SKUP IZBORNIH PREDMETA STUDIJSKIH PROGRAMOV 2. STUPNJA

SKUP IZBORNIH PREDMETA STUDIJSKIH PROGRAMOV 2. STUPNJA

Skup izbornih predmeta studijskih programov 2. stupnja
Izborni predmet
6
Društvene inovacije i usluge za kvalitetu života

Na predmetu ćete istraživati što su društvene inovacije i kakav je proces društvenog inoviranja. Saznat ćete kako društvene inovacije doprinose boljoj kvaliteti života (u području zdravstva, obrazovanja, starenja i međugeneracijskog povezivanja, zapošljavanja, kulture, zaštite okoliša). Bolje ćete razumjeti kvalitetu života i način na koji je vrednujemo. Također, steći ćete i uvid u trendove društvenog inoviranja te u projekte i istraživanja u području društvenih inovacija.

Sadržaja

DRUŠTVENO INOVIRANJE I SOCIJALNA EKONOMIJA

 • što je društveno inoviranje (a što nije društveno inoviranje, unatoč tome što jest inoviranje)
 • odnosi između društvenog i tehnološkog inoviranja
 • značenje društvenog inoviranja za razvoj usluga za kvalitetu života
 • što je socijalna ekonomija (kao treći sektor u odnosu prema prvome – javnome, i prema drugome – privatnome sektoru)
 • primjeri društveno inovativnih proizvoda (usluga i proizvoda)

RAZVOJ DRUŠTVENO INOVATIVNIH USLUGA ZA KVALITETU ŽIVOTA

 • uvod u analizu stanja i analizu politika u području
 • uvod u primjenu tehnika »design thinking« i kanvas poslovno modeliranje
 • pregled područja koja predstavljaju potencijal za razvoj društveno-inovativnih usluga za kvalitetu života, s naglaskom na potencijalima socijalne ekonomije
 • prepoznavanje konkretnih društvenih problema i prilika
 • generiranje društveno inovativnih ideja na temelju tehnike »design thinking«
 • razvijanje poslovnog modela društveno inovativnih usluga za kvalitetu života na temelju tehnike kanvas (prilagođeni zadružni kanvas ili kanvas za društvene inovacije)

KORISNIČKE I SOCIJALNE ZADRUGE kao model razvoja i upravljanja društveno inovativnim uslugama za kvalitetu života

 • značenje participacije i suupravljanja u razvoju i upravljanju društveno inovativnim uslugama za kvalitetu života
 • definicija, vrijednosti i principi zadrugarstava; povijest zadrugarstva kao globalnog pokreta te stanje zadrugarstva u Sloveniji i u svijetu danas; različiti tipovi/vrste zadruga (radničke zadruge, potrošačke zadruge, stambene zadruge, razvojne zadruge, socijalne zadruge, zadruge producenata)
 • zadruge kao članske organizacije (značenje suupravljanja, značenje uključivanja dionika, značenje ekonomske participacije, značenje participacije za razvoj)
 • značenje korisničkih i socijalnih zadruga za razvoj društveno-inovativnih usluga za kvalitetu života (zadruge kao primjereni model ili uzor za upravljanje uslugama zajednice) u nadovezivanju na participativno planiranje

USLUGE ZA KVALITETU ŽIVOTA

 • planiranje politika na lokalnoj, državnoj i europskoj razini s obzirom na razvoja društveno inovativnih usluga za kvalitetu života te očekivane javne izvore za financiranje tih usluga
 • zakonom propisane zadaće države i lokalnih zajednica (općina) u vezi s uslugama za kvalitetu života te zadaće države u vezi s nadležnim ministarstvima i usmjerenja u vezi s javnim politikama u područjima: skrb (socijala, zdravlje), mobilnost, hrana, stanovi, energija i sl.)
 • razlike između javnog, privatnog i trećeg (socijalno-ekonomskog) sektora kao različitih provoditelja usluga za kvalitetu života te oblikovanje hibridnih poslovnih modela
 • razvoj novih društveno-inovativnih usluga unutar uvjeta društvenog stanja te postojećih javnih politika u području usluga za kvalitetu života

PARTICIPATIVNI PRORAČUN kao mehanizam poboljšavanja javnih usluga u gradovima (s webinarom gostujućega predavača)

 • institut participativnog proračuna (što je on i kako djeluje)
 • primjeri dobrih praksi uvođenja participativnog proračuna
 • utjecaj uvođenja participativnog proračuna na društvena okruženja u kojima je uveden (s aspekta poboljšanja usluga za kvalitetu života)
 • stanje u vezi s uvođenjem participativnog proračuna u gradovima u Sloveniji

Ciljevi i kompetencije

 • Komuniciranje i participacija (poznavanje i sposobnost korištenja alata za participativno planiranje zajednica, razumijevanje pojmova konsenzusa, suupravljanja, ekonomske demokracije participativnog proračuna)
 • Sposobnost sudjelovanja u razvojnim projektima ili vođenja i upravljanja razvojnim projektima (suradnja s dionicima, facilitiranje procesa, animiranje stanovnika, traženje financijskih i drugih izvora)
 • Predmetno-specifične kompetencije:
 • Generiranje i upravljanje društveno inovativnim uslugama za kvalitetu života (stručno i kreativno razvijanje društveno inovativnih usluga, primjena pristupa demokratičnog suupravljanja uslugama)
 • Sposobnost uspostavljanja novih subjekata socijalne ekonomije kao jednih od ključnih nositelja razvoja društveno-inovativnih usluga za kvalitetu života (pokretanje zadruga, socijalnih poduzeća i nevladinih organizacija, koji pružaju društveno-inovativne usluge za kvalitetu života) 
 • Razumijevanje poveznice između društvenih i tehnoloških inovacija (razumijevanja međusobne povezanosti društveno-inovativnih usluga za kvalitetu života te uvođenja novih tehnoloških rješenja koja takve usluge podržavaju)
 • Sposobnost primjene znanja iz područja društvenog inoviranja za razvoj i upravljanje uslugama za kvalitetu života (razvoj programa i projekata, kritičko vrednovanje programa i projekata, implementacija novih usluga)
 • Sposobnost analiziranja ishodišta za razvoj novih usluga (analiziranje javnih politika i analiziranje društvenog stanja kao ishodišta za razvoj novih usluga te uvjeta za upravljanje društveno-inovativnim uslugama)
 • Sposobnost evaluacije uvedenih društvenih i društveno-tehnoloških usluga (sustavno praćenje uvođenja novosti te sposobnost razumijevanja posebnosti mjerenja društvenih učinaka)
6
Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika

Društvena odgovornost poduzeća (DOP) jest trčanje na duge staze. Poduzeće mora znati koristiti brojne alate DOP-a, u skladu s njima planirati i izvještavati o svojem radu, to predstavljati različitim javnostima te pri tome uključivati brojne dionike. Nažalost, u svijetu još uvijek postoje brojni slučajevi loših praksi. S obzirom na to da istih ima previše, odlučili smo se od loših primjera nešto naučiti, a govorit ćemo prije svega o primjerima dobre prakse te na taj način i jačati pozitivan odnos prema poduzetništvu i razvoju društva, a pri tome prvenstveno od njih učiti kako biti društveno odgovorni i održivo orijentirani.

Od 2017. godine velike tvrtke u EU obvezane su izvještavati o nefinancijskim aspektima poslovanja. To znači da, pored ekonomskih aspekata poslovanja, moraju izvještavati i o društvenim aspektima i aspektima okoliša. Koliko dugo to čine, što sve moraju pri tome znati te kako DOP integrirati u sve procese, proizvode i usluge poduzeća, otkrivat ćemo na predmetu.

Sadržaj

 1. Pojmovi društvene odgovornosti poduzetništva, poslovni moral i poslovna etika
  • odnosi između poslovnog morala i poslovne etike
  • ekonomija poslovne etike
  • poslovna etika kao kriterij uspješnosti u poduzetništvu
 2. Pravo i moral te etika
  • odnos između prava i morala
  • uloga poslovnih običaja i dobrih poslovnih običaja
  • važnost etičkih kodeksa
  • nastanak prava i nastanak moralno-etičkih pravila
 3. Dobri poslovni običaji kao standardi razumnog poslovnog poslovanja
  • dobri poslovni običaji kao standard povezivanja prava i morala u poduzetništvu
  • sankcije za kršenje dobrih poslovnih običaja
  • uloga profesionalnih kodeksa i uloga časnih sudova i drugih organa, koji prate i nadziru poslovanje u skladu s društvenom odgovornošću poduzetništva i poslovnom etikom
 4. Posebnosti uvažavanja principa poslovne etike i poslovnog morala te dobrih poslovnih običaja u području zaštite tržišnog natjecanja, sprječavanja ograničavanja tržišnog natjecanja i zaštita potrošača

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • upoznavanje uloge i sadržaja poduzetništva u kapitalističkom društveno-ekonomskom uređenju;
 • upoznavanje društvene odgovornosti poduzetništva u izravnom društvenom okruženju;
 • sposobnost donošenja poslovne odluke u svjetlu principa poslovne etike;
 • upoznavanje standarda poslovnog morala u praksi;
 • upoznavanje s djelovanjem časnih sudova i drugih organa koji odlučuju o kršenju poslovnog morala;
 • upoznavanje uloge dobrih poslovnih običaja i kodeksa etičkog ponašanja u poslovanju;
 • osposobljenost za rad etičara u poduzeću.
6
Ekonomija gradova budućnosti

Kako gradovima možemo omogućiti gospodarski rast i održiviji razvoj? Ovakva i slična pitanja si u prošlosti još nismo postavljali. No ona u sadašnjosti postaju sve aktualnija i smislenija. I gradovi naime moraju znati ekonomično upravljati, poznavati pokazatelje za mjerenje pametne ekonomije, stvoriti konkurentnost gradova te u konačnici i stvoriti robnu marku grada. Na predmetu Ekonomija grada budućnosti saznat ćete i kako financirati razvoj grada iz proračunskih i neproračunskih izvora financiranja. Ekonomski aspekt razvoja grada uključuje i prepoznavanje prilika pametnih gradova i kako ih razviti u poslovnu ideju. Dakle, kako ograničenim izvorima u gradu stvoriti najbolje uvjete za život u sadašnjosti i u budućnosti.

Sadržaj

 • Gospodarski rast i gospodarski razvoj grada
 • Fleksibilnost tržišta rada u gradu
 • Eko-ekonomija
 • Kružno gospodarstvo
 • Pokazatelji za mjerenje pametne ekonomije (inovativnost, poduzetništvo, proizvodivost, sposobnost prilagođavanja promjenama, međunarodna pozicioniranost, fleksibilnost tržišta rada, robna marka) 
 • Ekonomika javnog sektora
 • Gradovi u globalnom okruženju i njihova uloga u procesima međunarodnih tokova kapitala
 • Robna marka grada
 • Konkurentnost grada
 • Usluge javnog sektora
 • Proračunski izvori financiranja
 • Neproračunski izvori financiranja
 • Učinkovito upravljanje javnim izvorima
 • Poslovne ideje i prilike pametnih rješenja u gradovima (prepoznavanje, definiranje, ocjenjivanje, troškovi)
 • Financiranje pametnih rješenja u gradovima

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost primjene teorijskog znanja i odgovarajućih analitičkih pristupa za samostalno analiziranje postojeće prakse i sveobuhvatno pristupanje rješavanju problema za održivi razvoj i povećavanje kvalitete života u gradovima;
 • razumijevanje silnica koje utječu na gospodarstvo i različitu konkurentnost gradova;
 • sposobnost razumijevanja i analize pokazatelja pametne ekonomije (inovativnost, poduzetništvo, proizvodivost, sposobnost prilagođavanja promjenama, međunarodna pozicioniranost, fleksibilnost tržišta rada, robna marka);
 • razvijanje stručnih kompetencija za rješavanje ekonomskih problema na razini grada;
 • razumijevanje značenja i elemenata eko-ekonomije;
 • stjecanje znanja o značenju i temeljnim elementima kružnog gospodarstva;
 • sposobnost analiziranja pokazatelja za mjerenje pametne ekonomije;
 • ovladavanje općim znanjem o ekonomici javnog sektora;
 • razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i rješavanja problema;
 • razvijanje prilagodljivost, inicijativnost i odgovornost te pozitivan odnos prema radu.
6
Ekonomika javnog sektora

Predmet Ekonomika javnog sektora bavi se živom i opsežnom tematikom o tome što je javni sektor, što on obuhvaća, kako bi on trebao biti velik, koja bi trebala biti njegova uloga te kako bi on trebao oblikovati svoje programe. Postoje opći principi, na kojima se danas temelji javni sektor, a oni su vrijedili i prije nekoliko desetljeća – pored osnovnih principa, također se polako mijenjaju i razumijevanje javnog sektora i njegove uloge, a mijenjaju se i oblici njegovog djelovanja, njegove funkcije se razvijaju i prilagođavaju suvremenim demografskim, socijalnim, okolišnim i gospodarskim situacijama u društvu. Na predmetu ćemo upoznavati ulogu i obim javnog sektora, osnove ekonomike blagostanja, osnove javne izbora, javne rashode: zdravstvo, obrazovanje, obrana, osnove poreznog sustava i porezi.

Sadržaj

Sadržaj predmeta Ekonomika javnog sektora pruža uvid u osnove i najvažnije sadržaje u javnom sektoru, poput:

 • temelja mikroekonomije (eksternalije, nepotpunost tržišta, asimetrije informacija i sl.),
 • društvenog blagostanja,
 • teorije javnog izbora,
 • područja javnog financiranja (zdravstvo, obrazovanje, znanost),
 • socijalne sigurnosti,
 • poreza i oporezivanja,
 • proračuna i fiskalne politike.

Predmet pruža osnovne teorijske temelje te je osmišljen na način koji studentima omogućuje prijenos osnovnih teorijskih spoznaja u praksu na odabranom području preko studija slučaja, simulacija te odgovarajuće argumentirane rasprave. 

Predmet se sastoji od tri osnovna dijela: u prvom se dijelu bavimo ulogom države i javnih financija za gospodarski razvoj i opstanak društva, a u drugom se dijelu pak bavimo financiranjem i skupljanjem sredstava za financiranje javnog sektora, dok se u trećem dijelu bavimo javnim rashodima namijenjen za financiranje provođenja javnih djelatnosti.

Struktura predmeta proizlazi iz mikroekonomskih temelja, gdje se studenti upoznavaju s osnovama poput javnih dobara, eksternalija, asimetrije informacija i nesavršene konkurencije. U tom kontekstu studenti upoznavaju nepotpunost tržišta preko slučajeva i iskustva. Nakon opravdanosti nužnosti javnih dobara i uloge države u opstanku i funkcioniranju društva, predmet se u nastavku usredotočuje na financiranje države te njezin odnos prema javnim dobrima. Učinkovitost oporezivanja i društveno blagostanje postavljeni su kao glavni cilj u spomenutim sadržajima, a sadržaji su pak usredotočeni na različite aspekte dohotka, bogatstva i oporezivanja. Poseban naglasak je na porezima i na utjecaju poreza na gospodarski razvoj. Porezi i doprinosi analizirani su s aspekta poreznih principa, a studenti pak upoznavaju sustav poreza i doprinosa u Sloveniji te stječu uvid u porezne tokove i cjelokupan sustav javnih financija. Konkretna analiza javnih financija u Sloveniji predstavljena je za sve tri glavne javne blagajne (centralni državni proračun, zdravstvena i mirovinska blagajna). Cjelokupan sadržaj predmeta povezuje se na nejednakost i podjelu bogatstva između skupina stanovnika.

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu sljedeće opće i predmetno specifične kompetencije:

 • poznavanje i razumijevanje značenja i uloge države za funkcioniranje društva;
 • osposobljenost za analiziranje i vrednovanje sustava financiranja države i javnog sektora;
 • razumijevanje i sposobnost analize te vrednovanje poreznog sustava u Sloveniji i poreznih sustava općenito, s obzirom na porezne principe;
 • razumijevanje i sposobnost analize javnih rashoda i njihove važnosti za državljanine i društvo, u cijelosti i po pojedinim područjima (zdravstvo, obrazovanje, znanost, socijala);
 • razumijevanje i sposobnost vrednovanja odnosa između privatnog i javnog sektora te privatnih i javnih dobara;
 • osposobljenost analiziranja učinkovitosti tržišta, nedostaci tržišta, razumijevanje važnosti javnih dobara, sposobnost analize te vrednovanja jednakosti u različitim područjima;
 • razumijevanje slovenskog poreznog sustava, razlikovanje između poreza i doprinosa preko uporabe primjene poreznih pojmova, poreznih principa te sposobnost analiziranja i procjene učinaka poreza;
 • sposobnost analiziranja i evaluacije proračunskih stavki i sastavnice proračuna, proračunskog manjka, javnog duga.
6
Ekonomska politika u medijima

Predmet Ekonomska politika u medijima proizlazi sa stajališta da je u današnjem okruženju, kada imamo neograničen pristup informacijama, najvažnija obrada tih informacija. Sve vrste poduzeća jednostavno moraju razumjeti što će medijske novosti o odnosu vlade značiti za njihovo poslovanje. Predmet se temelji na slučajevima iz medija te pruža bolje razumijevanje stvarnih i budućih mjera ekonomske politike.

Studenti će razlikovati između instrumenata ekonomske politike. Informacije u medijima će znati prenijeti u odgovarajuće koncepte makroekonomske i ekonomske politike, što će morati dokazati u svojem seminarskom radu.

Sadržaj

 • Repetitorij iz statistike (postoci, indeksi, udjeli, stope rasta)
 • Mediji, tehnologija i društvo
 • Repetitorij iz ekonomske politike (ekonomska politika kao politička akcija za kratkoročnu promjenu parametara upravljanja)
 • Kratkoročni, dugoročni i usporedni ciljevi ekonomske politike (vrste ciljeva, ex-post proti ex-ante ekonomske politike, broj ciljeva u odnosu na broj instrumenata)
 • Instrumenti i mjere ekonomske politike (skupine instrumenata s obzirom na političke troškove koje uzrokuju)
 • Učinkovitost ekonomske politike (učinkovitost sa stajališta vladinih mjera, učinkovitost sa stajališta reakcije poduzeća)
 • Alati ekonomske politike (gospodarsko natjecanje, demokracija, birokracija, društveni pregovori, društveno planiranje – nacionalna strategija)
 • Ograničenja ekonomske politike (informacijska tehnologija, globalizacija, proračunsko ograničenje)
 • Regeneracija okruženja (ekonomsko održive u odnosu na popularne mjere)

Ciljevi i kompetencije

 • Cilj predmeta jest da studenti poznaju ciljeve, instrumente i mjere ekonomske politike kao političkog procesa pri izmjenjivanju uvjeta upravljanja u narodnom gospodarstvu.
 • Pored toga, cilj predmeta je i da studenti razumiju razliku između pojedinih koncepata na kojima se temelji ekonomsko-politička aktivnost svake vlade, i to od razine lokalne zajednice (općina), preko nacionalne vlade pa sve do nadnacionalnih organa (Europska komisija), koje se bave promjenama parametara za upravljanje.
 • Najvažniji cilj predmeta jest da studenti usvoje tehniku procesiranja izvještaja iz medija o gospodarskim situacijama u okruženju poduzeća.
 • Studenti znaju obrazložiti svoju procjenu značenja mjera ekonomske politike na osnovi onoga kako će iste biti predstavljene u medijima.
 • Studenti razumiju značenje određenih mjera za svoje poduzeće i organizaciju te znaju predviđati situacije koje bi za njihovu organizaciju, odjel ili radno mjesto uzrokovale nastavak određene ekonomske politike. Na osnovi toga oni će biti relevantni sugovornici vrhunskim stratezima u poduzeću i u organizaciji.
 • Studenti će biti sposobni pripremati potkrijepljene izvještaje o pojedinim informacijama u medijima za razine menadžmenta u svojim poduzećima ili organizacijama.

Osobne i etičke kompetencije

 • razlikovanje između socijalnog društva i socijalne države;
 • davanje prednost socijalnoj i društvenoj odgovornosti;
 • kritičko upozoravanje na nedostatke realne ekonomske politike;
 • iskazivanje visoke samostalnosti u analizi i prilikom predlaganja mjera u organizaciji;
 • fleksibilnost i odgovornost članstva u timovima za pripremu mjera.
6
Inovacije u e-obrazovanju

Nove informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te društvena programska oprema u zadnjih su nekoliko godina postale učinkovitim alatima za poboljšanje kvalitete te za lakši pristup obrazovanju i osposobljavanju. Predmetom Inovacije u e-obrazovanju studentima želimo predstaviti najnovija postignuća u tom području i njihovu primjenjivost za poboljšanje obrazovnih i nastavnih procesa. Predmet je posebno usmjeren u predstavljanje i razvijanje potencijala primjene inovativnih rješenja IKT-a za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja u cjelokupnom životnom razdoblju pojedinca.

Poznavanje najnovijih obrazovnih tehnologija i trendova razvoja u e-obrazovanju te sposobnost kritičkog prosuđivanja, sposobnost izbora i primjena inovacija, ključni su za povećanje kvalitete i uspješnu obnovu tehnološki podržanih obrazovnih procesa u stručnom osposobljavanju, visokom školstvu i cjeloživotnom učenju.

Sadržaj

 1. Uloga inovacija u obrazovanju
 2. Trendovi u e-obrazovanju
 3. Opravdanost uvođenja novih tehnologija u obrazovanje
 4. Inovativne obrazovne informacijske i komunikacijske tehnologije
 5. Inovativno okruženje za učenje
 6. Sustavi za upravljanje obrazovanjem
 7. Ozbiljne igre i igrifikacija e-obrazovanja
 8. Simulacije, virtualni svjetovi i obogaćena stvarnost za potrebe obrazovanja

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost kreativnog razmišljanja i djelovanja u području inoviranja u e-obrazovanju i komuniciranja u društvenim medijima;
 • upoznavanje utjecaja informacijskih tehnologija na pojedine procese u e-obrazovanju;
 • razumijevanje važnosti uvođenja informacijskih tehnologija u obrazovanje;
 • sposobnost kritičkog prosuđivanja upotrebljivosti i adekvatnosti inovativnih tehnologija za e-obrazovanje;
 • sposobnost analiziranja, planiranja i pripreme odgovarajućeg e-obrazovnog okruženja;
 • razvijanje interesa za rad u području inovacija te praćenja novosti e-obrazovnih tehnologija;
 • sposobnost unošenja inovacija u menadžmentu cjeloživotnog obrazovanja podržanom informacijsko-komunikacijskim tehnologijama; sposobnost za traženje novih izvora znanja.
6
Integrirani održivi razvoj i prostorno planiranje

A zašto bi sustavno i dugoročno sveobuhvatno prostorno planiranje pametnih gradova trebalo biti važno? Na predmetu ćete obrađivati ključne urbanističke modele, teorije, sustave i metode planiranja gradova te također pokušati obuhvatiti cjelovitost uz uvažavanje različitih aspekata društvenih, ekonomskih, socijalnih, političkih, kulturnih, okolišnih i tehnoloških promjena. Pored toga, razmišljat ćete koga sve uključiti u planiranje (javno-privatno partnerstvo i participacija stanovnika, zajednice, nevladine organizacije, privatne prakse i istraživačko-obrazovne institucije). Uz to, upoznat ćete se i s procesima planiranja, planskom dokumentacijom i komunikacijom.

Sadržaj

UVOD

 • Ključni urbanistički modeli, teorije, sustavi  i metode planiranja gradova u kontekstu društvenih, ekonomskih, socijalnih, političkih, kulturnih, okolišnih i tehnoloških promjena.

PAMETNI GRADOVI

 • Definicije i koncepti pametnog grada, koje uključuju različite aspekte: pametnu energiju, pametnu infrastrukturu, pametnu tehnologiju, pametne zgrade, pametnu mobilnost, pametne građane, pametno upravljanje i pametnu zdravstvenu njegu. Važnost društvene odgovornosti i razvoj društvenog okruženja.
 • Gradovi po mjeri čovjeka.

POSTINDUSTRIJSKI GRAD U KONTEKSTU 4. INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

 • Teorije, koncepti i interdisciplinarni pristupi u suvremenim procesima preobrazbe urbanih područja - arhitektura-grad-krajolik, formalne/neformalne strukture, lokalni/globalni trendovi. 
 • Prostorni, kulturni, socijalni i ekonomski utjecaj na urbane transformacije.
 • Praktični primjeri dobrih praksi.

TEORIJA PARTICIPACIJE I INTERDISCIPLINARNOSTI KAO OBLIK URBANOG PROCESA PLANIRANJA RAZVOJA PAMETNIH GRADOVA, GRADSKIH ČETVRTI/SUSJEDSTVA, ULICA, JAVNOG PROSTORA, DEGRADIRANIH I NAPUŠTENIH PROSTORIJA - DRUŠTVENA I EKONOMSKA INTERVENCIJA

 • Naglasak na ekonomskoj, okolišnoj, socijalnoj i kulturnoj vitalnosti.
 • Strategija i metode urbane regeneracije, revitalizacije, inovativni i cjeloviti pristupi, uključivanje različitih dionika s naglaskom na lokalnim zajednicama i različitim urbanim populacijama (primjeri dobre prakse).
 • Praktični primjeri dobrih praksi.

GLOBALNO vs. LOKALNO – GRADOVI I ARHITEKTURA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM KONTEKSTU

 • Globalni izazovi i planiranje u lokalnom okruženju.
 • Generička arhitektura globalnih trendova.
 • Procesi planiranja top-down i bottom-up - javno-privatno partnerstvo i participacija stanovnika, zajednica, nevladinih organizacija, privatne prakse i istraživačko-obrazovnih institucija.
 • Praktični primjeri dobrih praksi.

GRADOVI BUDUĆNOSTI - VRTNO vs. DIGITALNO

 • Predstavljanje najnovijih tehnologija i koncepata gradova budućnosti.
 • Novi društveni koncepti.
 • Nove vizije oblika življenja i rada.
 • Koncept Ekotopija.
 • Praktični primjeri dobrih praksi.

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • poznavanje globalnih izazova pri uvođenju održivih rješenja u lokalno okruženje;
 • poznavanje važnosti uključivanja različitih dionika u procesu oblikovanja strategija, prostornih koncepata i intervencija te različitih platformi i alata za učinkovitu komunikaciju te uključivanje stanovnika u donošenje odluka;
 • upoznavanje integralnih pristupa u razvoju sadržaja i oblika pametnih gradova u kontekstu urbanog održivog razvoja - okolišni, financijski i socijalni aspekt;
 • osposobljenost za uključivanje inovativnih i sveobuhvatnih pristupa pri planiranju pametnih gradova;
 • usvajanje principa promišljenog i društveno odgovornog korištenja prostora;
 • sposobnost kreativnog, inovativnog i kritičkog razmišljanja pri konceptualnim sadržajnim i oblikovnim osmišljavanjima razvoja pametnih gradova;
 • razumijevanje važnost 4. industrijske revolucije i razvojnih posljedica u prostoru;
 • razumijevanje važnost i način zgušnjavanja urbanog gradskog tkiva;
 • upoznavanje značenje povijesnog konteksta grada za razvoj suvremenog grada i suvremene metropole,
 • sposobnost funkcioniranja u timu.
6
Intelektualno vlasništvo

Pri razvoju inovacija, pa i općenito u poslovanju, važno je poznavanje intelektualnog vlasništva. Kako možemo zaštititi novost da bismo ostvarili ekskluzivno pravo uporabe za određeno razdoblje? Kako možemo zaštititi patent, kako robnu marku, kako uslugu? Kako treba postupati s autorskim i moralnim pravima? Kako je s aktualnim računalnim programima? U kojim se slučajevima isplati zaštititi novost kao patent, a u kojima radije zaštititi novost kao tajnu poduzeća?

Sve ove odgovore ćete otkrivati na predmetu Intelektualno vlasništvo, gdje ćete na primjerima dobrih praksi poduzeća u zemlji i u svijetu moći pripremati rješenja za svoja radna okruženja.

Sadržaj

 1. Definiranje osnovnih pojmova
 2. Pravni temelji intelektualnog vlasništva
 3. Oris međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva
 4. Koncepti tržišnog natjecanja i tržišna klasifikacija prava intelektualnog vlasništva
 5. Ekonomika patenata i autorska prava
 6. Ekonomika robnih i uslužnih marki
 7. Strateško upravljanje intelektualnim vlasništvom

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • poznavanje pravnih principa intelektualnog vlasništva;
 • poznavanje ekonomskih principa intelektualnog vlasništva;
 • poznavanje poslovodnih principa i poslovnih ciljeva intelektualnog vlasništva;
 • sposobnost razumijevanja značenja i trendova u razvoju intelektualnog vlasništva;
 • osposobljenost za analizu korištenja intelektualnog vlasništva u svakodnevnom i strateškom upravljanju u poduzećima;
 • razumijevanje povezanosti intelektualnog vlasništva s inovativnim poduzetničkim procesima;
 • sposobnost za procjenu konkurentskih prednosti poduzeća na temelju portfelja prava intelektualnog vlasništva;
 • razumijevanje suvremenog tržišnog društva znanja;
 • razumijevanje važnosti intelektualnog vlasništva u komercijalnom prijenosu tehnologije;
 • sposobnost ugrađivanja zaštite intelektualnog vlasništva u strateško upravljanje inovativnim poduzećima.
6
Internetski marketing

Internetski marketing se razvio kao reakcija na razvoj tehnologija i evoluciju prodajnih putova. Na predmetu ćemo tražiti odgovore i proučavati dobre prakse: kakve su uspješne strategije internetskog marketinga; koji su alati i tehnike internetskog marketinga; koji su uspješni poslovni modeli; kako upravljati digitalnim marketinškim putovima; kako planirati, kako provoditi, kako evaluirati internetske marketinške kampanje; koja su ograničenja Interneta, koji su važni pravni aspekti … Studenti će također imati priliku naučeno detaljno isprobati u svojem radnom okruženju i predlagati poboljšanja.

Sadržaj

 • promjene u marketingu i trendovi
 • internetska mjesta i intraneti: planiranje, korisničko iskustvo, sadržaj
 • strategija digitalnog marketinga
 • poslovno komuniciranje na društvenih mrežama te priprema strategije komuniciranja putem društvenih mreža
 • korisni digitalni alati koji nam olakšavaju posao
 • sadržajni i ulazni marketing te kupovni put potrošača
 • e-poštanski marketing
 • optimizacija za pretraživače
 • marketinška automatizacija
 • analitika digitalnog marketinga
 • digitalno (PPC) oglašavanje

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje Interneta i digitalnog poslovanja;
 • sposobnost identificiranja i implementiranja poslovnog modela za uspješno digitalno poslovanje;
 • razvijanje strategije digitalnog marketinga;
 • sposobnost uspješnog vođenja i razvoja internetskih portala;
 • osposobljenost za planiranje i provođenje internetske marketinške kampanje s marketinškom automatizacijom;
 • sposobnost samostalnog planiranja i provođenja različitih tehnika digitalnog marketinga;
 • sposobnost izgradnje odnosa i utjecanja na lojalnost ciljanih skupina;
 • ovladavanje analiziranjem aktivnosti digitalnog marketinga;
 • razvijanje prilagodljivosti, inicijativnosti, snalažljivosti i originalnosti.
6
Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru

Na predmetu ćete se detaljnije upoznati s javnim politikama te nadalje istraživati kako se javne politike odražavaju u poticanju održivog razvoja u pametnim gradovima. Saznat ćete kako dobiti sredstva za projekte razvoja pametnih gradova, kako voditi projekte u javnom sektoru te kako upravljati rizicima. Pregledat ćete i koji su postojeći financijski izvori EU za pametne gradove. A pri tome ćete uz studije slučajeva i simulacije stjecati iskustva iz tog područja.

Sadržaj

 • Javne politike – definicija i razlikovanje
 • Akteri u javnim politikama
 • Javno politički proces
 • Trenutačni izazovi javnih politika
 • Interakcija javnih institucija, društava i tržišta pri oblikovanju javnih politika i usluga
 • Urbana i regionalna politika na nacionalnoj, regijskoj, europskoj i globalnoj razini
 • Javne politike za podršku održivomu razvoju
 • Projekt, procesi projekta, raspoređivanje projekata
 • Projekti u javnom sektoru
 • Menadžment i projektni menadžment u javnom sektoru (definiranje javnog sektora, menadžment u javnoj upravi, projektni menadžment u javnoj upravi)
 • Regionalni, državni, europski i drugi programi te zaklade za razvojno-istraživačke projekte
 • Dobivanje projekta, terminski plan, financijski plan, nadzor
 • Projektna komunikacija i marketing projekta
 • Vrednovanje projekata u javnom sektoru
 • IT podrška pri planiranju i vođenju projekta
 • Spretnosti i tehnike za vođenje projekata u javnom sektoru
 • Vođenje projekata i principi održivosti
 • Financijski izvori EU za pametne gradove
 • Upravljanje rizicima
 • Uloga projektnih voditelja
 • Studije slučaja i simulacije

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje teorijske pozadine javnih politika i javno-političkog djelovanja;
 • sposobnost definiranja ključnih elemenata i aktera u javno-političkom procesu;
 • sposobnost razumijevanja i vrednovanja javne politike te njihove međusobne prepletenosti;
 • sposobnost znanstvenog i metodičnog analiziranja javne politike;
 • sposobnost primjene teorijskih znanja projektnoga menadžmenta na konkretnim slučajevima projekata;
 • razumijevanje uloge projekata u javnom sektoru;
 • osposobljenost za strateško i cjelovito pristupanje, učinkovito vođenje i timski rad;
 • sposobnost identificiranja mogućnost za financiranje projekata iz EU sredstava;
 • razvijanje socijalnih i komunikacijskih kompetencija za djelovanje u lokalnom i međunarodnom okruženju.
6
Kineski sa značajkama azijske poslovne kulture

Prilikom sklapanja poslova u međunarodnom okruženju vrlo je važno poznavanje strane kulture i običaja. Na predmetu nas zanima prije svega što je važno prilikom sklapanja poslova s azijskim zemljama, koje su posebnosti na koje moramo biti pozorni za uspješnost dogovora i ugovora. Značajna prednost prilikom dogovaranja o suradnji s azijskim zemljama zasigurno je i poznavanje osnovnih fraza i izraza na njihovom jeziku. Kina je najveća među azijskim zemljama; učimo osnove kineskog jezika, većinom razgovornog jezika, a nekoliko osnovnih riječi i značenja upoznajemo i na kineskom pismu. Svrha predmeta je prvenstveno upoznavanje kulture i osnova jezika za lakše sklapanje poslova, stoga predznanje kineskog jezika nije potrebno.

Sadržaj

 1. Kineski jezik i pismo – uvod
  • jezične osnove (osnove fonologije, posebnosti tonalnog jezika, vrste tonova, izgovor, pismo (pinyin – kinesko pismo), naglasak na fonetici
  • pozdravljanje, predstavljanje, oslovljavanje, ispričavanje ...
  • česte teme svakodnevne komunikacije i vokabular razgovornog i poslovnog kineskog jezika
 2. Kineski jezik i pismo – odabrane teme
  • osnovni vokabular iz područja poslovanja
  • svakodnevne komunikacijske situacije u poslovnom okruženju (u zračnoj luci, u posjeti, na sastanku, na poslovnom ručku/večeri)
  • značajke osnovne poslovne pismene komunikacije s kineskim poslovnim partnerom (elektronička pošta, pozivnice i sl.)
 3. Komunikacija u azijskom poslovnom okruženju
  • temeljne značajke poslovanja u azijskom okruženju, regionalne razlike (Kina, Japan, Južna i Jugoistočna Azija)
  • definiranje temeljnih razlika u bihevioralnim obrascima i navikama kineskog i euro-američkog poslovnog okruženja (kognitivno-jezični i društveno-kulturni aspekti)
  • poslovna etika i etiketa u azijskom poslovnom okruženju
  • verbalna i neverbalna komunikacija u formalnim i neformalnim poslovnim situacijama (predstavljanje, sastanci, pregovori, društveni događaji, održavanje kontakata, rješavanje konflikata)

Ciljevi i kompetencije

Ciljevi:

Temeljna svrha predmeta jest učenje standardnog kineskog jezika na ulaznoj razini za potrebe studenata magistarskog programa u okviru njihovih radnih potreba ili poslovnih prilika u Kini i u drugim zemljama azijske regije, odnosno drugdje u inozemstvu. Ponuđeni sadržaji na predmetu uključuju različite elemente učenja kineskog jezika i odgovarajuće tematske sklopove, gdje se studenti upoznavaju s različitim specifičnostima kineskog poslovnog okruženja, s navikama, značajkama i političko-ekonomskim sustavom i kulturno-specifičnim obrascima poslovnog ponašanja kineskog i azijskog poslovnog svijeta. Na visokoškolskoj razini ovaj predmet nudimo prije svega u programima koji studente osposobljavaju za šire poznavanje azijske poslovne kulture i za opću komunikacijsku upotrebu kineskog jezika.

Pored sporazumijevanja i odgovarajućeg odazivanja u jednostavnoj jezičnoj interakciji, studenti će steći svijest o specifičnostima interkulturalnih kontakata različitih i udaljenih kultura i zakonitosti tog poslovnog okruženja te pri tome steći još bolju sposobnost razumijevanja i ovladavanja globalnim poslovnim okruženjem.

Opće kompetencije:

Studenti će:

 • steći sposobnost razumijevanja globalnog okruženja i interkulturalnih razlika;
 • povećati razinu sposobnosti međujezične svijesti;
 • primijeniti kritičku analizu za bolje razumijevanje kineskog i azijskog poslovnog okruženja;
 • usvojiti spretnosti za prepoznavanje i vrednovanje utjecaja kulture na poslovne aktivnosti.

Predmetno-specifične kompetencije:

Studenti će:

 • steći osnovne vještine za sporazumijevanje, slušanje i čitanje na kineskom jeziku (razumjet će kratke dijaloge, pitati i odgovarati na jednostavna pitanja, pročitati nekoliko osnovnih znakova kineskog pisma);
 • usvojiti osnovnu terminologiju i komunikacijske obrasce u poslovnom okruženju iz specifičnih područja (poslovanje ...);
 • upoznati značajne kulturne elemente za poslovni uspjeh u Kini u 21. stoljeću;
 • primjenjivati interkulturalnu komunikaciju u zadanoj poslovnoj situaciji;
 • upoznati specifičnosti kineskog političko-ekonomskog sustava;
 • steći poznavanje temeljnih zakonitosti poslovanja u kineskom i azijskom kulturnom okruženju.
6
Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje

S terminologijom zastupanja interesa, lobiranja i tehnikama pregovaranja često se susrećemo. Ove izraze često čujemo ili čak koristimo. Ali ipak, razumijemo li uistinu što oni znače? Koja je svrha lobiranja? Što je poslovno lobiranje? Koja je razlika između lobiranja i komuniciranja s utjecajnim javnostima? Koje je značenje tih pregovora za organizaciju te kako su oni povezani s komuniciranjem i lobiranjem?

Češće nego smo toga svjesni, u različitim smo se okolnostima prisiljeni angažirati u ulozi lobista, odnosno u pregovorima zastupati svoju organizaciju. Onaj tko ne zna dobro komunicirati, neće znati poslovnim partnerima ili tijelima vlasti uspješno predstaviti proizvod, uslugu ili projekte svoje organizacije, dobiti kupce ili investitore te steći primjereniji položaj u vlastitom radnom okruženju. Najmanje što svakome treba za svoju obranu jest poznavanje tehnika, strategija i taktika lobiranja i pregovaranja, koje će drugi dionici često primjenjivati prilikom komuniciranja s njima. Važno je poznavanje i kriterija etičnosti i legitimnosti njihovog postupanja da bismo se mogli dovoljno brzo odlučiti kako postupati prilikom takvih izazova.

Sadržaj

1. Definiranje pojmova: javni/vladini poslovi, zastupanje interesa, komuniciranje s utjecajnim javnostima, zagovaranje, interesne skupine i skupine pritiska, umrežavanje, moždani trustovi i lobiranje;
2. Kategorije lobiranja prema kriteriju društvene korektnosti (zakonito, legitimno, etičko);
3. Kategorije utjecajnih struktura: šampioni, saveznici, kolebljivci, meki i tvrdi suparnici;
4. Razvoj lobističke djelatnosti i specifičnosti u vezi s kulturno-političkim kontekstom;
5. Tipologija lobiranja (domaće, profesionalno, izravno - neizravno, formalno-neformalno, povratno);
6. Djelatnost lobista;
7. Lobiranje i korupcija;
8. Lobiranje i mediji;
9. Zakonodavstvo i samoregulacija lobističke djelatnosti: svrha, problemi i učinkovitost;
10. Kvaliteta i kompetencije uspješnog lobista;
11. Lobističke strategije i taktike;
12. Specifičnost lobiranja u EU (tko, koga, kako i zašto lobiraju EU institucije);
13. Organizacija – subjekt u europskom komunikacijskom prostoru;
14. Alati i metode komuniciranja s utjecajnim javnostima;
15. Koncipiranje, sastav i donošenje programa  komuniciranja s utjecajnim javnostima i lobiranja (KVJL);
16. Provođenje KVJL programa;
17. Zastupanje interesa i lobiranje za pojedinu organizaciju u Bruxellesu; 
18. Definiranje procesa pregovaranja;
19. Tipologija pregovora i pregovarača;
20. Međunarodni pregovori i multikultura.

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

1. Cjelovito i autentično razumijevanje uloge organizacije kao subjekta u lokalnom, državnom i međunarodnom komunikacijsko-lobističkom prostoru za različite profile stručnjaka (menadžera, marketinških agenata, voditelja i razvojno-inovacijskih odjela, vodećih u lokalnim zajednicama);
2. Ovladavanje lobističkim alatima i instrumentima komuniciranja s utjecajnim javnostima, zagovaranja, uključivanja u interesne i skupine pritiska te u moždane trustove;  
3. Sposobnost definiranja odgovarajuće strategije i taktike u konkretnom slučaju lobiranja; 
4. Ispravno i učinkovito korištenje lobističkih alata u različitim kontekstima; 
5. Produktivno angažiranje i suradnja s vanjskim stručnjacima za komuniciranje i lobiranje;
6. Uvažavanje kriterija zakonitog, legitimnoga i etičkog lobiranja u svojem lobističkom djelovanju;
7. Sposobnost definiranja primjerenog i učinkovitog program lobiranja za svoju organizaciju u EU kontekstu;
8. Ovladavanje vještinama i tehnikama pregovaranja kao sastavnim dijelom lobističkih procesa.
9. Prepoznavanje potencijalnih suparnika i podržavatelja kod lobističkih napora organizacije; 
10. Sposobnost objektivne analize dosegnutih rezultata i pogrešaka/nedostataka u provedenog akciji lobiranja.

6
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti

Inovacije u uslužnoj djelatnosti također su važne poput tehnoloških, naime sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (primjerice istraživanja, trženje, održavanje …) te s razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu tražimo odgovore prije svega na pitanja kako se inovacije odvijaju u najreprezentativnijim uslužnim granama, primjerice u trgovini, turizmu, komunalijama, IT-programiranju, telekomunikacijama, obrazovanju itd. Uočavamo razlike između grana i između zemalja. Zanima nas koji su trendovi, kako stvaraju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama vode/upravljaju inovacijama, gdje su uska grla te s njima i mogućnost za poboljšanja. Studenti imaju priliku da uz upoznavanje teorije i dobre prakse prouče inoviranje svoje organizacije te predlažu poboljšanja.

Sadržaj

 1. Razvoj uslužnih djelatnosti i inovacije u području uslužnih djelatnosti
 2. Menadžment promjene invencija u inovacije u uslužne djelatnosti
 3. Poticanje inovacija u uslužnoj djelatnosti
 4. Upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti u poveznici s društveno odgovornim poduzetništvom, poslovnom etikom i visokom profesionalnošću
 5. Mjerila uspješnosti u upravljanju inovacijama u uslužnoj djelatnosti
 6. Važnost pojedinih oblika povezivanja organizacija u području uslužne djelatnosti te inovativni pristup u tome
 7. Inovacijski sustavi po pojedinim sektorima (obrazovanje, javna poduzeća, turizam …)

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost razumijevanja promjenjivog globalnog tržišta te u vezi s time i potreba za neprestanim upravljanjem inovacijama u uslužnoj djelatnosti;
 • sposobnost primjene i ovladavanje istraživačkim metodama i alatima za prognoziranje i za upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti;
 • sposobnost poticanja, vođenja i usmjeravanja inovacijskih procesa i inoviranja inovacijske kulture u uslužnoj djelatnosti;
 • sposobnost kreativnog razmišljanja, oblikovanje smjelih inovativnih rješenje u uslužnoj djelatnosti;
 • sposobnost razumijevanja upravljanja inovacijama u uslužnoj djelatnosti u poveznici s društveno odgovornim poduzetništvom, poslovnom etikom i visokom profesionalnošću;
 • sposobnost pozitivnog odnosa prema kreativnom upravljanju inovacijama u uslužnoj djelatnosti;
 • sposobnost interdisciplinarnog povezivanja znanja pri upravljanju inovacijama u uslužnoj djelatnosti;
 • sposobnost razumijevanja inovacijskih sustava u različitih područjima uslužnih djelatnosti u Sloveniji i u svijetu.
6
Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama

Danas se tehnološke inovacije smatraju pokretačima razvoja nekog gospodarstva. Ali kako ih razviti, što poduzeću/organizaciji omogućuje stvaranje novosti? Kako iz invencije razviti inovaciju? Što je važno pri zaštiti novosti i kakve su strategije trženja neke novosti ili plasiranja na novo tržište?

Na ova i slična pitanja odgovarat ćete na predmetu Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama. Pri tome ćete i upoznavati dobre prakse priznatih poduzeća u zemlji i u svijetu te na aplikativnom projektu pokušati razviti svoju ideju u tehnološku inovaciju.

Sadržaj

 1. Osnovna teorija tehnologija i razvoj
 2. Pojmovi koji definiraju tehnološke promjene i inovativnost (razlikovanje između visoke, srednje i niske tehnologije) te metode tehnološkog predviđanja (delfi, metoda dugoročnih scenarija, stručni paneli, ključne tehnologije, stabla relevantnosti)
 3. Razlozi za oblikovanje i provođenje nadnacionalnih (EU), nacionalnih i regionalnih tehnoloških i inovacijskih politika: neuspjeh tržišta, troškovna (ne)učinkovitost inovacija, zaostajanje u međunarodnoj konkurentnosti, ljudski resursi)
 4. Razvoj poduzeća osmišljenih na novim tehnologijama (priprema inovacijske strategije, istraživačko-razvojna strategija, posebnosti razvojnih faza u tehnološkim poduzećima, vlasničko i dužničko financiranje pojedinih faza razvoja)
 5. Tehnološke inovacije (proces tehnološke inovacije, životni ciklusi proizvoda, tehnologija i grana industrije)
 6. Tehnologija kao konkurentska prednost
 7. Mjesto i uloga intermedijarnih podržavajućih institucija pri poticanju tehnološkog razvoja (znanstveni i tehnološki parkovi, tehnološke agencije, tehnološki centri, tehnološke platforme, tehnološki entiteti itd.)
 8. Oblici povezivanja tehnoloških poduzeća u zemljopisno zaokruženim područjima (grupiranje i ostali oblici mrežnog povezivanja), interaktivne poduzetničke mreže
 9. Sektorski inovacijski sustavi (farmacija, mobilne telekomunikacije, industrija alatnih strojeva)

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost razumijevanja globalnog, nacionalnog i regionalnog tehnološkog okruženja koje se brzo mijenja;
 • ovladavanje istraživačkim metodama i alatima za prognoziranje (različite metodologije i tehnike tehnološkog predviđanja) za upravljanje tehnološkim inovacijama;
 • sposobnost poticanja, vođenja i usmjeravanja inovacijskih procesa i upravljanja inovacijama;
 • sposobnost razumijevanja važnosti i difuzije ključnih generičkih tehnologija (informacijske i telekomunikacijske tehnologije, biotehnologija, napredni materijali, okolišne tehnologije, nanotehnologija);
 • sposobnost razumijevanja i ovladavanja oblicima prijenosa znanja i transfera znanja i tehnologije na međunarodnoj i nacionalnoj razini;
 • znanja iz područja menadžmenta tehnologija, koja uključuju sve aktivnosti od identifikacije, izbora, stjecanja i primjene novih tehnologija pa do zaštite znanja;
 • spoznaje o potrebama za poznavanjem tehnoloških sposobnosti pri oblikovanju strategije poduzeća;
 • sposobnost razlikovanja ekonomske važnosti tehnoloških od ne-tehnoloških (organizacijskih i ostalih poslovnih inovacija) inovacija i potreba za cjelovitim inovacijskim menadžmentom s inoviranjem kulture;
 • sposobnost razumijevanja sektorskih inovacijskih sustava u području prerađivačkih i uslužnih djelatnosti u svijetu i u Sloveniji.
6
Međunarodni marketing

Globalizacijom i internacionalizacijom poduzeća i marketing je razvio međunarodne aspekte svojega djelovanja. Zanima li vas kako proučiti različita okruženja za ulazak na strano tržište, kako provesti međunarodno tržišno istraživanje, kako segmentirati, kako diferencirati, koji su najučinkovitiji načini i oblici ulaska na strana tržišta? Kako djeluje marketinški splet, kako strateško upravljati robnom markom na međunarodnom tržištu? Te u konačnici kako digitalnu revoluciju (digitalni marketing) iskoristiti za bolje trženje - međunarodno i globalno? Odgovore na ova pitanja istraživat ćete i otkrivati na predmetu Međunarodni marketing.

Sadržaj

Predmet prosljeđuje sadržajne osnove, osnove odlučivanja i konceptualne osnove za tržišno djelovanje poduzeća na međunarodnim tržištima. Predmet uključuje spoznaje o suvremenom konceptu međunarodnog marketinga, alatima za odlučivanje i konceptima za podršku provođenju marketinških aktivnosti na međunarodnim tržištima.

Predviđeni sadržajni sklopovi:

 • SUVREMENO ZNAČENJE I DIMENZIJE MEĐUNARODNOG MARKETINGA: razvoj i značenje međunarodnog marketinga, čimbenici promjena na međunarodnim tržištima, međunarodna konkurentnost poduzeća
 • ANALIZA OKRUŽENJA MEĐUNARODNOG MARKETINGA: ekonomsko, političko, pravno-zakonodavno, socio-kulturno okruženje, informacijsko-tehnološko okruženje, ekološko okruženje, važnost analize okruženja kao temelja za donošenje odluke o ulasku na strana tržišta (PEST/SLEPT/C analiza)
 • ISTRAŽIVANJE STRANIH TRŽIŠTA: definiranje međunarodnih tržnih istraživanja, proces međunarodnih tržnih istraživanja
 • ODABIR STRANIH TRŽIŠTA I ODLUKE O ULASKU NA TRŽIŠTA: značajke i proces odabira tržišta u međunarodnom marketingu, segmentiranje, diferencijacija/standardizacija u međunarodnom marketingu
 • STRATEGIJE ULASKU NA STRANA TRŽIŠTA: oblici i načini ulaska poduzeća na međunarodna tržišta
 • MARKETINŠKI SPLET U MEĐUNARODNEM MARKETINGU: međunarodna politika proizvoda, međunarodna politika određivanja cijene, međunarodni tržišni putovi, međunarodna komunikacija
 • STRATEŠKO UPRAVLJANJE ROBNIM MARKAMA ZA MEĐUNARODNA TRŽIŠTA: definiranje i značenje robne marke, uravnotežen pogled na robnu marku, imidž i identitet, percipirana vrijednost robne marke, modeli percipirane vrijednosti robne marke
 • INTERNET I OSMIŠLJANJE MEĐUNARODNOG MARKETINGA: digitalna revolucija

Ciljevi i kompetencije

Ciljevi predmeta:

 • osposobljavanje studenata za razumijevanje procesa globalizacije tržišta i procesa internacionalizacije poduzeća te utjecaj tih procesa na međunarodno trženje poduzeća;
 • sustavno nadgrađivanje marketinškog znanja u području međunarodnog marketinga;
 • osposobljavanje studenata za primjenu stečenog znanja u konkretnim kompleksnim situacijama u području međunarodnog marketinga;
 • osposobljavanje studenata za samostalnu primjenu stečenog znanja u procesima praćenja poslovnih odluka poduzeća/organizacije;

Studenti će razviti opće kompetencije:

 • sposobnost kreativnog hvatanja u koštac s izazovima međunarodnog trženja te kreativnog razmišljanja za učinkovito rješavanje poslovnih problema;
 • sposobnost razumijevanja važnosti procesa međunarodnog trženja za donošenje poslovnih odluka u praksi;
 • osposobljenost za analizu, sintezu i samostalno oblikovanje rješenja marketinških problema poduzeća/organizacije;
 • sposobnost analize, sinteze, predviđanja i planiranja strateških odluka poduzeća/organizacije;
 • razvoj komunikacijskih vještina i vještina pregovaranja, timski rad i sposobnost kritičke /samo/refleksije;

Studenti će razviti predmetno-specifične kompetencije:

 • razvoj vještina za primjenu znanja iz područja menadžmenta međunarodnog marketinga;
 • sposobnost razumijevanja pozicioniranosti međunarodnog marketinga u poslovne procese u poduzeću;
 • poznavanje analitičkog pristupa za analiziranje tržišnih prilika na stranim tržištima;
 • poznavanje pristupa za odabir stranih tržišta te za osmišljanje strategija i programa za strana tržišta;
 • poznavanje procesa tržišnog istraživanja te suvremenih metoda i informacijskih alata u međunarodnom marketingu;
 • razumijevanje posebnosti domaćeg vs. međunarodnog trženja, standardizacije i adaptacije;
 • sposobnost primjene metoda i tehnika, koje omogućuju učinkovito planiranje i upravljanje u području međunarodnog marketinga;
 • sposobnost za razumijevanje i kritičku analizu pri rješavanju konkretnih poslovnih problema u području procesa međunarodnog marketinga;
 • sposobnost samostalnog planiranja , vođenja i evaluacije procesa te korištenje uspješnih alata u području međunarodnog marketinga s obzirom na potrebe tržišta i konkurentsku prednost proizvoda/usluga;
 • sposobnost primjene stečenih znanja i vještina pri analizi, sintezi, predviđanju, planiranju, realiziranju i nadzoru odluka u području međunarodnog marketinga u poduzeću/organizaciji.
6
Međunarodno gospodarsko pravo

Biste li željeli prepoznati koju normu, odnosno norme treba primijeniti za konkretan pravni odnos s međunarodnim elementom, to jest odnos između subjekata, u pravilu gospodarskih, koji prema određenim mjerilima ne pripadaju istoj zemlji? Kako bismo to pravo mogli primijeniti u praksi, moramo prije svega poznavati njegovu sustavnost da se možemo snaći u masi propisa koje donose najrazličitije institucije, pa i autonomno oblikuju gospodarski subjekti unutar granica pojedinih zemalja, a naravno i izvan njihovih okvira.

Svrha predmeta je da studenti steknu znanje iz područja međunarodnog gospodarskog prava te to znanje primijene u praksi, a da istodobno usvoje i osnovne moralne principe djelovanja međunarodnog prava, odnosno prava općenito i u skladu s njima djeluju u praksi.

Sadržaj

 1. Temelji međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava
  • izvori međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava
  • međunarodne i europske organizacije (OUN, EU, SE)
 2. Međunarodno javno i međunarodno privatno gospodarsko pravo
  • međunarodne institucije gospodarskog prava (WTO, UNCITRAL itd.)
 3. Tendencije međunarodnih odnosa (globalizacija, rat za sirovine, wall-martizacija)
  • pregled statističkih podataka za Europu, SAD, Kinu i Rusiju
 4. Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe
  • primjena unutarnjeg ugovornog prava i kolizijska pravila
  • primjena Bečke konvencije i njezine posebnosti
  • sudsko rješavanje ugovornih sporova
 5. Pravna regulacija međunarodnog transporta
  • željeznički, cestovni, zračni i pomorski promet
  • pojedine međunarodne konvencije koje reguliraju promet
 6. INOTERMS klauzule
  • značenje transportnih klauzula
  • osiguranje prijevoza
 7. Međunarodnopravni aspekti intelektualnog vlasništva
 8. Međunarodne arbitraže i rješavanje sporova
 • arbitražni postupak u međunarodnim arbitražama
 • posebnosti arbitražnog postupka kod Stalne arbitraže Gospodarske komore Slovenije

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • poznavanje pravnih aspekata međunarodnog poslovanja;
 • razumijevanje i poznavanje tendencija međunarodnih ekonomskih odnosa;
 • sposobnost produbljenje primjene znanja iz pravnih područja;
 • poznavanje srodnih disciplina i korelacija između njih;
 • sposobnost pripreme pojedinih ugovora;
 • razumijevanje djelovanja mehanizama zaštite intelektualnog vlasništva;
 • poznavanje mehanizama rješavanja međunarodno-gospodarskih sporova, prije svega putem postupka arbitraže;
 • autonomnost u stručnom radu i donošenju poslovnih odluka;
 • sposobnost prepoznavanja razvoja i temelja pravne discipline;
 • sposobnost za pozicioniranje novosti u struci u skladu s njezinim temeljnim paradigmama.
6
Mjerenje i osiguravanje kvalitete života

Svrha predmeta je jasna: pogledati na kvalitetu života s više aspekata, tako objektivno, kao i subjektivno, tako individualno, kao i kolektivno te i s obzirom na izvore, prilike i životnu situaciju u društvu. Predmet će biti namijenjen upoznavanju osnovnih pojmova i podataka o kvaliteti života te razmišljanju o tome što je to kvaliteta života. Uvažava li se u razvojnim dokumentima Slovenije koncept kvalitete života te ima li država za građane postavljene ciljeve, koji će poboljšati našu kvalitetu života. A ako ih ima, jesmo li sposobni te ciljeve ostvariti – kako ih mjeriti, kojim indikatorima te što smo u tom području učinili u proteklom razdoblju. Za vrijeme trajanja predmeta produbit ćemo se u kvalitetu života pojedinih subpopulacija u Sloveniji te pokušati zaključiti je li njihov život kvalitetan – što bi one same mogle učiniti za sebe te zašto one to i ne učine.

Naše pitanje je naravno jesmo li se spremni uhvatiti u koštac s jednostavnom istinom o stanju društva današnjeg vremena: o prenošenju odgovornosti, niskoj razini samodiscipline te prije svega što smo spremni sami učiniti da poboljšamo statističke pokazatelje mjerljivosti kvalitete života.

Sadržaj

 • Povijest koncepta kvalitete života i njegove definicije
 • Uloga države u osiguravanju kvalitete života
 • Poznavanje koncepata blagostanja poput kvalitete života, čovjekova razvoja, socijalne isključenosti, društvene kohezija, održivog razvoja, sreće
 • Primjena koncepata blagostanja, njihovo značenje u društvu te uloga pri donošenju društvenih vrijednosti i potreba ljudi
 • Mjerenje koncepata blagostanja i njihova primjena pri definiranju društvenog razvoja
 • Koncept sreće
 • Aplikacija kvalitete života u poslovno okruženje i na nacionalnu razinu
 • Odabrane domene kvalitete života i stanje u njima u Sloveniji/EU:
  • zdravlje i pristup zdravstvenoj zaštiti
  • zapošljavanje i radni odnosi
  • znanje, naobrazba, osposobljavanje
  • obiteljski život
  • stanovanje
  • prirodno i izgrađeno lokalno okruženje
  • rekreacija i aktivnosti slobodnog vremena
  • politički izvori i politička/društvena participacija
 • Zbirke statističkih podataka o odabranim domenama kvalitete života
  • SURS (Zavod za statistiku RS): Kvaliteta života, ožujak 2012.
  • UMAR (Zavod RS za makroekonomske analize i razvoj)
 • Mjerenje kvalitete života
  • pokazatelji i već razvijeni instrumenti/upitnici za mjerenje kvalitete života u odabranim domenama
  • odabrana slovenska i međunarodna istraživanja o kvaliteti života (Kvaliteta života u Sloveniji, Slovensko javno mnijenje, EuropeanQualityofLifeSurvey, European Social Survey)
  • arhiv slovenskih i međunarodnih istraživačkih podataka (Arhiv socioloških podataka) o kvaliteti života

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • poznavanje te sposobnost kritičke analize teorijskih koncepata te istraživačkih konstatacija o kvaliteti života i njihovih konteksta prilagođenih primjeni u praksi;
 • poznavanje koncepata blagostanja poput sreće, održivosti, kvalitete i blagostanja;
 • poznavanje pokazatelja i instrumenata za istraživanje kvalitete života;
 • sposobnost primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije za samostalno postupanje sa zbirkama službenih statističkih i istraživačkih podataka, sposobnost njihove analize i oblikovanje zaključaka;
 • sposobnost analize tih podataka, oblikovanja zaključaka, pisanja te predstavljanja izvještaja;
 • razumijevanje uloge šireg društvenog konteksta za kvalitetu života te sposobnost analize, sinteze i predviđanja rješenje i posljedice u području organiziranja programa socijalne pomoći u ovisnosti o društvenom kontekstu;
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema radu i odgovornosti prema radu;
 • razvijanje preciznosti i samoinijciativnosti.
6
Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija sve više dobiva na važnosti u suvremenom poslovanju. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirirajuća mlada grana psihologije. Ona gradi ono što je u pojedincu pozitivno – njegova moć i izvori. Cilj pozitivne psihologije jest poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i zajednica te omogućiti da bi isti bili uspješni.

Na predmetu ćete imati priliku upoznati trendove u pozitivnoj psihologiji, upoznati i primijeniti pomnost, pozitivnu psihologiju primijeniti u radnom okruženju, prepoznati svoje snage karaktera te naučeno provjeriti u timskom radu.

Sadržaj

 1. Poslovna psihologija
  • osnove ekonomske psihologije
  • poslovna psihologija
  • suvremeno poslovanje na temeljima pozitivne psihologije
 2. Pozitivno samopoimanje
  • osobna rast i razvoj profesionalnih kompetencija
  • osobni menadžment i oblikovanje vlastitih ciljeva
  • važnost samopoimanja za poslovnu uspješnost
  • povećanje samopouzdanja pojedinca
  • razvijanje sposobnosti
  • razvoj interesa
  • pozitivni stavovi
  • vrijednosti
  • razina aspiracija i motivacija
  • povećanje osobnih ciljeva
  • samopoimanje i životni stil
 3. Kreativnost u poslovanju
  • utjecaji na kreativnost u poslovanju
 4. Kreativno mišljenje u poslovanju
  • kreativno mišljenje i rješavanje poslovnih problema
  • inventivnost i inovativnost
  • strategije kreativnog rješavanja problema
  • stavovi i kreativnost
  • timski rad i kreativnost
  • kreativno mišljenje i vođenje
 5. Učenje i pamćenje
  • vrste učenja
  • cjeloživotno učenje
  • tehnike poboljšanja funkcija pamćenja
 6. Emocije i poslovanje
  • vrste emocija
  • utjecaj emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnog djelovanja
  • emocionalna stabilnost
 7. Pozitivna poslovna klima i organizacijska kultura
  • utvrđivanje čimbenika poslovne klime
  • uspostavljanje pozitivne poslovne klime
  • razvojni koncepti: pitanja vođenja, razvijanje timova
  • kvaliteta života

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • stjecanje teorijskog i praktičnog znanja i razvijanje kompetencija iz područja pozitivne psihologije za suvremeno inovativno poslovanje;
 • razvijanje zanimanja za rad u području pozitivne psihologije i međunarodnog poslovanja, praćenje novosti, daljnje stjecanje znanja te istraživanje;
 • razvijanje sposobnosti za implementaciju i aplikaciju teorijskog znanja iz područja pozitivne psihologije za suvremeno poslovanje u poslovnu praksu;
 • osposobljenost za evaluaciju i razvijanja svojeg samopoimanja za povećanje vlastitih potencijala osobnosti;
 • osposobljenost za pozitivan odnos prema analitičkom rješavanju problema i učinkovitom vođenju,
 • osposobljenost za kreativno i inovativno razmišljanje u procesima vođenja i rješavanja poslovnih problema;
 • razvijanje afiniteta prema cjeloživotnom učenju;
 • razvijanje samokontrole emocionalnog doživljavanja u poslovnom svijetu;
 • osposobljenost za vrednovanje i stvaranje pozitivne poslovne klime;
 • stjecanje kompetencije za cjelovit razvoj osobnosti.
6
Psihologija obrazovanja

Na predmetu ćete upoznati obrazovanje kao psihosocijalni proces. Proučit ćete konceptualne razlike između učenja, podučavanja i obrazovanja te detaljnije istražiti aspekt učitelja i aspekt studenta/učenika u procesu obrazovanja. Zanimat će vas i specifičnosti učenja u različitim životnim razdobljima.

Sadržaja

 • Konceptualne razlike između učenja, podučavanja i obrazovanja
 • Obrazovanje kao psihosocijalni proces
 • Suvremeni oblici obrazovanja (online, kombinirano)
 • Specifičnosti obrazovanja u različitim životnim razdobljima
 • Planiranje obrazovanja uz uvažavanje psiholoških značajki učenja i podučavanja
 • Savjetovanje učiteljima za učinkovito planiranje i provedbu različitih oblika obrazovanja.
 • Savjetovanjem učenicima za učinkovito učenje i hvatanje u koštac s izazovima u procesu obrazovanja.

Ciljevi i kompetencije

 • Sposobnost primjene teorijskih znanja i odgovarajućih analitičkih pristupa te kompetencija iz područja primjenjive psihologije i drugih srodnih znanosti.
 • Ovladavanje zahtjevnijim psihološkim konceptima primjenom najsuvremenijih pristupa i metoda rada s pojedincima i skupinama.
 • Sposobnost kritičkog prosuđivanja i primjene inovativnih pristupa pri razvoju usluga i proizvoda za različite ciljane skupine.
 • Autonomnost, proaktivnost, kritičnost i odgovornost u radu s različitim ciljanim skupinama.
 • Razumijevanje i poštovanje različitosti, empatija te sposobnost podržavajućeg komuniciranja.
 • Razumijevanje konceptualnih razlika između učenja, podučavanja i obrazovanja.
 • Razumijevanje uloge psihosocijalnih čimbenika u procesu obrazovanja.
 • Poznavanje suvremenih oblika obrazovanja i razumijevanje njihovih prednosti/mana s aspekta učenika, učitelja i obrazovne ustanove.
 • Poznavanje specifičnosti obrazovanja u različitim životnim razdobljima i za različite socio-demografske skupine korisnika.
 • Sposobnost planiranja obrazovanja na temelju psiholoških značajki korisnika (osobina ličnosti, motivacije, potreba, sposobnosti) i uz uvažavanje psiholoških zakonitosti učenja i podučavanja.
 • Sposobnost primjene savjetodavnih pristupa, intervencija i tehnika za podršku učiteljima pri planiranju i provođenju obrazovnih programa.
 • Sposobnost primjene savjetodavnih pristupa, intervencija i tehnika za podršku učenicima/korisnicima u procesu obrazovanja. 
6
Psihologija prodaje

Razumijevanje ponašanja klijenata ključni je čimbenik marketinškog uspjeha. Zbog toga će studenti na predmetu tražiti odgovore na pitanja koji su oni psihološki čimbenici koji utječu na ponašanje klijenata, koji je utjecaj emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnog djelovanja, kako psihologiju primjenjujemo u marketingu i prodaji, koji su oni psihološki čimbenici koji utječu na zadovoljstvo i vjernost klijenata, koja je uloga osobnosti u poslovnom odnosu, koji su psihološki aspekti poslovne klime itd. Na predmetu ćete imati mnogo prilika za provjeru naučenog u obliku simulacija i aplikativnih zadataka.

Sadržaj

Razumijevanje ponašanja klijenata kao ključni čimbenik marketinškog uspjeha

 • Temeljni čimbenici ponašanja klijenata; utjecaj psiholoških čimbenika na ponašanje klijenata (B2C i B2B).
 • Kognitivni i konativni (motivacijski, emocionalni) temelji ponašanja klijenata.
 • Ponašanje klijenata i društvo.
 • Emocije i poslovanje, utjecaj emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnog djelovanja.
 • Uloga socijalnih motiva u poslovnim odnosima.
 • Primjena psihologije u marketingu i prodaji.
 • Psihološki principi svjesnog odlučivanja.

Zadovoljstvo i vjernost korisnika

 • Psihološki čimbenici zadovoljstva klijenata.
 • Psihološki čimbenici vjernosti klijenata.

Uloga osobnosti u poslovnom odnosu.

 • Uloga samopoimanja, samoevaluacije i samopoštovanja u poslovnom odnosu.
 • Osobnost i samopoimanje.

Poslovna klima i organizacijska kultura

 • Psihološki aspekti komuniciranja s klijentima.
 • Psihološki aspekti poslovne klime.
 • Vrijednosti i drugi psihološki čimbenici organizacijske kulture.

Ciljevi i kompetencije

 • Osposobljenost za poznavanje i ovladavanje ponašanjem klijenata.
 • Razumijevanje utjecaja psiholoških čimbenika na ponašanje klijenata (B2C i B2B).
 • Ovladavanje kognitivnim i konativnim (motivacijskim, emocionalnim) temeljima ponašanja klijenata. 
 • Razumijevanje utjecaja emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnog djelovanja.
 • Razumijevanje uloge socijalnih motiva u poslovnim odnosima.
 • Osposobljenost za primjenu znanja psihologije u marketingu i prodaji.
 • Sposobnost analiziranja psiholoških čimbenika zadovoljstva i vjernost klijenata.
 • Poznavanje uloge osobnosti u poslovnom odnosu i razumijevanje uloge samopoimanja, samoevaluacije i samopoštovanja u poslovnom odnosu.
 • Osposobljenost za primjenu psiholoških aspekata komuniciranja s klijenata, poslovne klime i organizacijske kulture u marketingu i prodaji.
6
Psihologija vođenja

Cilj predmeta jest osposobljavanje studenata za fleksibilnu primjenu psiholoških spoznaja, suvremenih teorija i koncepata za oblikovanje uspješnog i učinkovitoga vođenja pojedinaca, skupina i organizacija.

Sadržaja

 • Upravljanje vs. vođenje i koncept voditeljstva
 • Teorije i stilovi vođenja te utjecaj na zaposlenike
 • Situacijsko vođenje
 • Coaching model vođenja
 • Emocionalna inteligencija u vođenju
 • Utjecajno vođenje - razvoj utjecaja i osobne moći voditelja
 • Vođenje za povećanje organizacijske energije i predanosti
 • Etička pitanja voditelja i upravljanje osobnim integritetom
 • 4D model razvoja osobnosti suvremenog voditelja

Ciljevi i kompetencije

 • ovladavanje zahtjevnijim psihološkim konceptima primjenjivanjem najsuvremenijih pristupa i metoda rada s pojedincima i skupinama;
 • sposobnost sukreiranja kreativnog, uspješnog i zdravog radnog okruženja;
 • kompetencije osobnosti, komunikacijske i druge socijalne kompetencije za učinkovito djelovanje u stručnim timovima;
 • autonomnost, proaktivnost, kritičnost i odgovornost u radu s različitim ciljanim skupinama.
 • sposobnost razlikovanja upravljanja od vođenja i produbljeno razumijevanje koncepta voditeljstva;
 • sposobnost fleksibilne primjene teorija i stilova vođenja u vođenju pojedinaca, skupina i organizacija;
 • sposobnost odabira stila vođenja s obzirom na situaciju;
 • produbljeno razumijevanje i sposobnost primjene coachinga u vođenju;
 • sposobnost upravljanja vlastitim emocijama i emocijama drugih;
 • sposobnost razvoja osobne moći i utjecaja u vođenju;
 • sposobnost osmišljavanja odgovarajuće strategije za povećanje energije i predanosti zaposlenika;
 • osposobljenost za učinkovito upravljanje etičkim i integritetnim dilemama u vođenju;
 • produbljeno razumijevanje i sposobnost primjene modela razvoja osobnosti.
6
Razvoj i upravljanje ruralnim i urbanim zaleđima gradova

Na predmetu ćete proučavati demografsku i urbanu dinamiku, migracijske karakteristike u svijetu, Europi, Sloveniji te utjecaj regionalne politike na razvoj urbanih i ruralnih područja. Između ostalog, istraživat ćete i primjenu koncepta pametnog rasta na regionalnoj i lokalnoj razini. Upoznat ćete što su to gravitacijska središta ruralnih područja. Također, zanimat će vas održive transportne poveznice između urbanih i ruralnih područja. Produbit ćete znanje o kružnom gospodarstvu i pametnoj specijalizaciji te sukreirati razvojno podržavajuće okruženje. Pri tome ćete moći isprobati pokazatelje i mjere održivog suživota urbanih i ruralnih područja.

Sadržaj

 • Demografska i urbana dinamika – migracijske karakteristike u svijetu, Europi i Sloveniji
 • Razlozi za povećane migracijske tokove i posljedice istih
 • Utjecaj regionalne politike na razvoj urbanih i ruralnih područja
 • Održiva sinkronizacija razvoja »od dolje prema gore« i državnih politika
 • Interpretacija i primjena koncepta pametnog rasta na regionalnoj i lokalnoj razini
 • Lokalne nadležnosti, uspostavljene regionalne prednosti, znanje i inovacije
 • Gravitacijska središta ruralnih područja – gradovi, regije, prekogranični utjecaj
 • Dostupnost komunalnim, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i drugim uslugama u ruralnim područjima
 • Održive transportne poveznice između urbanih i ruralnih područja
 • Utjecaj transportnih i komunikacijskih putova na skladan regionalni razvoj
 • Prednosti i nedostaci prostorne aglomeracije
 • Kružno gospodarstvo i pametna specijalizacija
 • Uloga malih i srednjih poduzeća u gradovima u urbanom i ruralnom kontinuumu
 • Održivo urbano naselje i okolišni izazovi
 • Strukturiranje razvojnog podržavajućeg okruženja
 • Pokazatelji i mjere održivog suživota urbanih i ruralnih područja

Ciljevi i kompetencije

PRENOSIVE (OPĆE) KOMPETENCIJE

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost prepoznavanja poslovnih prilika i koordinacije razvoja regionalnih i ruralnih naselja;
 • poznavanje posebnosti rada s lokalnim dionicima i važnost uključivanja stanovnika u procese kreiranja politike i odlučivanja u ruralnim naseljima;
 • razumijevanje važnosti osiguravanja dostupnosti javnim uslugama;
 • sposobnost kritičke analize postojećih praksi i sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema, s kojim se suočavaju ruralna i urbana zaleđa gradova;
 • sposobnost učinkovite komunikacije, prezentiranja, lobiranja i pregovaranja;
 • sposobnost kritičke refleksije i prihvaćanja odgovornosti za rad i odluke.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCIJE

Studenti će steći:

 • sposobnost razumijevanja i analiziranja značajki i trendova demografske i urbane dinamike;
 • razumijevanje utjecaja regionalnih politika na razvoj ruralnih i urbanih područja;
 • razumijevanje zakonitosti i dinamike promjene i razvoja ruralnih i urbanih zaleđa gradova, njihovog pametnog rasta i pametne specijalizacije;
 • razumijevanje važnosti upravljanja prostorom i poticanja lokalnog gospodarskog razvoja na ruralnim područjima;
 • sposobnost i razumijevanje prednosti i mana prostorne aglomeracije,
 • razumijevanje važnosti poticanja i razvoja malih i srednjih poduzeća u regionalnom i ruralnom okruženju i važnost razvojnog podržavajućeg okruženja.
6
Ruski sa značajkama slavenske poslovne kulture

Prilikom sklapanja poslova u međunarodnom okruženju vrlo je važno poznavanje strane kulture i običaja. Na predmetu nas zanima prije svega što je važno prilikom sklapanja poslova sa slavenskim zemljama, koje su one posebnosti na koje moramo biti pozorni za uspješnost dogovora i ugovora. Značajna prednost prilikom dogovaranja o suradnji sa slavenskim zemljama jest zasigurno i poznavanje osnovnih fraza i izraza na njihovom jeziku. Rusija je najveća slavenska zemlja; dok učimo osnove ruskog jezika dobro upoznajemo kulturu i značajke Rusije. Naglasak je većinom na izgovaranju riječi, a istodobno upoznajemo i abecedu na ćirilici te također učimo čitati i pisati osnovne riječi i rečenice na ćirilici. Svrha predmeta je prvenstveno upoznavanje kulture i osnova jezika za lakše sklapanje poslova, stoga predznanje ruskog jezika nije potrebno.

Sadržaj

 1. Ruski jezik i pismo – uvod
  • jezične osnove (izgovaranje, pismo itd.)
  • predstavljanje
  • česte teme svakodnevne komunikacije i vokabular razgovornog i poslovnog ruskog jezika
 2. Ruski jezik i pismo – odabrane teme
  • osnovni vokabular iz područja poslovanja
  • svakodnevne komunikacijske situacije u poslovnom okruženju
  • oblikovanje pismenog i vizualnog gradiva te elektroničkih prezentacija za situacije u osnovnoj poslovnoj komunikaciji
 3. Komunikacija u slavenskom poslovnom okruženju
  • temeljne značajke poslovanja u slavenskoj sredini, regionalne razlike
  • poslovna etika i etiketa u slavenskom poslovnom okruženju
  • verbalna i neverbalna komunikacija u formalnim i neformalnim poslovnim situacijama (predstavljanje, sastanci, pregovori, društveni događaji, održavanje kontakata, rješavanje konflikata)

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost razumijevanja globalnog okruženja i interkulturalnih razlika;
 • sposobnost pozitivnog odnosa prema jeziku te briga o kulturi jezika i sporazumijevanja;
 • osnovno poznavanje razgovornoga ruskog jezika i pisma;
 • korištenje osnovne terminologije i komunikacijskih obrazaca u poslovnom okruženju iz specifičnih područja (poslovanje … );
 • poznavanje teorijskih zakonitosti interkulturalne komunikacije;
 • korištenje interkulturalne komunikacije u zadanoj situaciji;
 • poznavanje specifičnosti slavenskog političko-ekonomskog sustava;
 • poznavanje temeljnih zakonitosti poslovanja u slavenskom kulturnom okruženju;
 • poznavanje i primjena principa komunikacije u slavenskom poslovnom okruženju;
 • poznavanje komunikacijskih principa slavenskog kulturnog okruženja.
6
Sustavi održive i pametne mobilnosti

Predmet obrađuje globalne promjene i njihov utjecaj na razvoj održive i pametne mobilnosti. Jednostavno, što, na primjer, znači razvoj autonomnih samovozećih automobila za pametne gradove? Saznat ćete koji su trendovi u mobilnosti, kakva je urbana, a kakva električna mobilnost te koji su ekonomski i socijalni aspekti suvremene mobilnosti. Proučavat ćete utjecaj pametne mobilnosti na promjene u automobilskoj industriji i gospodarstvu. A istraživat ćete i donose li održiva i pametna mobilnost sa sobom i inkrementalne inovacije.

Sadržaj

 1. UVOD U PREDMET
 2. GLOBALNE PROMJENE I NJIHOV UTJECAJ
 • definiranje značenja mobilnosti za društvo
 • digitalizacija/povezanost
 • tehnološki razvoj
 • izazovi okoliša
 • utjecaj na promjene u mobilnosti
 1. TRENDOVI U PODRUČJU MOBILNOSTI
 • potrebe za novim oblicima transporta i usluga mobilnosti, npr. suupotreba vozila
 • održiva mobilnost: definiranje, podjela, aktualno stanje, buduća usmjerenja
 • kružno i niskougljično gospodarstvo (principi, primjeri, izazovi, EU politike)
 • ekonomija dijeljenja: definiranje, značenje, statistika, ključni primjeri
 • autonomna vožnja: tehnologija, stanje razvoja, promjene radi implementacije
 • primjeri dobrih praksi
 1. URBANA MOBILNOST
 • modeli javnog transporta
 • prometna infrastruktura
 • upravljanje prometom u većim i manjim gradovima
 • uključenje suvremene mobilnosti u pametne gradove
 • mobilnost poduzeća
 • mobilnost za ljudi s posebnim potrebama
 • dobra praksa urbane mobilnosti: primjeri inovativnih gradova
 1. ELEKTRIČNA MOBILNOST
 • osnove električne mobilnosti
 • električna vozila: osnovni elementi, djelovanje, usporedba s vozilima s motorima s unutarnjim sagorijevanjem, prednosti i izazovi električne mobilnosti
 • infrastruktura za punjenje: osnovna tehnologija, pozicioniranje u urbanom okruženju, buduće usmjerenje
 • značenje i mogućnosti obnovljivih izvora energije
 • analiza dobrih praksi u slovenskom i u globalnom kontekstu
 1. EKONOMSKI I SOCIJALNI ASPEKT SUVREMENE MOBILNOSTI
 • poslovni modeli električne mobilnosti
 • društvene prilike suvremene mobilnosti
 • utjecaj na promjene u automobilskoj industriji i gospodarstvu
 • komunikacija ideja i rješenje: informiranje i osvješćivanje javnosti, promjena ukorijenjenih obrazaca ponašanja
 • značenje vođenja i inovativnosti za projekte suvremene mobilnosti

     7. ZAKLJUČAK

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje šire slike promjena u svijetu i njihov utjecaj na suvremenu mobilnost;
 • sposobnost razumijevanja osnova suvremenih sustava mobilnosti, tako s aspekta makro, kako i s aspekta mikro perspektive
 • prepoznavanje ključnih trendova u području mobilnosti;
 • poznavanje osnova električne mobilnosti i razumijevanje djelovanje ove karakteristike električnih vozila i infrastrukture za punjenje, uključujući primjere dobrih praksi u globalnom kontekstu;
 • razumijevanje i sposobnost analiziranja ključnih dionika i tehnologije urbane mobilnosti;
 • razumijevanje osnovnih koncepata održive mobilnosti s aspekta klimatskih promjena i kružnog gospodarstva;
 • upoznavanje ključnih promjena koje EU uvodi u područje održive mobilnosti;
 • razumijevanje i sposobnost analiziranja utjecaja suvremenih sustava mobilnosti na društvo, okruženje i gospodarstvo;
 • razumijevanje značenje vođenja i inovativnosti projekata suvremene mobilnosti te time povezane kompleksnosti,
 • sposobnost sintetiziranja različitih razina i područja mobilnosti;
 • sposobnost kreativnog razmišljanja i stvaranja uvjeta za inovativnost;
 • sposobnost strateškog i cjelovitog pristupanja;
 • sposobnost djelovanja u timu.
6
Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i poslovna inteligencija (BI)

Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i poslovna inteligencija (BI) prilika su za poduzeća/organizacije da si stvore konkurentsku prednost, naime time povećaju učinkovitost i preglednost. Učinkovito i uspješno upravljanje odnosima s klijentima za poduzeće je nužno; stoga ćemo tražiti odgovore na to kakvu strategiju CRM-a oblikovati, koji su osnovni pojmovi i alati, kako oblikovati prodajne baze, koja je uloga zaposlenika, što je to analitika, kako se brinuti o zaštiti podataka itd. A u poslovnoj inteligenciji će nas pak zanimati kako uređujemo baze podataka i skladišta podataka, kako rudarimo i analiziramo velike količine podataka, kako ih možemo upotrijebiti za osnovu pri odlučivanju u organizaciji, kakve informacijske sustave trebamo upotrebljavati.

Sadržaj

Sklop 1: Upravljanje odnosima s klijentima (CRM)

 1. Menadžerski aspekt upravljanja odnosima s klijentima i poslovnom inteligencijom
 2. Osnovni pojmovi: klijent, ciljana skupina (targetgroup), poslovna prilika (opportunity), poslovna trag (lead), prodajni lijevak (funnel), zaključivanje (closing), korisničko iskustvo (UX), marketinška akcija, predviđanje prodaje, društveni CRM
 3. CRM strategija kao jezgra organizacije
 4. Prodajne baze, CRM procesi i uloge zaposlenika
 5. Planiranje i praćenje CRM procesa jednostavnim i namjenskim informacijskim alatima
 6. CRM analitika
 7. Informacijski sustavi za podršku CRM-u i odabir odgovarajućeg ponuditelja CRM-a
 8. Marketing putem pretraživača (SEM – SearchEngine Marketing)
 9. Sigurnost i zaštita podataka
 10. Ekonomski aspekt CRM-a

Sklop 2: Poslovna inteligencija (BI)

2.1 Osnovni pojmovi: baze podataka, kocka podataka, skladišta podataka, transformacija podataka (ETL), rudarenje podacima, analiza podataka, vizualizacija podataka, velike količine podataka (big data)

2.2 BI strategija kao osnova pri odlučivanju u organizaciji

2.3 Priprema podataka

2.4 Analiza podataka i vizualizacija

2.4 Informacijski sustavi kao podrška BI-u

Ciljevi i kompetencije

 • razumijevanje važnosti regulacije procesa za upravljanje klijentima u organizaciji s ciljem uspješne prodaje;
 • razumijevanje važnosti informacijski podržanog odlučivanja u organizaciji; 
 • poznavanje i razumijevanje terminologije iz područja CRM-a i BI-a;
 • sposobnost analiziranja postojećeg procesa CRM-a i njegove obnove;
 • sposobnost osmišljavanja CRM strategije;
 • osposobljenost za pripremu baze podataka, skladišta podataka, zaokretne tablice;
 • sposobnost sinteze pojedinih koraka prodajnog procesa u cjelovit proces s informacijskom podrškom;
 • sposobnost osmišljavanja strategije BI-a;
 • vrednovanje ponuditelja informacijskih sustava CRM-a i BI-a;
 • provedba ekonomske analize procesa CRM-a, klijenata, informacijskih sustava;
 • osposobljenost za timski rad;
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i (kritičke)samorefleksije;
 • osposobljenost za samostalno i samoinicijativno obavljanje zadataka te evaluaciju vlastitog rada;
 • osposobljenost za traženje različitih vrsta izvora.
6
Upravljanje znanjem i učeća organizacija

Poduzeća i druge organizacije u današnjem se svijetu svakodnevno hvataju u koštac sa izazovima koje savladavaju samo visoko obrazovani i motivirani zaposlenici. Budućnost organizacije ovisi prije svega o sposobnosti učenja pojedinaca, tima i organizacije kao cjeline. Radi brzih promjena u okruženju i novih informacija se zaposlenici u procesu promjena i poboljšavanja organizacije neprestano moraju usavršavati, obrazovati i osposobljavati na radnom mjestu ili izvan istoga. Sve važniju ulogu u tome ima e-obrazovanje, odnosno tehnološki podržano učenje, koje postaje važna dopuna klasičnom učenju. Predmetom Upravljanje znanjem i učeća organizacija želimo predstaviti postignuća u tom području te njihovu korisnost za pojedinaca i za cjelokupnu organizaciju. Smatramo kako su poznavanje i sposobnost primjene najnovijih koncepata, modela i tehnologija iz područja e-obrazovanja, upravljanje znanjem i učeće organizacije ključni za uspješno djelovanje suvremene organizacije.

Sadržaj

 1. Promijenjeno značenje znanja u suvremenoj organizaciji
 2. Organizacijska i tehnološka podrška promjenjivom značenju znanja
 3. E-obrazovanje u suvremenoj organizaciji
 4. Organizacijski modeli, tehnologije i učinkovitost
 5. Oblici skupljanja i organiziranja znanja u suvremenoj organizaciji
 6. Načini prenošenja znanja u suvremenoj organizaciji
 7. Tehnološki podržano upravljanje znanjem u suvremenoj organizaciji
 8. Učeća organizacija
 9. Intelektualna vlasništvo i otvorenost obrazovanja

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje značenje cjeloživotnog učenja za konkurentnost suvremenog gospodarstva te sposobnost analize, sinteze i predviđanja rješenje i posljedica u području menadžmenta tehnološki podržanog cjeloživotnog obrazovanja;
 • sposobnost kreativnog razmišljanja i djelovanja te strateškog odlučivanja u području e-obrazovanja u suvremenoj organizaciji;
 • razumijevanje promijenjenog značenja znanja u suvremenoj organizaciji;
 • razumijevanje razloga za organizacijsku i tehnološku podršku promijenjenom značenju znanja;
 • upoznavanje oblika i značenje e-obrazovanja u suvremenoj organizaciji;
 • poznavanje vrsta tehnologija u području e-obrazovanja i usvajanje principa njihovog uvođenja za podršku e-obrazovanju;
 • upoznavanje s promjenama koje e-obrazovanje uzrokuje u globalnom okruženju;
 • razumijevanje značenje skupljanja, organiziranja i prenošenja znanja u suvremenoj organizaciji;
 • upoznavanje načina upravljanja znanjem u suvremenoj organizaciji podržanih tehnologijama te njihova primjena u praksi;
 • razumijevanje značenja intelektualnog vlasništva i temeljni razvoj ovoga područja;
 • razumijevanje značenja otvorenog obrazovanja za opći napredak i temeljni razvoj ovoga područja;
 • osposobljenost za tehnološku podršku upravljanju znanjem u organizaciji;
 • sposobnost motiviranja za e-obrazovanje u organizaciji;
 • osposobljenost za traženje novih izvora znanja u stručnom i znanstvenom području;
 • sposobnost suradnje u timovima;
 • svjesnost o važnosti održivog osobnog i profesionalnog razvoja.
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli