Primijenjena psihologija

Bachelor programi

Primijenjena psihologija

Psihologija se danas primjenjuje u različitim poslovnih područjima, a psihološke su vještine ključne za uspješno hvatanje u koštac sa sve većom kompliciranošću poduzeća, tržišta i bihevioralnih oblika. Stoga poduzeća sve više traže zaposlenike koji mogu rješavati poslovne zadatke te istodobno i razumiju odnose između klijenata, konkurenata i zaposlenika. Tako kadrovski stručnjaci s pomoću psihološkog znanja mogu pronaći pravog kandidata za određeno radno mjesto, a voditelji u poduzećima pak znanja iz područja psihologije mogu primjenjivati za motiviranje zaposlenika i za njihovu produktivnost. I u područjima trženja, politike, financija, sporta i zdravstva psihološki koncepti i modeli služe za učinkovitije dosezanje definiranih ciljeva i za povećanje uspješnosti.

U prvoj godini ćete stjecati znanja iz područja temeljnih psiholoških disciplina, upoznavati zakonitosti kognitivne psihologije, razvojne psihologije, psihologije ličnosti, motivacije i emocija, socijalne psihologije, kliničke psihologije, organizacijske psihologije ... U drugoj godini ćete svoje znanje nadograditi u obveznim sadržajnim područjima mentalnog zdravlja i mentalnih poremećaja, savjetodavnog i psihoterapeutskog rada, istraživačke metodologije i komunikacije još i dodatnim izbornim sadržajima. U trećoj godini će naglasak biti na interdisciplinarnosti, gdje ćete širiti i produbljivati znanja u području stručnih interesa i zanimanja, poput na naprimjer ponašanja klijenata, osobnog menedžmenta, vođenja i upravljanja ljudima, inovativnosti, menedžmenta, kadrova ... 

Značajna sastavnica programa je i praktično obrazovanje u radnom okruženju, gdje ćete pod vodstvom iskusnog i osposobljenog mentora psihologa u poduzećima i u drugim organizacijama stjecati praktična i korisna znanja. 

Diploma vam omogućava zaposlenje u području osiguravanja psihosocijalne pomoći u različitim područjima u gospodarstvu i u javnom sektoru te nastavak studija u master programima psihologije. Bachelor diploma programa Primijenjena psihologija još ne osigurava profesionalnu kvalifikaciju za rad psihologa te ne omogućava odgovarajuću osposobljenost za samostalno obavljanje psihološke prakse. Za usporedbu - preddiplomski programi psihologije u Hrvatskoj također ne osiguravaju profesiju kao ni kvalifikaciju za rad psihologa.

Dolje u nastavnom planu pogledajte predmete programa s opisima. 

 


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Primijenjena psihološka znanja

Primijenjena psihološka znanja

Upoznat i razumjet ćete različite smjerove primijenjene psihologije i njihovu aplikaciju u praksi. Steći ćete temeljna znanja u području gerontološke psihologije, sportske psihologije, kadrovske i organizacijske psihologije, kliničke psihologije itd.
Kognitivne sposobnosti

Kognitivne sposobnosti

Razumjet ćete temeljne zakonitosti čovjekova razmišljanja, čuvstvovanja i ponašanja te ćete upoznati načine za osnaženje optimalnog funkcioniranja pojedinaca, skupina i organizacija.
Metodološka znanja

Metodološka znanja

Steći ćete kompetencije u području statistike, metodologije istraživanja i osnova psihometrije, koji su temelj za interpretiranje, planiranje i provođenje osnovnih psiholoških istraživanja.
Osobni razvoj i komuniciranje

Osobni razvoj i komuniciranje

U svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji te spremniji za uspješan timski rad. Bolje ćete komunicirati te se učinkovitije suočavati s izazovima u području rada.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Naučit ćete kako učinkovito surađivati s pojedincima i sa skupinama, kako osnažiti svoje socijalne vještine, jasno izražavati ideje te uvažavati različite poglede.
Digitalne kompetencije

Digitalne kompetencije

Osposobit ćete se za samopouzdano i kritičko primjenjivanje digitalne tehnologije, za prikupljanje i razmjenu informacija, za komuniciranje te za rješavanje osnovnih problema s pomoću IKT-a u svim životnim područjima.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Prilike za uspjeh u budućnosti

0 %

Ukupna zaposlenost psihologa bi se od 2018. godine do 2028. godine trebala povećati za 14 posto.

0 %

Zapošljavanje psihologa u nezdravstvenim djelatnostima povećat će se za 19 posto.

0

Među prva 20 najtraženija zanimanja.

4.

Psihologija je 4. najomiljeniji studij u Sloveniji.

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

Kako ćete studirati

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
6
Statistika za psihologe

U psihologiji se statistika koristi kao instrument za proučavanje određenih podataka. Statistički podaci nam omogućavaju da razumijemo i objašnjavamo mnogo informacija. Uporabom statističkih podataka sve te informacije možemo smisleno organizirati i objasniti. U okviru predmeta ćete steći osnovna znanja iz statistike, uključujući odgovarajuću statističku obradu i interpretaciju kvantitativnih empirijskih podataka. Razumjet i poznavat ćete osnovne pojmove statistike i općih metoda statističke analize podataka, razumjet i znat ćete primijeniti odgovarajuće statističke metode opisne, bivarijatne i inferencijalne analize te znati upotrebljavati odgovarajuću programsku opremu za provedbu statističke analize.

6
Psihologija ličnosti, motivacija i emocije

Ličnost, motivacija i emocije spadaju u ključne čimbenike koji utječu na naše doživljavanje, na naše ponašanje i na naš cjelokupan život. U okviru predmeta ćete upoznati i razumjeti temeljne zakonitosti čovjekova razmišljanja, čuvstvovanja i ponašanja te steći sposobnost analize, sinteze i implementacije rješenja za osnaživanje optimalnog funkcioniranja pojedinaca, skupina i organizacija. Razlikovat ćete između inteligencije i kreativnosti te ćete biti sposobni opisati faktore inteligencije. Znat ćete definirati elemente motivacijskih i emocionalnih procesa te na primjerima objasniti zadovoljavanje potreba. Također, znat ćete opisati karakteristike emocionalne zrelosti, procijeniti emocionalno zrelo odazivanje te ga prikazati primjerima.

6
Kognitivna psihologija i osnove neuroznanosti

Kognitivna psihologija proučava mentalne procese, kao što su pozornost, uporaba jezika, pamćenje, percepcija, rješavanje problema, kreativnost i mišljenje, dok neuroznanost proučava strukturu i djelovanje čovjekova mozga i živčanog sustava. Ovladavanje teorijskim, metodološkim i primijenjenim znanjima iz područja kognitivne psihologije i neuroznanosti budućem psihologu omogućuje razumijevanje kognitivnih procesa u njihovoj cjelovitosti i u sklopu ostalih psihičkih procesa te put do tih spoznaja i mogućnosti za praktičnu primjenu stečenog znanja. U okviru predmeta ćete razumjeti temeljne zakonitosti kognitivnih procesa, kao što su jezik, mišljenje, pamćenje, učenje, pozornost, čuvstvovanje, percepcija.

Shvaćat i poznavat ćete bihevioralne i neuropsihološke zakonitosti učenja, razvoja jezika, oblike pamćenja te razlike između svjesnog djelovanja i nesvjesne dinamike procesa u mozgu.

6
Razvojna psihologija

Razvojna psihologija proučava kako se razmišljanje, čuvstvovanje i ponašanje mijenjanju kroz čovjekov život. Važan dio teorija u ovoj se disciplini usredotočuje na razvoj u djetinjstvu, naime to je razdoblje u životnom dobu pojedinca kada dolazi do najviše promjena. U okviru predmeta ćete upoznati i razumjeti zakonitosti razvojnih razdoblja od začeća do smrti, prepoznat ćete poveznice između područja razvoja, koristit ćete odgovarajuće razvojno-psihološke pojmove pri opisu razvojnih karakteristika i uvažavati dinamiku kognitivnog i socijalno emocionalnog razvoja pri radu s djecom, mladeži i odraslima, pa i pri radu sa starijim osobama i aktivnom radnom populacijom koja stari te s obiteljima s djecom s posebnim potrebama.

Upoznat ćete i zakonitosti razvoja dječje igre i crteža te primjenjivati odgovarajuće tehnike za ocjenu istih.

7
Organizacijska psihologija

Od traženja prave ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, od pomoći ljudima da postanu zadovoljniji u svom poslu, do sigurnosti na radnom mjestu, organizacijska psihologija ljudima pomaže do sigurnog i zadovoljivog poslovnog života. S obzirom na to koliko vremena pojedinci prežive na poslu, ona proučava i čimbenike koji utječu na dobro osjećanje pojedinaca na radnom mjestu. Organizacijska psihologija je znanstveno proučavanje i primjena psiholoških principa u organizacijama i na radnom mjestu. Na predmetu ćete proučavati strukture organizacije i načine međusobnog djelovanja ljudi u njoj te upoznati mogućnosti za primjenu psiholoških spoznaja u vezi s realnim problemima u radnim organizacijama. Razumjet ćete povezanost čovjeka i organizacije te njihovu međusobnu suovisnost i (su)utjecanje na međusobne odnose (organizacija kao socijalni sustav).

7
Primijenjena socijalna psihologija

Zašto smo nekim ljudima naklonjeniji nego drugima? Zašto se ponekada u javnosti ponašamo drugačije nego privatno? A kako djeluje utjecaj većine ili manjina? U okviru primijenjene socijalne psihologije ćete pokušati razumjeti jezgru i uzroke pojedinčeva ponašanja i razmišljanja u socijalnim situacijama. U okviru predmeta Primijenjena socijalna psihologija ćete razumjeti sustavnu primjenu socijalnih psiholoških konstrukata, teorija, intervencijskih tehnika, istraživačkih metoda i rezultata istraživanja za bolje razumijevanje ili poboljšanje socijalnih problema. Također, u okviru predmeta ćete upoznati osnovne pojmove i koncepte socijalne psihologije te produbljeno razumjeti djelovanje društva i kolektivnih fenomena. Osposobit ćete se za prepoznavanje grupne dinamike, predviđanje ponašanja ljudi u skupinama, prepoznavanje razlika u ponašanju između skupina i uzoraka diskriminacije. Produbljeno ćete razumjeti socijalne elemente interpersonalnih odnosa i uzroke agresivnog ponašanja te sposobnost upravljanja situacijskom agresivnošću.

7
Uvod u pedagošku psihologiju

Pedagoška psihologija se bavi proučavanjem čovjekova ponašanja i učenja u različitim dobnim razdobljima te u različitim uvjetima obrazovnog okruženja. Radi se o grani primijenjene psihologije čiji je cilj ove procese poboljšati te ih podići na višu i kvalitetniju razinu u smislu optimalnog razvoja sposobnosti i osobina ličnosti pojedinaca. U okviru predmeta ćete upoznati strukturne čimbenike nastave, psihologiju savjetodavnog rada te odnose u školi. Posebno značenje ćete namijeniti psihološkim čimbenicima učinkovitog učenja. Upoznat ćete se s različitim kognitivnim stilovima i stilovima učenja, s emocionalno-motivacijskim čimbenicima te s radom s djecom s posebnim potrebama i s nadarenom djecom, a dotaći ćete se i posebnosti odraslih u obrazovanju te ulogu IKT-a u učenju. Na predmetu ćete naučiti kako savjetovati roditeljima i učiteljima kod problema u području kognitivnog razvoja djece, znat ćete primjenjivati tehnike za razvijanje kreativnosti u razredu i voditi rasprave o različitim motivacijskim učincima uspjeha i neuspjeha; znat ćete definirati strategije za motivaciju kod učenika te planirati nastavne procese za mlade i odrasle.

6
Uvod u kliničku psihologiju

Klinička psihologija je grana psihologije koja se bavi ocjenjivanjem i liječenjem mentalnih bolesti i devijantnog ponašanja. Ona uključuje primjenu psiholoških teorija, principa i metoda za ocjenjivanje, dijagnosticiranje i liječenje mentalnih poremećaja i drugih oblika devijantnog ponašanja. Ovdje spadaju brojne bolesti, kao što su depresija, tjeskoba, zloupotreba supstancija, spolna disfunkcija, ovisnosti, poremećaji u prehrani i agresivno ponašanje. Klinički psiholozi proučavaju i uzroke devijantnog/patološkog ponašanja, kako bi predvidjeli i spriječili poremećaje/poteškoće u razvoju. U okviru predmeta ćete naučiti kako provesti kliničko-psihološki intervju, znat ćete prepoznati znakove i simptome mentalnih poremećaja te razlikovati između normalnih i patoloških fenomena. Također, razumjet ćete problematiku pojedinca te ćete znati u skladu s identificiranom problematikom pojedinca usmjeriti na odgovarajući daljnji tretman.

2
Seminar: Uvod u Studij

Za studijski je uspeh važna temeljita priprema na studij. Aktivnostima provedenim na seminaru, studenti steknu još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno sudjelovanje tijekom studija, dobiju poticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju s fakultetom, organizacijom te načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan dio seminara je upoznavanje s virtualnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspješan studij te razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studij za studente je tako lakši, a uspješnost u kasnijim fazama studija veća.

7
Uvod u psihologiju

Prvi je temeljni psihološki predmet, u okviru kojega ćete dobiti informacije o predmetu, o ciljevima i o metodama psihologije. Upoznat ćete povijest psihologije i njezino značenje u suvremenom svijetu te steći uvid u ono što psihologija proučava, s kojim se glavnim problemima i područjima bavi, koje si ciljeve i zadatke pri tome postavlja te koje metode pri tome primjenjuje. Upoznat ćete se s različitim psihološkim metodama, s biologijom ponašanja i s psihopatologijom. Steći ćete uvid u različite sadržaje psihološkog proučavanja te upoznati značenje psihologije u socijalnom životu.

Obvezni predmeti
6
Poslovno komuniciranje i interkulturalni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

6
Metodologija istraživanja društvenih znanosti

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "nevjerna" znanost. Sociologija ništa ne shvaća kao razumljivo samo po sebi, ne vjeruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje što se krije iza. Društvo i kulturu misli na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog/inja dolazi do objašnjenja o tome kako društvo djeluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vrijeme živi s njima, preračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta upoznati ćete se s osnovnim konceptima u metodologiji sociološkog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, ipd.

6
Kompetencije psihologa

Od psihologa se očekuje da mogu pozorno slušati druge, da se mogu psihički i emocionalno uživjeti u sugovornika te pravodobno postavljati daljnja pitanja i utjecati na sugovornika. Predmet Kompetencije psihologa bavi se razvojem socijalnih i komunikacijskih kompetencija te poticanjem samoregulacije i spretnosti refleksije za studij, društvo i rad. Sastavnica predmeta su i uvod i osnove psihometrije, koja je područje psihologije koje se općenito bavi teorijom i principima mjerenja u psihologiji. U okviru predmeta ćete na osnovi studije primjera pripremiti scenarij uspostavljanja i vođenja savjetodavno-terapeutskog odnosa u različitim psihosocijalnim kontekstima, naučit ćete prepoznavati najčešće prepreke i izazove u psihološkoj terapiji te definirati odgovarajuće principe rada za suočavanje s njima. Znat ćete pripremiti plan psihološke terapije pojedinca na osnovi njegove anamneze. U okviru predmeta ćete upoznati i osnove mjerenja u psihologiji te temeljne zakonitosti i principe psihološkog testiranja, upoznat ćete se s metodama i postupcima za mjerenje osjećaja, mišljenja i stavova, osobinama ličnosti i sa sposobnostima te razumjeti psihometrijske karakteristike koje definiraju kvalitetu (psiholoških) testova.

6
Komunikacijske tehnike

Komuniciranje je dio naše svakodnevice, zbog toga brojni komunikaciji ne posvećuju dovoljno pozornosti. Komunikacija je vještina koju treba razvijati. Svaki pojedinac ima mogućnost postati uspješniji u svom načinu komuniciranja. Ako želimo biti bolji, moramo poznavati komunikacijski proces, svoje potencijale, vrline i vještine. U okviru predmeta ćete razviti socijalne i komunikacijske kompetencije te prilagodljivost za učinkovito djelovanje u različitim poslovnim i socijalnim okruženjima te sposobnost učinkovitog djelovanja u timovima. Provest ćete analizu primjera komunikacije i prepoznavati primijenjene komunikacijske tehnike, znat ćete primijeniti tehnike za rješavanje praktičnih primjera utjecanja na pojedinca ili na masu te sastaviti i predstaviti vlastiti promocijski proizvod primjenom naučenih tehnika komuniciranja.

6
Uvod u savjetovanje i psihoterapiju

Psihološko savjetovanje je namijenjeno tretiranju psihičkih poteškoća pojedinca s ciljem poboljšanja njegova doživljavanja, ponašanja i interpersonalnih odnosa u životu. U usporedbi sa savjetovanjem, psihoterapija je dulji i dublji proces, koji je u pravilu i dugotrajniji. Zbog toga je psihoterapija učinkovita pri uklanjanju ili ublažavanju simptoma duševnog bola, kompleksnijih psihičkih problema i mentalnih poremećaja (npr. depresija, anksioznost). U okviru predmeta ćete upoznati osnovne principe tretiranja pojedinih savjetodavno-terapeutskih pristupa, znat ćete objasniti odnos osjećaji-mišljenje-ponašanje i provesti funkcionalnu analizu ponašanja prema principima kognitivno-bihevioralne teorije te na primjeru ocijeniti adekvatnost primjene pojedinog savjetodavnog, odnosno terapeutskog pristupa.

6
Mentalno zdravlje i mentalni poremećaji

Zdravlje nije samo odsutnost bolesti, već je i stanje potpunog tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja (dobrog osjećanja). Zdravlje dakle nije moguće bez mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje je definirano kao pozitivan odnos prema sebi i prema drugima, uspješno hvatanje u koštac s izazovima, pozitivna slika o sebi, visoko samopoštovanje, osjećaj moći, optimizam i sposobnost suočavanja s problemima. Mentalni poremećaj je pak oznaka za širok spektar poteškoća s različitim simptomima. Obično mentalne poremećaje definira nekarakteristična kombinacija misli, osjećaja, ponašanja, odnosa s drugima i poteškoća prilikom obavljanja svakodnevnih obveza koje značajno otežavaju pojedinčevo funkcioniranje u svakodnevnom životu. U okviru predmeta ćete upoznati teoriju mentalnih poremećaja, opću i specijalnu psihopatologiju, suvremene koncepte psihoterapije i psihosocijalnog savjetovanja te koncepte mentalnog zdravlja. Na osnovi konkretnog primjera ćete znati prepoznati znakove i simptome mentalnih poremećaja te ih pozicionirati u jednu od temeljnih kategorija mentalnih poremećaja, također znat ćete oblikovati konkretne mjere i mehanizme za osnaživanje mentalnog zdravlja.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Komunikacija i interpersonalne kompetencije

S problemima komuniciranja i interpersonalnih kompetencija se susrećemo svakodnevno. Često nam se otvaraju pitanja poput onih koja je uloga komunikacije kao interpersonalnog procesa za zadovoljavanje interesa, druženja, premošćivanja razlika, oblikovanja stavova i pozitivnog odnosa prema drugima; što se događa u interpersonalnim odnosima, zašto je odgovarajuća komunikacija toliko važna; kako naši osjećaji utječu na interpersonalne odnose. Na predmetu ćete tražiti odgovore na ova i na slična pitanja.

Osim toga ćete se upoznati i s pojmom osobnosti i interpersonalnosti. Aktivnosti će vas poticati na razmišljanje o vlastitoj osobnosti, o osobnim razlikama i o sposobnostima ocjenjivanja duševnosti suljudi.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
6
Organiziranje kvalitete života

Zdrav način života je vrijednost koja bi svakom pojedincu morala predstavljati jednu od prioriteta u životu. Predmet Organiziranje kvalitete života je namijenjen upoznavanju s područjem zdravlja i zdravog života. Upoznat ćete osnovne teorijske koncepte, analizu trenutačnog stanja u Sloveniji i u svijetu, upoznati se s odabranim područjima javnog zdravlja te analizirati dobre prakse preventivnih mjera za zdrav život te razvijati vlastite projektne zamisli.

Vizija predmeta je studente upoznati s gore spomenutim sadržajima te im dati osnovna znanja za rješavanje izazova u području zdravlja i mjera za zdrav život.

6
Marginalne društvene skupine

Živimo u društvu i u vremenu u kojem su marginalne društvene skupine postale naša realnost, ali ipak i u vremenu u kojem je iznimno važno razumjeti dinamiku njihovog nastajanja te moguće promjene.

Uz sadržaje predmeta ćete bolje razumjeti problematiku marginalnih društvenih skupina i njihov položaj u Hrvatskoj, što znači teorija siromaštva, socijalna isključenost te kakva je socijalna politika u Sloveniji, s naglaskom na boljitku položaja pojedinih marginalnih skupina u našoj zemlji.

Na predmetu ćete upoznati ključne teorije: teoriju siromaštva, socijalne isključenosti i marginalnosti. Na temelju identificiranih važnih životnih područja i odabranih pokazatelja ćete upoznati i analizirati položaj marginalnih društvenih skupina u Sloveniji. Ujedno ćete se upoznati i sa socijalnom politikom u Sloveniji te posebno s mjerama koje su namijenjene boljitku položaja pojedinih marginalnih skupina u Hrvatskoj.

6
Psihologija učenja

Psihologija učenja se usredotočuje na niz tema povezanih s time kako ljudi uče i komuniciraju sa svojim okruženjem. Zbog toga su psiholozi koji djeluju u području obrazovanja, usredotočeni na prepoznavanje i proučavanje metoda učenja, kako bi bolje razumjeli kako ljudi apsorbiraju i pohranjuju nove informacije. Učenje je cjeloživotni pothvat. Ljudi ne uče samo u školi, već uče i na poslu, u socijalnim situacijama te čak i kada obavljaju jednostavne zadatke. Tako ćete u okviru predmeta upoznati temeljne zadatke psihologije učenja, psihološke definicije učenja, aplikacije osnovnih paradigama/pristupa učenju u pedagoško-psihološku praksu, neurofiziološke osnove djelovanja mozga i sazrijevanje te suvremene trendove učenja i programe za poticanje učenja. Upoznat ćete čimbenike učinkovitosti učenja, motivaciju za učenje te rezultate učenja i značenje samoučinkovitosti, slike o sebi u učenju, metode učenja i strategije u povezanosti s rezultatima učenja. Isprobat ćete se i u autoregulacijskom učenju, u autorefleksiji, u samovrjednovanju i u provjeravanju rezultata učenja.

6
Kadrovska psihologija

Kadrovska psihologija se bavi selekcijom, odabirom, uvođenjem, osposobljavanjem, napredovanjem, ocjenjivanjem i savjetovanjem zaposlenika. Proučava i druge aspekte rada, uspješnost, zadovoljstvo na poslu i odnose između voditelja i zaposlenika na radnom mjestu. U okviru predmeta ćete upoznati kako pripremiti analizu rada te kako poticati, ocjenjivati i mjeriti radnu uspješnost, kako provoditi vanjsku i unutarnju selekciju kandidata i razgovore za zapošljavanje, naučit ćete i kako implementirati psihološke spoznaje i u područje razvoja zaposlenika te sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. U okviru predmeta ćete naučiti sastaviti jednostavan kompetentni model za odabrano radno mjesto, pripremit ćete scenarij za vođenje selekcijskog intervjua s naglaskom na korištenju bihevioralnih pitanja te na temelju primjera pripremiti psihološki profil kandidata i prijedlog daljnjih mjera (zaposlenje, napredovanje u karijeri, radna uspješnost itd.).

Obvezni predmeti
6
Proizvoljni izborni predmet

Jedan od izbornih predmeta treće godine može biti i proizvoljni izborni predmet iz bilo kojeg studijskog programa koji provodimo na DOBA Fakultetu te je vrjednovan sa 6 ECTS.

12
Završni stručni rad

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo te kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveza koje su povezane sa završnim stručnim radom koji su vrjednovani s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta vrjednovana s po 6 ECTS, koja mogu odabrati među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Ponuditelji zaposlenja danas žele suradnike koji su spremni na momentalan učinkoviti rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju stoga je odlična prilika za sve one koji ovovrsno iskustvo nemaju, da ga steknu i upoznaju kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa u konkretnom poduzeću, odnosno u radnoj organizaciji ćete surađivati s unutarnjim i s vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te istodobno razvijati kompetencije, koje će omogućivati napredak na stručnoj i osobnoj razini ravni.

Izborni predmeti (student odabire 5)
6
Savjetovanje za učenje i obrazovanje

U današnje dinamično vrijeme neprestane su promjene postale jedna od rijetkih konstanta. S obzirom na to da živimo u vrijeme sve bržih promjena, sve kompleksnijih društvenih struktura i djelatnosti, razumljivo je da je i naše učenje i obrazovanje postalo cjeloživotno. Sve brži protok informacija zahtijeva nove načine odzivanja na izazove okruženja, tako od pojedinaca kao i od organizacija, a dinamičnost suvremenog života sve veću okretnost i odazivnost u prilagođavanju vanjskim okolnostima. Iako je potreba za pomoći savjetima aktivnost koja je stara poput čovječanstva, u suvremenom se društvu potreba za savjetodavnom djelatnošću nesumnjivo povećava. Ona je ostala je značajan čimbenik razvoja socijalnog, ekonomskog i kulturnog kapitala suvremenog društva. Savjetovanje, odnosno savjetodavne djelatnosti sve značajnije doprinose učinkovitosti ulaganja u učenje, obrazovanje i osposobljavanje, učinkovitost tržišta rada, cjeloživotno učenje, socijalnu uključenost, društvenu jednakost i ekonomski razvoj.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Na predmetu ćete se upoznati s područjem vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći pri oplemenjivanju (nadogradnji) znanja iz menadžmenta s naglaskom na vođenju i upravljanju ljudima (suradnicima), pri oblikovanju suvremene organizacije koja zahtijeva ovladavanje, pogotovo u području mekih vještina, to jest pri radu s ljudima (vođenju, motiviranju, rješavanju konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da se učinkovitije oblikujete u još uspješnije voditelje.

Aktivnostima na predmetima ćete na konkretnim primjerima usvojiti znanje te se osposobiti za primjenu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svom radnom okruženju.

6
Ponašanje klijenata

Dandanas marketinški su ciljevi usmjereni prije svega na utvrđivanje potreba, oblikovanje odgovarajuće ponude, dobivanje, zadovoljavanje i očuvanje klijenata … tijekom kupovnog procesa i njihovog životnog ciklusa. O klijentima moramo znati što više; tko su oni, koje su njihove bihevioralne posebnosti, kako se povećava njihova suradnja i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja klijenata, naime samo tako možemo pripremiti odgovarajuću ponudu.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam potrošač i ponašanje potrošača, kupovne procese, čimbenike odlučivanja koji utječu na kupovni proces, percipiranje, učenje i pamćenje, motivaciju i vrijednosti, osobnost i životni stil, stavove, skupine i kulturu te različite metodološke pristupe s kojima istražujemo i prognoziramo kupovne procese.

6
Osobni menadžment

S izazovima osobnog menadžmenta svakodnevno se susrećemo. A sada navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme da bismo na poslu i u privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljniji? Kako se hvatati u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije usvajati nova znanja i vještine te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti će na ovom predmetu razviti različite kompetencije, neće samo razumjeti značenje čimbenika koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje mentalnih procesa, već će se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne i socijalne psihologije u poslovnoj organizaciji te će steći znanja za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Sportska psihologija

Psihologija je značajan dio suvremenog sporta i jedan od mnogih elemenata koji važno doprinose tome da sportaši mogu dosegnuti vrhunsku spremnost u pravo vrijeme. Sportska psihologija je primijenjena psihološka znanost koja proučava uvjete, procese i posljedice psihološke regulacije sportskih aktivnosti te načine kako na njih utjecati. Ona uključuje proučavanje kako psihološki čimbenici utječu na uspješnost te kako sudjelovanje u sportu i pri tjelovježbi utječe na psihološke i fizičke čimbenike. Sportski psiholozi sportaše uče kognitivne i bihevioralne strategija, kako bi poboljšali njihova iskustva i uspješnost u sportu. Na predmetu ćete upoznati osnovne psihološke alate i intervencije za primjenu u sportu, znat ćete pripremiti praktični plan pripreme sportaša prije starta za određenu sportsku disciplinu te odabrati i predstaviti primjerenu tehniku opuštanja za ovladavanje stresnom situacijom kod sportaša.

6
Suvremeni koncepti kadrovskog menadžmenta

Za dugoročni uspjeh organizacije nužno je odgovarajuće odazivanje na visoku dinamiku i preuzimanje aktivne uloge u razvoju poslovnog okruženja. U tome je ključan strateški pogled na kadrovski menadžment i na razvoj zaposlenika.

Činjenica je da se poslovna okruženja veoma brzo mijenjaju, a kadrovski menadžment je dio tih promjena koji značajno utječe na živote i aktivnosti ljudskih resursa u poduzeću. Poslovna okruženja očekuju učinkovite i inovativne prakse kadrovskog menadžmenta, kako bi mogla djelovati u koraku s vremenom i s konkurencijom. Pojedincima koji već djeluju ili će tek djelovati u području kadrovskog menadžmenta, stoga trebaju aktualna znanja i kompetencije, koje će im omogućivati ostvarenje tih potreba. 

Nakon završetka predmeta ćete znati pripremiti prijedlog mjera za učinkovito upravljanje sa starijim zaposlenicima u radnim okruženjima, poznavati i razumjeti razlike između generacija, znati pripremiti prijedlog međugeneracijske suradnje u poslovnom okruženju, razumjeti značenje i ulogu upravljanja talentima u organizacijama, znati oblikovati odgovarajuće strategije upravljanja talentima, znati identificirati i mjeriti predanost zaposlenika te primijeniti i kritički vrjednovati suvremene načine kadrovskog menadžmenta u praksi pojedinih poduzeća.

6
Gerontološka psihologija

Gerontološka psihologija je znanost koja se bavi psihološkim promjenama koje prate starenje. Proučava poveznice između starenja i općih fizioloških te psihofizičkih karakteristika, psiholoških posebnosti ponašanja i pomacima osobnosti. Opći cilj gerontološke psihologije je traženje sredstava za produljenje pojedinčevog punog i aktivnog života. U okviru predmeta ćete upoznati razvojno-psihološke i socijalno-psihološke aspekte starenja, znat ćete definirati kako promjene povezane sa starenjem u ekonomskom i društvenom području, s kognitivnim sposobnostima, s psihodinamikom i s tjelesnim promjenama utječu na svakidašnji život starijih osoba, razumjet ćete potrebe zaposlenika koji stare u kontekstu rada te ćete znati pripremiti prijedlog jednostavnih mjera prilikom prelaska u mirovinu. Osposobit ćete se i za pripremu prijedloga mjera za preventivu od negativnih utjecaja starenja.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije i inovativno razmišljanje pomažu oblikovati ključnu polugu za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnog sustava. S odgovarajućim znanjem svaki pojedinac koji želi uspjeti u napadu na poslovni svijet uči i prihvaća jedan od glavnih izvora dodane vrijednosti.

U okviru Inovativnog i inovacijskog menadžmenta ćete naučiti kako učinkovito inovirati, prepoznavati i oblikovati svoje inovativne procese. Vizija predmeta je da je ubuduće svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski voditelj, čije znanje nije povezano samo s njegovim vlastitim okruženjem, već je sposoban prepoznati prilike, bez obzira na stupanj razvoja okruženja unutar kojega se poslovna organizacija i njezin proces nalazi.

6
Digitalizacija i pojedinac

Znanje je danas ključna poluga za generiranje konkurentnosti, tako na razini gospodarskih tvrtki, lokalnih zajednica kao i na razini svakog pojedinca. U prvi plan sve više dolaze digitalne kompetencije koje organizacijama pomažu pri proboju i povećavanju uspješnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaje ključna za djelovanje pojedinaca i organizacija. U stvaranju ugodnog okruženja i uvjeta za obrazovanje važnu ulogu igraju tako poduzeća, obrazovne ustanove, mediji, politika kao i menadžeri koji su svjesni značenja znanja i spretnosti za probojna rješenja. Motiviranje i omogućavanje stalnog obrazovanja za nadograđivanje postojećih kompetencija u svim područjima, pogotovo u području digitalizacije, odlučujuća je investicija u agilnim poduzećima. Toga su već svjesni u mnogim poduzećima.

Nakon studija ovog predmeta ćete razumjeti koja znanja i kompetencije vam trebaju za svakodnevni život i za odabrano radno mjesto, znat ćete predlagati katalog znanja i kompetencija koji su potrebni zaposlenicima u odabranom sektoru, bit ćete osposobljeni za korištenje digitalnih alata za vođenje ljudi, organizacije i projekata te ćete upoznati alate i platforme za cjeloživotno učenje. 

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti/izborne nastavne jednice izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  P
  ismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

 • Promjene programa su u postupku potvrđivanja.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan).

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Usmjeravanjem učitelja i izvršavanjem različitih zadataka aktivno ćete (su)stvarati novo znanje i razumijevanje.
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

Temeljna i primijenjena psihološka znanja ćete povezati sa znanjima u poslovnim područjima.
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studij je prilagođen suvremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija uz podršku učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.

Diplomanti i karijera

Diploma vam omogućava zaposlenje u području osiguravanja psihosocijalne pomoći u različitim područjima u gospodarstvu i u javnom sektoru te nastavak studija u master programima psihologije. Bachelor diploma programa Primijenjena psihologija još ne osigurava profesionalnu kvalifikaciju za rad psihologa te ne omogućava odgovarajuću osposobljenost za samostalno obavljanje psihološke prakse. Za usporedbu - preddiplomski programi psihologije u Hrvatskoj također ne osiguravaju profesiju kao ni kvalifikaciju za rad psihologa.
Kao diplomanti programa ćete pronaći posao u području osiguravanja psihosocijalne pomoći ljudima, kao asistenti u međugeneracijskim centrima, kao asistenti odgojiteljima u stambenim zajednicama i zavodima za preodgoj, kao suradnici u različitim sektorima socijalnih usluga, uključujući i nevladine organizacije, u području vođenja omladinskih radionica, kao pomoćnici u produženom boravku i brizi o djeci u školi, kao suradnici u području organizacije rada i vođenja projekata u poduzećima i drugim ustanovama, u marketingu, za sudjelovanje u vođenju razgovora (intervjua), u području odnosa s javnošću, u izdavaštvu i medijima itd.

Akreditirani Master program DOBA Fakulteta studente osposobljava za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti u različitim područjima psihologije.
U Republici Hrvatskoj zanimanje psihologa nakon završetka master programa regulirana je profesija za rad u javnom sektoru. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. Prema našim informacijama, neki su kandidati iz Hrvatske za upis u program Psihologija u vezi s postupkom priznavanje pitali na Hrvatsku psihološku komoru. Dobili su odgovor da Hrvatska Psihološka komora za sada nema namjeru priznavati diplomu DOBA Fakulteta nakon završenog akreditiranog master programu Psihologija radi online provedbe programa.

Na DOBA Fakultetu online provedbom jamčimo stjecanje znanja i razvoj kompetencija u skladu s nastavnim planom i određenim kreditnim bodovima. Akreditirani program Psihologija DOBA Fakulteta temelji se i na zajedničkim kompetencijskim standardima za rad psihologa u Europi, stoga vjerujemo da će se postupak priznavanja na Psihološkoj komori odvijati u korist naših diplomanata.
Navedeno se odnosi na studente koji se žele baviti profesijom psihologa u Hrvatskoj u javnom sektoru. A ukoliko bi profesiju psihologa željeli obavljati u nekoj drugoj zemlji, potrebno je u toj zemlji provjeriti postupke priznavanja. U Europi za priznavanje inače ne postoje nikakva ograničenja.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina 2022./2023.
Priznavanje znanja

Uvjeti za upis i uvjeti te prijava na studij

U bachelor program Primijenjena psihologija mogu se upisati oni koji imaju završenu:

 • opću maturu
 • stručnu maturu ili
 • koji su prije 2002. godine završili bilo koji četverogodišnji srednjoškolski program sa završnim ispitom

Uvjete za upis u studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa Primijenjena psihologija

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

Mjerila i postupak za odabir kandidata u slučaju ograničenja broja upisa:

Ako je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mjesta, bit će doneseno rješenje o ograničenju broja upisa, a kandidati će biti odabrani s obzirom na:

 • opći uspjeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odnosno općoj maturi – 60 % bodova
 • opći uspjeh u 3. i 4. razredu srednje škole – 40 % bodova

U slučaju da, uz uvažene kriterije prilikom ograničenja broja upisa, više studenata ima isti broj bodova te se nalaze na granici broja raspisanih mjesta, prednost imaju gimnazijski maturanti, a zatim kandidati s boljim prosjekom ocjena u 3. i 4. razredu srednje škole.

Godina studija Upisnina i školarina Uplata u ratama
1.  3.410,00 EUR 12 x 298,00 EUR
2.  3.410,00 EUR 12 x 298,00 EUR
3.  3.410,00 EUR 12 x 298,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 549,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2022./2023.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečena prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za stjecanje naobrazbe ili programa za usavršavanje i neformalnog obrazovanja, koji po svom sadržaju i zahtjevnosti u cijelosti ili djelomično odgovaraju općim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama određenim u programu.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti razvidan sadržaj i obim uloženog rada studenta, kako bi se znanja mogla vrjednovati prema odredbama ECTS.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na temelju dobivenih dokumenata iz neformalnog obrazovanja može se zamijeniti do najviše 12 ECTS kod izbornih predmeta studijskog programa. 

Postupak za priznavanje vodi Povjerenstvo za studentska pitanja. 

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac