Primijenjena psihologija

Bachelor programi

Primijenjena psihologija

Psihologija se danas primjenjuje u različitim poslovnim područjima, a psihološke su vještine ključne za uspješno hvatanje u koštac sa sve većom složenošću poduzeća, tržišta i bihevioralnih oblika. Stoga poduzeća sve više traže zaposlenike koji mogu rješavati poslovne zadatke te istodobno i razumiju odnose između klijenata, konkurenata i zaposlenika. Tako kadrovski stručnjaci s pomoću psihološkog znanja mogu pronaći pravog kandidata za određeno radno mjesto, a voditelji u poduzećima pak znanja iz područja psihologije mogu primjenjivati za motiviranje zaposlenika i za njihovu produktivnost. I u područjima trženja, politike, financija, sporta i zdravstva psihološki koncepti i modeli služe za učinkovitije dosezanje definiranih ciljeva i za povećanje uspješnosti.

U prvoj godini ćete stjecati znanja iz područja temeljnih psiholoških disciplina, upoznavati zakonitosti kognitivne psihologije, razvojne psihologije, psihologije ličnosti, motivacije i emocija, socijalne psihologije, kliničke psihologije, organizacijske psihologije ... U drugoj godini ćete svoje znanje nadograditi u obveznim sadržajnim područjima mentalnog zdravlja i mentalnih poremećaja, savjetodavnog i psihoterapeutskog rada, istraživačke metodologije i komunikacije još i dodatnim izbornim sadržajima. U trećoj godini će naglasak biti na interdisciplinarnosti, gdje ćete širiti i produbljivati znanja u području stručnih interesa i zanimanja, poput na naprimjer ponašanja klijenata, osobnog menedžmenta, vođenja i upravljanja ljudima, inovativnosti, menedžmenta, kadrova ... Značajna sastavnica programa je i praktično obrazovanje u radnom okruženju. Dolje u nastavnom planu pogledajte predmete programa s opisima. 

Po završetku bachelor studijskog programa Primijenjena psihologija na DF-u, steći ćete stručni naziv DIPLOMIRANI PSIHOLOG. Moći ćete obavljati razne poslove, od podrške i stručnog savjetovanja pojedincima, grupama i organizacijama, vođenja timova, moderiranja i vođenja savjetodavnih razgovora, medijacije među različitim dionicima, rješavanja sukoba itd. u tvrtkama, organizacijama, udrugama, nevladinim organizacijama i slično. Nakon završetka bachelor studija Primijenjena psihologija, diplomanti ne mogu samostalno obavljati profesiju psihologa.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Primijenjena psihološka znanja

Primijenjena psihološka znanja

Upoznat i razumjet ćete različite smjerove primijenjene psihologije i njihovu aplikaciju u praksi. Steći ćete temeljna znanja u području gerontološke psihologije, sportske psihologije, kadrovske i organizacijske psihologije, kliničke psihologije itd.
Kognitivne sposobnosti

Kognitivne sposobnosti

Razumjet ćete temeljne zakonitosti čovjekova razmišljanja, čuvstvovanja i ponašanja te ćete upoznati načine za osnaženje optimalnog funkcioniranja pojedinaca, skupina i organizacija.
Metodološka znanja

Metodološka znanja

Steći ćete kompetencije u području statistike, metodologije istraživanja i osnova psihometrije, koji su temelj za interpretiranje, planiranje i provođenje osnovnih psiholoških istraživanja.
Osobni razvoj i komuniciranje

Osobni razvoj i komuniciranje

U svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji te spremniji za uspješan timski rad. Bolje ćete komunicirati te se učinkovitije suočavati s izazovima u području rada.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Naučit ćete kako učinkovito surađivati s pojedincima i sa skupinama, kako osnažiti svoje socijalne vještine, jasno izražavati ideje te uvažavati različite poglede.
Digitalne kompetencije

Digitalne kompetencije

Osposobit ćete se za samopouzdano i kritičko primjenjivanje digitalne tehnologije, za prikupljanje i razmjenu informacija, za komuniciranje te za rješavanje osnovnih problema s pomoću IKT-a u svim životnim područjima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Uvod u psihologiju

Prvi je temeljni psihološki predmet, u okviru kojega ćete dobiti informacije o predmetu, o ciljevima i o metodama psihologije. Upoznat ćete povijest psihologije i njezino značenje u suvremenom svijetu te steći uvid u ono što psihologija proučava, s kojim se glavnim problemima i područjima bavi, koje si ciljeve i zadatke pri tome postavlja te koje metode pri tome primjenjuje. Upoznat ćete se s različitim psihološkim metodama, s biologijom ponašanja i s psihopatologijom. Steći ćete uvid u različite sadržaje psihološkog proučavanja te upoznati značenje psihologije u socijalnom životu.

6
Uvod u pedagošku psihologiju

Pedagoška psihologija se bavi proučavanjem čovjekova ponašanja i učenja u različitim dobnim razdobljima te u različitim uvjetima obrazovnog okruženja. Radi se o grani primijenjene psihologije čiji je cilj ove procese poboljšati te ih podići na višu i kvalitetniju razinu u smislu optimalnog razvoja sposobnosti i osobina ličnosti pojedinaca. U okviru predmeta ćete upoznati strukturne čimbenike nastave, psihologiju savjetodavnog rada te odnose u školi. Posebno značenje ćete namijeniti psihološkim čimbenicima učinkovitog učenja. Upoznat ćete se s različitim kognitivnim stilovima i stilovima učenja, s emocionalno-motivacijskim čimbenicima te s radom s djecom s posebnim potrebama i s nadarenom djecom, a dotaći ćete se i posebnosti odraslih u obrazovanju te ulogu IKT-a u učenju. Na predmetu ćete naučiti kako savjetovati roditeljima i učiteljima kod problema u području kognitivnog razvoja djece, znat ćete primjenjivati tehnike za razvijanje kreativnosti u razredu i voditi rasprave o različitim motivacijskim učincima uspjeha i neuspjeha; znat ćete definirati strategije za motivaciju kod učenika te planirati nastavne procese za mlade i odrasle.

9
Statistika za psihologe

U psihologiji se statistika koristi kao instrument za proučavanje određenih podataka. Statistički podaci nam omogućavaju da razumijemo i objašnjavamo mnogo informacija. Uporabom statističkih podataka sve te informacije možemo smisleno organizirati i objasniti. U okviru predmeta ćete steći osnovna znanja iz statistike, uključujući odgovarajuću statističku obradu i interpretaciju kvantitativnih empirijskih podataka. Razumjet i poznavat ćete osnovne pojmove statistike i općih metoda statističke analize podataka, razumjet i znat ćete primijeniti odgovarajuće statističke metode opisne, bivarijatne i inferencijalne analize te znati upotrebljavati odgovarajuću programsku opremu za provedbu statističke analize.

9
Psihologija ličnosti, motivacija i emocije

Ličnost, motivacija i emocije spadaju u ključne čimbenike koji utječu na naše doživljavanje, na naše ponašanje i na naš cjelokupan život. U okviru predmeta ćete upoznati i razumjeti temeljne zakonitosti čovjekova razmišljanja, čuvstvovanja i ponašanja te steći sposobnost analize, sinteze i implementacije rješenja za osnaživanje optimalnog funkcioniranja pojedinaca, skupina i organizacija. Razlikovat ćete između inteligencije i kreativnosti te ćete biti sposobni opisati faktore inteligencije. Znat ćete definirati elemente motivacijskih i emocionalnih procesa te na primjerima objasniti zadovoljavanje potreba. Također, znat ćete opisati karakteristike emocionalne zrelosti, procijeniti emocionalno zrelo odazivanje te ga prikazati primjerima.

9
Kognitivna psihologija i osnove neuroznanosti

Kognitivna psihologija proučava mentalne procese, kao što su pozornost, uporaba jezika, pamćenje, percepcija, rješavanje problema, kreativnost i mišljenje, dok neuroznanost proučava strukturu i djelovanje čovjekova mozga i živčanog sustava. Ovladavanje teorijskim, metodološkim i primijenjenim znanjima iz područja kognitivne psihologije i neuroznanosti budućem psihologu omogućuje razumijevanje kognitivnih procesa u njihovoj cjelovitosti i u sklopu ostalih psihičkih procesa te put do tih spoznaja i mogućnosti za praktičnu primjenu stečenog znanja. U okviru predmeta ćete razumjeti temeljne zakonitosti kognitivnih procesa, kao što su jezik, mišljenje, pamćenje, učenje, pozornost, čuvstvovanje, percepcija.

Shvaćat i poznavat ćete bihevioralne i neuropsihološke zakonitosti učenja, razvoja jezika, oblike pamćenja te razlike između svjesnog djelovanja i nesvjesne dinamike procesa u mozgu.

6
Organizacijska psihologija

Od traženja prave ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, od pomoći ljudima da postanu zadovoljniji u svom poslu, do sigurnosti na radnom mjestu, organizacijska psihologija ljudima pomaže do sigurnog i zadovoljivog poslovnog života. S obzirom na to koliko vremena pojedinci prežive na poslu, ona proučava i čimbenike koji utječu na dobro osjećanje pojedinaca na radnom mjestu. Organizacijska psihologija je znanstveno proučavanje i primjena psiholoških principa u organizacijama i na radnom mjestu. Na predmetu ćete proučavati strukture organizacije i načine međusobnog djelovanja ljudi u njoj te upoznati mogućnosti za primjenu psiholoških spoznaja u vezi s realnim problemima u radnim organizacijama. Razumjet ćete povezanost čovjeka i organizacije te njihovu međusobnu suovisnost i (su)utjecanje na međusobne odnose (organizacija kao socijalni sustav).

6
Razvojna psihologija

Razvojna psihologija proučava kako se razmišljanje, čuvstvovanje i ponašanje mijenjanju kroz čovjekov život. Važan dio teorija u ovoj se disciplini usredotočuje na razvoj u djetinjstvu, naime to je razdoblje u životnom dobu pojedinca kada dolazi do najviše promjena. U okviru predmeta ćete upoznati i razumjeti zakonitosti razvojnih razdoblja od začeća do smrti, prepoznat ćete poveznice između područja razvoja, koristit ćete odgovarajuće razvojno-psihološke pojmove pri opisu razvojnih karakteristika i uvažavati dinamiku kognitivnog i socijalno emocionalnog razvoja pri radu s djecom, mladeži i odraslima, pa i pri radu sa starijim osobama i aktivnom radnom populacijom koja stari te s obiteljima s djecom s posebnim potrebama.

Upoznat ćete i zakonitosti razvoja dječje igre i crteža te primjenjivati odgovarajuće tehnike za ocjenu istih.

6
Uvod u kliničku psihologiju

Klinička psihologija je grana psihologije koja se bavi ocjenjivanjem i liječenjem mentalnih bolesti i devijantnog ponašanja. Ona uključuje primjenu psiholoških teorija, principa i metoda za ocjenjivanje, dijagnosticiranje i liječenje mentalnih poremećaja i drugih oblika devijantnog ponašanja. Ovdje spadaju brojne bolesti, kao što su depresija, tjeskoba, zloupotreba supstancija, spolna disfunkcija, ovisnosti, poremećaji u prehrani i agresivno ponašanje. Klinički psiholozi proučavaju i uzroke devijantnog/patološkog ponašanja, kako bi predvidjeli i spriječili poremećaje/poteškoće u razvoju. U okviru predmeta ćete naučiti kako provesti kliničko-psihološki intervju, znat ćete prepoznati znakove i simptome mentalnih poremećaja te razlikovati između normalnih i patoloških fenomena. Također, razumjet ćete problematiku pojedinca te ćete znati u skladu s identificiranom problematikom pojedinca usmjeriti na odgovarajući daljnji tretman.

Obvezni predmeti
9
Uvod u savjetovanje i psihoterapiju

Psihološko savjetovanje je namijenjeno tretiranju psihičkih poteškoća pojedinca s ciljem poboljšanja njegova doživljavanja, ponašanja i interpersonalnih odnosa u životu. U usporedbi sa savjetovanjem, psihoterapija je dulji i dublji proces, koji je u pravilu i dugotrajniji. Zbog toga je psihoterapija učinkovita pri uklanjanju ili ublažavanju simptoma duševnog bola, kompleksnijih psihičkih problema i mentalnih poremećaja (npr. depresija, anksioznost). U okviru predmeta ćete upoznati osnovne principe tretiranja pojedinih savjetodavno-terapeutskih pristupa, znat ćete objasniti odnos osjećaji-mišljenje-ponašanje i provesti funkcionalnu analizu ponašanja prema principima kognitivno-bihevioralne teorije te na primjeru ocijeniti adekvatnost primjene pojedinog savjetodavnog, odnosno terapeutskog pristupa.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

9
Kompetencije psihologa

Od psihologa se očekuje da mogu pozorno slušati druge, da se mogu psihički i emocionalno uživjeti u sugovornika te pravodobno postavljati daljnja pitanja i utjecati na sugovornika. Predmet Kompetencije psihologa bavi se razvojem socijalnih i komunikacijskih kompetencija te poticanjem samoregulacije i spretnosti refleksije za studij, društvo i rad. Sastavnica predmeta su i uvod i osnove psihometrije, koja je područje psihologije koje se općenito bavi teorijom i principima mjerenja u psihologiji. U okviru predmeta ćete na osnovi studije primjera pripremiti scenarij uspostavljanja i vođenja savjetodavno-terapeutskog odnosa u različitim psihosocijalnim kontekstima, naučit ćete prepoznavati najčešće prepreke i izazove u psihološkoj terapiji te definirati odgovarajuće principe rada za suočavanje s njima. Znat ćete pripremiti plan psihološke terapije pojedinca na osnovi njegove anamneze. U okviru predmeta ćete upoznati i osnove mjerenja u psihologiji te temeljne zakonitosti i principe psihološkog testiranja, upoznat ćete se s metodama i postupcima za mjerenje osjećaja, mišljenja i stavova, osobinama ličnosti i sa sposobnostima te razumjeti psihometrijske karakteristike koje definiraju kvalitetu (psiholoških) testova.

9
Metodologija istraživanja za potrebe psihologa

Metodologija društvenih znanosti proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi »sumnjičava« znanost. Sociologija ništa ne shvaća kao nešto samo po sebi razumljivo, ona ne vjeruje da je život kakvim se nama pokazuje, neprestano se zapitkuje što se skriva iza svega. Društvo i kulturu misli na način, koji vodi u potrebu za daljnjim objašnjenjima. A kako sociolog sebi objašnjava kako društvo djeluje? Istraživanjem. Na način da ljude promatra, ispituje, neko vrijeme živi s njima, preračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove, itd. O tome kako to treba raditi, govori metodologija društvenih znanosti.

Kroz sadržaje predmeta ćete se upoznati s osnovnim konceptima u metodologiji sociološkog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, i sl.

9
Primijenjena socijalna psihologija

Zašto smo nekim ljudima skloniji nego drugima? Zašto se ponekada u javnosti ponašamo drukčije nego privatno? A kako djeluje utjecaj većine ili manjina? U okviru primijenjene socijalne psihologije ćete pokušati razumjeti jezgru i uzroke ponašanja i razmišljanja pojedinca u društvenim situacijama. U okviru predmeta Primijenjena socijalna psihologija ćete razumjeti sustavnu primjenu socijalnih psiholoških konstrukata, teorija, intervencijskih tehnika, istraživačkih metoda i rezultata istraživanja za bolje razumijevanje ili poboljšanje socijalnih problema. Također, u okviru predmeta ćete upoznati osnovne pojmove i koncepte socijalne psihologije te produbljeno razumjeti djelovanje društva i kolektivnih fenomena. Osposobit ćete se za prepoznavanje grupne dinamike, predviđanje ponašanja ljudi u skupinama, prepoznavanje razlika međugrupnog ponašanja i uzroka diskriminacije. Produbljeno ćete razumjeti socijalne sastavne elemente interpersonalnih odnosa i uzroke agresivnog ponašanja te sposobnost upravljanja situacijskom agresivnošću.

6
Psihologija učenja

Psihologija učenja se usredotočuje na niz tema povezanih s time kako ljudi uče i komuniciraju sa svojim okruženjem. Zbog toga su psiholozi koji djeluju u području obrazovanja, usredotočeni na prepoznavanje i proučavanje metoda učenja, kako bi bolje razumjeli kako ljudi apsorbiraju i pohranjuju nove informacije. Učenje je cjeloživotni pothvat. Ljudi ne uče samo u školi, već uče i na poslu, u socijalnim situacijama te čak i kada obavljaju jednostavne zadatke. Tako ćete u okviru predmeta upoznati temeljne zadatke psihologije učenja, psihološke definicije učenja, aplikacije osnovnih paradigama/pristupa učenju u pedagoško-psihološku praksu, neurofiziološke osnove djelovanja mozga i sazrijevanje te suvremene trendove učenja i programe za poticanje učenja. Upoznat ćete čimbenike učinkovitosti učenja, motivaciju za učenje te rezultate učenja i značenje samoučinkovitosti, slike o sebi u učenju, metode učenja i strategije u povezanosti s rezultatima učenja. Isprobat ćete se i u autoregulacijskom učenju, u autorefleksiji, u samovrjednovanju i u provjeravanju rezultata učenja.

6
Kadrovska psihologija

Kadrovska psihologija se bavi selekcijom, odabirom, uvođenjem, osposobljavanjem, napredovanjem, ocjenjivanjem i savjetovanjem zaposlenika. Proučava i druge aspekte rada, uspješnost, zadovoljstvo na poslu i odnose između voditelja i zaposlenika na radnom mjestu. U okviru predmeta ćete upoznati kako pripremiti analizu rada te kako poticati, ocjenjivati i mjeriti radnu uspješnost, kako provoditi vanjsku i unutarnju selekciju kandidata i razgovore za zapošljavanje, naučit ćete i kako implementirati psihološke spoznaje i u područje razvoja zaposlenika te sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. U okviru predmeta ćete naučiti sastaviti jednostavan kompetentni model za odabrano radno mjesto, pripremit ćete scenarij za vođenje selekcijskog intervjua s naglaskom na korištenju bihevioralnih pitanja te na temelju primjera pripremiti psihološki profil kandidata i prijedlog daljnjih mjera (zaposlenje, napredovanje u karijeri, radna uspješnost itd.).

6
Mentalno zdravlje i mentalni poremećaji

Zdravlje nije samo odsutnost bolesti, već je i stanje savršenog tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja (dobrog osjećaja). Dakle, bez mentalnog zdravlja nema zdravlja. Mentalno zdravlje je definirano kao pozitivan odnos prema sebi i drugima, uspješno hvatanje u koštac s izazovima, pozitivna slika o sebi, visoko samopoštovanje, osjećaj moći, optimizam i sposobnost suočavanja s poteškoćama. A mentalni poremećaj je oznaka za širok spektar poteškoća s različitim simptomima. Mentalne poremećaje obično definiraju neznačajne kombinacije misli, osjećaja, ponašanja, odnosa s drugima i poteškoća u izvršavanju svakidašnjih obveza, koje značajno sprječavaju funkcioniranje pojedinca u svakodnevnom životu. U okviru predmeta ćete upoznati teoriju mentalnih poremećaja, opću i specijalnu psihopatologiju, suvremene koncepte psihoterapije i psihosocijalnog savjetovanja te koncepte mentalnog zdravlja. Na osnovi konkretnog slučaja ćete znati prepoznavati znake i simptome mentalnih poremećaja te ih pozicionirati u jednu od temeljnih kategorija mentalnih poremećaja te znati oblikovati konkretne mjere i mehanizme za jačanje mentalnog zdravlja.

Obvezni predmeti
6
Osobni menadžment i komunikacija

S izazovima osobnog menadžmenta svakodnevno se susrećemo. A sada navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme da bismo na poslu i u privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljniji? Kako se hvatati u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije usvajati nova znanja i vještine te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti će na ovom predmetu razviti različite kompetencije, neće samo razumjeti značenje čimbenika koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje mentalnih procesa, već će se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne i socijalne psihologije u poslovnoj organizaciji te će steći znanja za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Savjetovanje za učenje i obrazovanje

U današnje dinamično vrijeme neprestane su promjene postale jedna od rijetkih konstanta. S obzirom na to da živimo u vrijeme sve bržih promjena, sve kompleksnijih društvenih struktura i djelatnosti, razumljivo je da je i naše učenje i obrazovanje postalo cjeloživotno. Sve brži protok informacija zahtijeva nove načine odzivanja na izazove okruženja, tako od pojedinaca kao i od organizacija, a dinamičnost suvremenog života sve veću okretnost i odazivnost u prilagođavanju vanjskim okolnostima. Iako je potreba za pomoći savjetima aktivnost koja je stara poput čovječanstva, u suvremenom se društvu potreba za savjetodavnom djelatnošću nesumnjivo povećava. Ona je ostala je značajan čimbenik razvoja socijalnog, ekonomskog i kulturnog kapitala suvremenog društva. Savjetovanje, odnosno savjetodavne djelatnosti sve značajnije doprinose učinkovitosti ulaganja u učenje, obrazovanje i osposobljavanje, učinkovitost tržišta rada, cjeloživotno učenje, socijalnu uključenost, društvenu jednakost i ekonomski razvoj.

18
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Ponuditelji zaposlenja danas žele suradnike koji su spremni na momentalan učinkoviti rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju stoga je odlična prilika za sve one koji ovovrsno iskustvo nemaju, da ga steknu i upoznaju kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa u konkretnom poduzeću, odnosno u radnoj organizaciji ćete surađivati s unutarnjim i s vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te istodobno razvijati kompetencije, koje će omogućivati napredak na stručnoj i osobnoj razini ravni.

U 3. godini student mora obaviti praktično obrazovanje u opsegu od 18 ECTS, odnosno u opsegu od 480 sati.
Mentor mora imati odgovarajuću naobrazbu, dakle diplomirani psiholog (prema starome studijskome programu) ili magistar psihologije (prema novome studijskome programu).

12
Završni stručni rad

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo te kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveza koje su povezane sa završnim stručnim radom koji su vrjednovani s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta vrjednovana s po 6 ECTS, koja mogu odabrati među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.

18
Izborni predmet 1, 2 i 3 (6ECTS + 6ECTS + 6ECTS)

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

 • Digitalizacija i pojedinac
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Interkulturalni menadžment
 • Interna komunikacija
 • Javna uprava i poslovanje javnog sektora
 • Menadžment događaja
 • Menadžment kvalitete u obrazovanju
 • Neuromarketing
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Odnosi s javnošću i društvena odgovornost
 • Organiziranje kvalitete života
 • Osobni menadžment i komunikacija
 • Poduzetništvo i kultura poduzeća
 • Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.
 • Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga
 • Razvojna psihologija
 • Razvoj zaposlenika
 • Socijalni marketing
 • Sportska psihologija
 • Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Svaki predmet je vrednovan s 6 ECTS bodova.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan  uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

Kako ćete studirati

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Usmjeravanjem učitelja i izvršavanjem različitih zadataka aktivno ćete (su)stvarati novo znanje i razumijevanje.
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

Temeljna i primijenjena psihološka znanja ćete povezati sa znanjima u poslovnim područjima.
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studij je prilagođen suvremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija uz podršku učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.

Zaposlenje

Svi studijski programi koje provodimo na DOBA Fakultetu Maribor akreditirani su od strane NAKVIS-a - Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom školstvu, stoga su također akreditirani i bachelor studijski program Primijenjena psihologija te master studijski program Psihologija (Akreditacije programa DOBA Fakulteta na Nacionalnoj agenciji za kvalitetu u visokom školstvu). Programi su akreditirani i za online provedbu studija. Akreditiranim online studijem DOBA Fakultet Maribor jamči jednakovrijednost stečenog znanja i kompetencija u svim načinima studija. Za provođenje online studija DOBA Fakultet Maribor jedini u JI Europi ima 2 međunarodne akreditacije.

Po završetku bachelor studijskog programa Primijenjena psihologija na DF-u, steći ćete stručni naziv DIPLOMIRANI PSIHOLOG. Moći ćete obavljati razne poslove, od podrške i stručnog savjetovanja pojedincima, grupama i organizacijama, vođenja timova, moderiranja i vođenja savjetodavnih razgovora, medijacije među različitim dionicima, rješavanja sukoba itd. u tvrtkama, organizacijama, udrugama, nevladinim organizacijama i slično.

Samostalan posao psihologa obavlja se nakon završetka master studija Psihologija. Nakon završetka bachelor studija Primijenjena psihologija, diplomanti ne mogu samostalno obavljati profesiju psihologa.

U Republici Hrvatskoj je profesija psihologa regulirana profesija. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. Psihološka komora je provela usporedbu programa Primijenjena psihologija (bachelor) i Psihologija (master) na DOBA Fakultetu s programom Psihologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom mišljenju naveli su da su programi DOBA Fakulteta usmjereni na primijenjena područja psihologije te da stečena znanja i kompetencije nisu dovoljno usporedivi sa znanjima i kompetencijama stečenim u programima FFZG-a. U mišljenju su istaknuli da je profesija psihologa u Hrvatskoj regulirana profesija te da su razlike u programima prevelike za obavljanje posla psihologa u Republici Hrvatskoj, gdje je ta profesija regulirana.

Prakse u vezi s regulacijom zanimanja psihologa razlikuju se od države do države. Stoga studenti koji žive i rade u drugim zemljama trebaju provjeriti priznavanje i vrednovanje u zemlji u kojoj rade.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis 

U bachelor program Primijenjena psihologija mogu se upisati oni koji imaju završenu:

 • opću maturu
 • stručnu maturu ili
 • koji su prije 2002. godine završili bilo koji četverogodišnji srednjoškolski program sa završnim ispitom

Uvjete za upis u studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa Primijenjena psihologija

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

Mjerila i postupak za odabir kandidata u slučaju ograničenja broja upisa:

Ako je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mjesta, bit će doneseno rješenje o ograničenju broja upisa, a kandidati će biti odabrani s obzirom na:

 • opći uspjeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odnosno općoj maturi – 60 % bodova
 • opći uspjeh u 3. i 4. razredu srednje škole – 40 % bodova

U slučaju da, uz uvažene kriterije prilikom ograničenja broja upisa, više studenata ima isti broj bodova te se nalaze na granici broja raspisanih mjesta, prednost imaju gimnazijski maturanti, a zatim kandidati s boljim prosjekom ocjena u 3. i 4. razredu srednje škole.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 3.920,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 34300 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečena prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za stjecanje naobrazbe ili programa za usavršavanje i neformalnog obrazovanja, koji po svom sadržaju i zahtjevnosti u cijelosti ili djelomično odgovaraju općim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama određenim u programu.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti razvidan sadržaj i obim uloženog rada studenta, kako bi se znanja mogla vrjednovati prema odredbama ECTS.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na temelju dobivenih dokumenata iz neformalnog obrazovanja može se zamijeniti do najviše 12 ECTS kod izbornih predmeta studijskog programa. 

Postupak za priznavanje vodi Povjerenstvo za studentska pitanja. 

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli