održavati zdrave i motivirajuće odnose među zaposlenicima, što i je uvjet za djelovanje organizacija, postizanje poslovnih ciljeva i vizije, ostvarenje organizacijskog poslanstva i na kraju krajeva pojavljivanje u javnosti - naime zaposlenici su najbolji ambasadori svake organizacije.  Bez internog komuniciranja ne može postojati i ne postoji ni jedna organizacija, a bez planiranja proaktivnog unutarnjeg komuniciranja je postizanje te ostvarenje poslanstva i vizije, te organizacijskih ciljeva sigurno iznimno teško, ako ne i onemogućeno. Interno komuniciranje prati i potpomaže organizacijsku i poslovnu strategiju, te slijedi iste poslovne ciljeve, te znači proaktivno djelovanje na temelju neprestanog motrenja i analiziranja organizacijskog okruženja, uzimajući u obzir organizacijsko poslanstvo, viziju i strategiju, te nato njeno izvođenje, kontrolu i ocjenjivanje.

Pri predmetu ćete obraditi i organizacijsku kulturu, klimu i vrijednosti, identificirati ćete glavne komunikacijske metode i čimbenike uspjeha (planiranje, izvođenje i mjerenje učinaka internog komuniciranja), te se dotaknuli i etičnog vidika internog komuniciranja – ne samo iz teoretskog stajališta, nego i preko primjera iz prakse.

 

6
Menadžment događaja

Događaji su neke vrste komunikacijska modna muha, koja ima već vrlo stara krila. Rituale i priredbe u smislu »kruha i igara« nalazimo mnogo prije pojave tiskanih, audiovizualnih i elektronskih medija. Događaj je već od davnine najvažniji način masovnog komuniciranja, naime učinak spektakla i druženja daju mu veliku snagu utjecanja na osjećaje i usmjerenost sudionika. Događaji su uvijek bili povezani sa zabavom, snagom i utjecajem. Događaji su danas već prerasli prvotne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u gospodarstvu otkrivamo omiljenost i snagu događaja, koji su dobili važno mjesto u komuniciranju organizacijskih poruka. Događaji sa svojim bistvom, susretima ljudi, predstavljaju komunikacijski alat.

Pri predmetu će svakako izaći na vidjelo vaša kreativnost i inovativnost te sposobnost organiziranja. A stečeno ćete znanje moći koristiti i na događajima u privatnom životu –rođendanske zabave će sigurno biti mnogo „šarenije“ – ili obrnuto: službeni događaji manje ozbiljni.

Obvezni predmeti
6
Proizvoljno izbirni predmet
12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je tako odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

12
Završni stručni rad ili dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

Izborni smjer Menadžment
6
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment s kojim bi najviši menadžment poduzeća trebao brinuti o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više mijenja. Na osnovi sustavnog analiziranja tog okruženja i proučavanju novih smjernica, kao i analize vlastitog rada, strateški menadžment provjerava svoju misiju i viziju te formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspješnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških vještina. Koncept webinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i suradnju s ciljem razmjene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na vlastitim projektima – pripremi strateških planova.

6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije

Poznavanje globalne ekonomske okoline za ekonomista je nužno, zato je cilj predmeta da studenti stečete osnovno znanje vanjskih ekonomskih tokova među državama u smislu integracije, upoznate međunarodni ekonomski sistem i temeljne instrumente međunarodne gospodarske politike, te sa stečenim znanjem razumijete kakav je ekonomski položaj Hrvatske danas i u budućnosti.

6
Menadžment kvalitete

Riječ kvaliteta u svakodnevnom se životu te i prije svega u poslovanju, mnogo koristi. Što ona znači, različito se razumije. Definicija ima mnogo. Koje su one? Kako osigurati kvalitetu? Koji alati i modeli, kao i tehnike nam na putu postizanja kvalitete i izvrsnosti pomažu, odnosno koji su nam od pomoći? Kakvi su troškovi kvaliteta? Kako kvalitetno raditi u međunarodnoj poslovnoj administraciji?

Nakon uspješno obavljenog predmeta znat ćete aplicirati teorijsko znanje o kvaliteti u poslovanju te znanje primijeniti u organizaciji, što će doprinijeti da ono bude uspješnije i učinkovitije.

6
Suvremeno poslovno okruženje

Promjene se u suvremenom poslovnom okruženju događaju sve brže. Nijedna organizacija ne živi u vakuumu, već je njezino poslovanje tijesno povezano s poslovnim okruženjem u kojem djeluje. Posljedično, razumijevanje suvremenog poslovnog okruženja veoma je važno za uspješno vođenje organizacija, jer sudionici okruženja mogu imati važan utjecaj na skoro sve aspekte poslovanja.

Organizacije se suočavaju sa suvremenim poslovnim okruženjem jer moraju odbaciti stare načine rada, riješiti stare probleme i predstaviti nova, učinkovitija rješenja u skladu sa sve bržim tehnološkim promjenama. Planiranje i upravljanje promjenama u organizacijama nije jednostavno, bez obzira na to jesu li pokretači promjena unutrašnji ili vanjski.

6
Poduzetništvo i kultura poduzeća

Poduzetništvo ima važnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i osnivanju novih radnih mjesta u svakoj državi. Često je povezan s malim i srednje velikim poduzećima. Ako znamo da su upravo takva među poduzećima u Hrvatskoj daleko najbrojnija, te u smislu djelatnosti prevlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumijevanje poduzetništva u današnjem poslovnom svijetu vrlo važno.

Pri predmetu Poduzetništvo i kultura poduzeća ćete upoznati temeljene koncepte i karakteristike suvremenog poduzetništva, kakvu ulogu i značenje ima poduzetništva za gospodarstvo i društvo, upoznati procese, povezane s poduzetništvom, te proučavati etične i moralne vidike poduzetništva, koji su u današnjem društvu vrlo važni. Predmet će biti usmjeren ne samo u teoriju, nego prije svega u razvijanje poduzetničke kulture i poduzetničkog duha, koji pomaže istraživati, prepoznati različite prilike, razmišljati kreativno, kritično i na drugačiji način.

Izborni smjer Digitalni menadžment
6
Digitalna strategija

Poduzećima u digitalnoj ekonomiji su više nego ikada prije potrebna jasna i jedinstvena poslovna ishodišta za svoj poslovni razvoj i jačanje konkurentnog položaja u novim uvjetima poslovanja. Zadatak svake strategije je konkretno u usmjeravanju svih zaposlenika ka zajedničkim strateškim ciljevima, na način koji je zajednički dogovoren i razumljiv svakom zaposleniku.

I digitalna strategija je najprije strategija. Zbog toga je njezin zadatak prvo postaviti strateške ciljeve i formirati zajedničko razumijevanje, kako bismo prelazili poslovni put iz trenutačnog poslovnog stanja poduzeća u željeno (konkurentnije) ciljano stanje. Tek tada je i digitalna, što znači da poduzeća na tom poslovnom putu uvažavaju karakteristike digitalne ekonomije te u nju uključuju digitalne tehnologije, pomoću kojih će moći brže i lakše preći taj put.

Predmet Digitalna strategija obuhvaća sve potrebne elemente za razumijevanje polaznih točaka poslovanja, kao i za kreiranje i provođenje digitalne strategije. Nakon njegovog završetka ćete razumjeti zašto je poduzećima uistinu potrebna digitalna strategija te što morate uzeti u obzir prilikom njezine izrade za svoje poduzeće.

6
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment s kojim bi najviši menadžment poduzeća trebao brinuti o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više mijenja. Na osnovi sustavnog analiziranja tog okruženja i proučavanju novih smjernica, kao i analize vlastitog rada, strateški menadžment provjerava svoju misiju i viziju te formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspješnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških vještina. Koncept webinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i suradnju s ciljem razmjene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na vlastitim projektima – pripremi strateških planova.

6
Digitalna transformacija i novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne obuhvaća samo modernizacije IT-a, već predstavlja izgradnju novih poslovnih modela. Zbog toga pri digitalizaciji nije važno samo uvođenje novih tehnologija, već je važna i transformacija poslovanja i poslovnih procesa te posljedično i transformacija IT-a, koja to poslovanje podržava. Potencijal koji nudi pravo digitalno poslovanje je nesumnjivo izniman, i šteta bi bila ne iskoristiti ga jer donosi brojne koristi.

Nakon završetka predmeta ćete razumjeti kontekst digitalne ekonomije, znat ćete identificirati nove poslovne modele koje poduzeća primjenjuju u današnjem digitalnom dobu, znat ćete koristiti alternativne poslovne modele u praksi te ih kritički vrjednovati, kao i demonstrirati kolaborativan timski rad.

6
Digitalni menadžment i tehnologija

Važan segment strateškog menadžmenta je uvođenje digitalizacije u poslovne procese i modele. Naime, tehnološki je napredak u obliku digitalizacije industrije i poduzetništva u posljednjem desetljeću dao značajan doprinos izmjenama postojećih i formiranju novih poslovnih modela, koji poduzećima omogućavaju poslovanje u većem obimu, na većim daljinama i sa nižim troškovima, kao i razvoj novih proizvoda i usluga.

Nakon uspješno obavljenog predmeta znat ćete kritički vrjednovati ulogu tehnologije u poslovanju i organizaciji, definirati karakteristike digitalnog gradiva u kontekstu poslovnosti, interpretirate nove uloge, zanimanja i kompetencije, kao i argumentirati njihov utjecaj na (digitalno) poslovanje, znat ćete raščlaniti tipičan razvojni proces digitalnih usluga na konkretnom primjeru, a također, razlikovat ćete različite pristupe agilnog razvoja digitalnih usluga.   

6
Digitalizacija i pojedinac

Znanje je danas ključna poluga za generiranje konkurentnosti, tako na razini gospodarskih društava i lokalnih zajednica, kao i svakog pojedinca. Sve više do izražaja dolaze digitalne kompetencije koje organizacijama pomažu u proboju i u podizanju uspješnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaje ključna za rad pojedinaca i organizacija. U stvaranju povoljnog okruženja i uvjeta za obrazovanje, važnu ulogu igraju tako poduzeća, obrazovne ustanove, mediji i politika, kao i menadžeri koji su svjesni značenja znanja i vještina za prodorna rješenja. Motiviranje i omogućavanje stalnog obrazovanja za nadogradnju postojećih kompetencija u svim područjima, posebno u području digitalizacije, odlučujuća je investicija u agilnim poduzećima. Mnoga su poduzeća toga već svjesna.

Nakon studiranja ovog predmeta razumjet ćete kakva su vam znanja i kompetencije potrebne za svakidašnji život i za odabrano radno mjesto, znat ćete predložiti katalog znanja i kompetencija koje su zaposlenicima potrebne u odabranom sektoru, bit ćete osposobljeni za upotrebu alata za upravljanje ljudima, organizacijama i projektima te upoznati alate i platforme za cjeloživotno učenje.

Izborni smjer Kadrovski menadžment
6
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment s kojim bi najviši menadžment poduzeća trebao brinuti o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više mijenja. Na osnovi sustavnog analiziranja tog okruženja i proučavanju novih smjernica, kao i analize vlastitog rada, strateški menadžment provjerava svoju misiju i viziju te formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspješnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških vještina. Koncept webinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i suradnju s ciljem razmjene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na vlastitim projektima – pripremi strateških planova.

6
Suvremeni koncepti kadrovskog menadžmenta

Za dugoročni uspeh organizacije je neophodan odgovarajući odgovor na visoku dinamiku, i preuzimanje aktivne uloge u razvoju poslovnog okruženja. Pri tome je ključan strateški pogled na kadrovski menadžment i razvoj zaposlenih.

Činjenica je da se poslovna okruženja veoma brzo mijenjaju, a kadrovski je menadžment dio tih promjena, koje snažno utječu na živote i aktivnosti ljudskih resursa u poduzeću. Poslovna okruženja očekuju učinkovite i inovativne prakse kadrovskog menadžmenta, kako bi djelovali u koraku s vremenom i s konkurencijom. Zbog toga su pojedincima koji već rade, ili će tek raditi u području kadrovskog menadžmenta, potrebna aktualna znanja i kompetencije koja će im omogućiti zadovoljavanje tih potreba. 

Nakon završetka predmeta znat ćete pripremiti prijedlog mjera za učinkovito upravljanja starijim zaposlenicima u radnim okruženjima, upoznati i razumjeti razlike među generacijama, znati pripremiti prijedlog međugeneracijske suradnje u poslovnom okruženju, razumjeti značenje i ulogu upravljanja talentima u organizacijama, znati formirati odgovarajuće strategije upravljanja talentima, znati identificirati i mjeriti posvećenost zaposlenika te primjenjivati i kritički vrjednovati suvremene načine kadrovskog menadžmenta u praksi pojedinačnih poduzeća.

6
Temeljni kadrovski procesi

Planiranje i upravljanje ljudskim resursima u organizaciji predstavlja važnu konkurentsku prednost. U pitanju je povezivanje interesa zaposlenika i interesa voditeljstva. Što više vremena poduzeće namijeni prikupljanju informacija o svojim zaposlenicima i potrebama poduzeća, točnije će moći definirati strategiju upravljanja ljudskim resursima i postizanje ciljeva poduzeća. Za uspješan razvoj poduzeća na prvom su mjestu dovoljno osposobljeni kadrovi, koji se uspješno suočavaju s novim, danim situacijama. Poduzeća se iz tih razloga odlučuju za sustavni razvoj ljudskih resursa. Naglasak je prije svega na obrazovanju, osposobljavanju, motiviranju i na izgradnji karijere.

Nakon završetka ovog predmeta znat ćete na praktičnom primjeru odabrane organizacije predstaviti upravljanje ljudskim resursima, znat ćete kreirati strategiju upravljanja ljudskim resursima, koja će podržati ostvarenje poslovne strategije organizacije i identificirati ulogu ključnih sudionika u organizaciji pri ostvarivanju strategije upravljanja ljudskim resursima, kritički vrjednovati ulogu i značenje upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, kao i njezin doprinos formiranju konkurentne prednosti organizacije, znat ćete ocijeniti provođenje procesa upravljanja ljudskim resursima s aspekta usklađenosti s osnovnim pravnim okvirom te ćete znati identificirati ključne utjecajne faktore, koji utječu na rad funkcije upravljanja ljudskim resursima u suvremenom poslovnom okruženju.

6
Razvoj zaposlenika

Karijerni razvoj zaposlenika je od ključnog značenja za očuvanje konkurentnosti poduzeća. Razvoj zaposlenika je sustavan i kontinuirani proces, s kojim poduzeće planski razvija ona znanja i kompetencije koje podržavaju kreiranu viziju i strateške ciljeve.

U okviru predmeta ćete upoznati i razumjeti ulogu, značenje i ciljeve razvoja zaposlenika za uspješan rad organizacija, znat ćete identificirati potrebe za razvojem zaposlenika, znat ćete formirati, implementirati i evaluirati programe razvoja zaposlenika te znati analizirati i kritički vrjednovati postojeće prakse u području razvoja zaposlenika u organizacijama i predlagati poboljšanja.

6
Osobni menadžment

S izazovima osobnog menedžmenta se susrećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme, kako bi u poslu i privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljni? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije stjecati nova znanja i vještine, te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti ćete pri ovom predmetu razviti različite kompetencije te tako ne samo razumjeti značenje čimbenika, koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje duševnih procesa, nego ćete se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije, te steći znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti/izborne nastavne jednice izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.
 • U slučaju, da pojedini smijer odabere manje od 10 studenata provodit će se prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa moći ćete preuzimati samostalno organiziranje procesa i asistiranje u menadžmentu. Zaposlenje ćete pronaći u gospodarstvu, različitim zavodima ili u javnoj upravi, tako u zemlji kao i u inozemstvu. Profil diplomanta s takvim znanjima i kompetencijama uvijek je veoma tražen. S obzirom na to da ćete postati poduzetniji i inovativniji, te ćete ujedno imati opsežnu paletu znanja, moći ćete vodili i vlastito poduzeće. Tijekom studija ćete se razviti u agilnog digitalno kompetentnog stručnjaka.
Prijava i upis
Školarina
Priznavanje znanja

Popunite prijavu za upis u studij. 

 1. Ispunite prijavu:

          Bachelor programi: ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde (ovjerene kopije, svjedodžbe, ..)

          Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljete ovjereno kopiju svjedodžbe srednje škole)
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema. (pošaljete ovjereno kopiju diplome više škole)
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema. (pošaljete ovjereno kopiju diplome više škole)
 • Upis u 2., odnosno 3. godinu programa, omogućava se studentima i diplomantima bachelor programa srodnih smjerova koji ispunjavaju uvjete za upis. Studentima se na temelju potvrde o položenim ispitima i potvrđenim nastavnim planovima određuju dodatne studijske obveznosti. (pošaljete ovjereno kopiju svjedodžbe srednje škole + original potvrdu o položenim ispitima i potvrđeni nastavni planovi)
 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.
Upisnina i školarina Uplata u ratama
2.899,00 EUR

12 x 255,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 549,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2021./2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečeni prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljiv sadržaj i obim uloženog rada studenta. Studenti će znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak verifikacije provodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

 

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac