SKUP IZBORNIH PREDMETA STUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STUPNJA

SKUP IZBORNIH PREDMETA STUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STUPNJA

Skup izbornih predmeta studijskih programov 1. stupnja
Izborni predmet
6
Digitalizacija i pojedinac

Sadržaj

 • Utjecaj digitalizacije na pojedinca u svakodnevnom životu i na radnom mjestu
 • Znanja, vještine i kompetencije u digitalnom dobu
 • Osnovne digitalne kompetencije i vještine
 • Stručne digitalne kompetencije i vještine za različite sektore
 • Napredne digitalne kompetencije i vještine
 • Komunikacija u digitalnom dobu
 • Vođenje (ljudi, organizacija, projekata) u digitalnom dobu
 • Utjecaj digitalizacije na cjeloživotno učenje
 • Utjecaj digitalizacije na društvo

Ciljevi i kompetencije

Studenti će:

 • upoznati i razumjeti utjecaj digitalizacije na pojedince u njihovom svakodnevnom životu, osobito na radnom mjestu;
 • usvojiti osnovne digitalne vještine i kompetencije koje svaki pojedinac mora posjedovati za osnovnu digitalnu pismenost;
 • razumjeti koje digitalne kompetencije trebaju zaposlenici u različitim sektorima;
 • analizirati alate koji se mogu upotrebljavati za vođenje ljudi, organizacije i projekata u digitalnom dobu;
 • kritički procijeniti digitalne alate i odabirati one najučinkovitije;
 • razumjeti utjecaj digitalizacije na cjelokupno društvo i njezin doprinos cjeloživotnom učenju.
6
Dizajnersko razmišljanje

Sadržaj

 • Metode planiranja proizvoda i rješenja
 • Planiranje proizvoda i rješenja usmjereno na korisnika
 • Metodologija Desing Thinking
 • Empatija – što je to i alati na raspolaganju
 • Definicija- Intervju, Empathy map, Persona
 • Ideacija – Vrste inovacija: Arhitekturne, Radikalne, Inkrementalne, Disruptivne, Otvorene, Zatvorene
 • Prototipiranje – vrste prototipova i alati za prototipiranje;
 • Testiranje: primjenjivost vs. korisničko iskustvo, stručno vs. korisničko testiranje, metode za testiranje
 • NABC metoda za predstavljanje projekata

Ciljevi i kompetencije

Studenti će:

 • produbljeno razumjeti metodologije design thinking te iste biti sposobni primjenjivati pri rješavanju različitih izazova i osmišljanja novih proizvoda i rješenja;
 • biti osposobljeni za procjenjivanje ideje s korisničke i stručne perspektive;
 • biti osposobljeni za interdisciplinarni projektni timski rad;
 • upoznati i primjenjivati pristupe otvorenog razmišljanja;
 • biti osposobljeni za učinkoviti javni nastup i komunikaciju.
6
Interkulturalni menadžment

Sadržaj

 1. Definiranje glavnih kategorija interkulturalnog menadžmenta
  • Multikulturalna svijest - razumijevanje, osjetljivost (receptivnost), poštovanje povijesti, vrijednosti, iskustava, bihevioralnih obrazaca, interakcija koje utječu na razumijevanje društvenih skupina koje se razlikuju po rasi, etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti, društveno-ekonomskom položaju i psiho-fizičkim osobinama.
  • Odsutnost ili nedostatak interkulturalnih kompetencija kod suvremenih menadžera nisu samo društveno neprihvatljivi, već oni mogu voditi u velike gubitke i dugoročnu štetu u međunarodnom poslovanju. 
  • Razlika između kulture multinacionalnih društava (kao posebne poduzetničke kulture) i regionalne/nacionalne kulture.
  • Kulturni stereotipovi, regionalna generaliziranja i individualne osobine menadžera unutar pojedinih poslovnih kultura.
 2. Glavne značajke važnijih poslovnih kultura u svijetu:
  • Skandinavske države, Njemačka, Austrija, Švicarska.
  • Velika Britanija, SAD, Kanada, Australija.
  • Francuska, Italija, Španjolska, Portugal, Grčka, Turska.
  • Srednja i JI Europa.
  • Arapske zemlje, Izrael, Bliski i Srednji Istok (Magreb, Mašrik).
  • Japan, Kina, Indija, JI Azija.
  • Rusija, Ukrajina, srednja Azija.
  • Srednja i Južna Amerika.
  • Podsaharska Afrika.
 3. Uspješna komunikacija u interkulturalnom poslovnom kontekstu
  • Uspostavljanje prvih kontakata.
  • Trgovinska suradnja.
  • Intenzivnija, dugoročnija suradnja: preuzimanja i zajedničke investicije, zajednički RR rad, i dr.
 4. Interkulturalni menadžment
  • Stručna priprema vodećih menadžera.
  • Optimalna kadrovska politika.
  • Obrazovanje i stručno osposobljenih vodećih menadžera i ostalog osoblja za djelovanje u multikulturalnim radnim okruženjima.
  • Uloga multikulturalnog menadžera u poduzeću.
  • Interkulturalni menadžment pri razrješavanju kriznih situacija

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • upoznavanje s pojmom kulture u kontekstu međunarodnog poslovanja;
 • upoznavanje s glavnim značajkama arhetipova poslovnih kultura u suvremenom svijetu;
 • upoznavanje s elementima multikulturalnog menadžmenta i stjecanje kompetencija potrebnih u različitim poslovnim kontekstima: upravljanje i produktivno djelovanje u multinacionalnim radnim timovima; interkulturalni aspekti u preuzimanjima i ujedinjavanju  poduzeća te kod investicija u poduzećima koja djeluju u drugim kulturama; međunarodno poslovanje (izvozno-uvozni poslovi, industrijska kooperacija, agentsko-zastupnički poslovi, zajednički istraživačko-razvojni rad, drugo);
 • savladavanje interkulturalnih aspekata pri uspostavljanju novih poslovnih kontakata;
 • savladavanje interkulturalnih aspekata u poslovnim pregovaranjima;
 • stjecanje uvida u informacijske izvore o glavnim poslovnim kulturama u svijetu;
 • razumijevanje multikulture i specifičnosti poslovanja u interkulturalnom kontekstu;
 • razvijanje sposobnosti uspostavljanja poslovnih kontakata s predstavnicima glavnih poslovnih kultura u suvremenom svijetu;
 • razvijanje sposobnosti suradnje u multikulturalnom radnom timu u vlastitom poduzeću ili na razini međunarodnog poslovanja;
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema radu i odgovornost.
6
Interna komunikacija

Sadržaj

 1. Organizacijsko okruženje i utjecaj na organizacijsku komunikaciju
 • utjecaj vanjskog okruženja na sustav i na poslanstvo interne organizacijske komunikacije
 • analiza dionika organizacije i način tvorenja vrijednosti za dionike
 • organizacijska kultura, organizacijska klima i interna komunikacija
 • etika interne komunikacije
 1. Poslanstvo interne organizacijske komunikacije
 • definiranje poslanstva, svrha i ciljeva
 • pozicioniranje funkcije interne komunikacije u organizacijsku strukturu
 • određivanje politike i strategije interne komunikacije
 • prepreke i klopke
 • interna komunikacija = tvorenje važnosti za zaposlenike
 • repozicioniranje i organiziranje IK-a u organizacijskoj strukturi suvremenih organizacija
 1. Uloga voditelja i menadžera u internoj komunikaciji
 • menadžerska i interna komunikacija
 • kritične komunikacijske kompetencije voditelja
 • komunikacijske uloge menadžmenta
 1. Upravljanje organizacijskom komunikacijom
 • modeli interne komunikacije
 • standardi interne komunikacije
 • segmentiranje interne javnosti
 • stil interne komunikacije
 • strateško planiranje interne komunikacije
 • strategije interne komunikacije
 • odabir tehnika interne komunikacije, komunikacijskih alata i putova
 • osobna i tehnološki proslijeđena komunikacija
 1. Istraživanje, mjerenje i analiza učinaka organizacijske komunikacije
 • komunikacijski pregled
 • vrednovanje i procjenjivanje (evaluacija) interne komunikacije i programa interne komunikacije
 1. Specifične prakse interne komunikacije
 • komunikacija i upravljanje promjenama
 • upravljanje konfliktima, krizna komunikacija i priopćivanje loših vijesti
 1. Suvremeni trendovi i utjecaj informacijskih tehnologija na razvoj i sustav interne komunikacije
 • Web 2.0, društveni mediji
 • osmišljanje i upravljanje intranetima

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • sposobnost analize i sinteze temeljnih pitanja i izazova za planiranje, oblikovanje i mjerenje politike, strategije, taktika i tehnika interne organizacijske komunikacije;
 • razumijevanje teorijskih koncepata upravljanja internom organizacijskom komunikacijom;
 • sposobnost kritičke refleksije i ovladavanja komunikacijskim kompetencijama interne organizacijske komunikacije za djelovanje u međunarodnom multikulturalnom okruženju;
 • sposobnost upravljanja organizacijskom internom komunikacijom kao sredstvom za dosezanje konkurentne prednosti i održivo dosezanje poslovne uspješnosti;
 • razumijevanje i sposobnost primjene ključnih teorijskih principa u razvoju i implementaciji strategija u politici i praksi upravljanja internom organizacijskom komunikacijom;
 • obvladavanje metodološkim pristupima za proučavanje čimbenika koji utječu na komunikaciju sa zaposlenicima i između zaposlenika;
 • sposobnost prepoznavanja ključnih ekoloških izazova i njihova inovativna upotreba prilikom oblikovanja strategija upravljanja internom organizacijskom komunikacijom;
 • sposobnost primjene sustava i modela organizacijske interne komunikacije za podršku strateškom upravljanju organizacijama;
 • sposobnost analiziranja i mjerenja te istraživanja utjecaja organizacijske komunikacije na poslovnu uspješnost, organizacijsku mikroklimu i na zadovoljstvo i predanost zaposlenika.
6
Javna uprava i poslovanje javnog sektora

Sadržaj

Opći pojmovi

 • Temeljne teorije i pojmovi iz područja sustava državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi
 • Javni interes kao temelj za javnopravno reguliranje i djelovanje
 • Teritorijalni, organizacijski i funkcionalni aspekti izvršavanja zadataka državne uprave
 • Pravne osobe javnog prava i njihove osnovne karakteristike
 • Nadzor nad djelovanjem javnog sektora

Državna uprava

 • Organizacija izvršnih i upravnih tijela te njihovi međusobni odnosi
 • Financiranje državne uprave
 • Temeljne funkcije vlade i upravnih tijela
 • Temelji pravnog uređenja javnih službi u Sloveniji

Javne službe

 • Javne službe u području javnog sektora
 • Gospodarske javne službe i način njihove provedbe javnih službi (javna komunalna jedinica, javni gospodarski zavod, javno poduzeće, koncesijska gospodarska javna služba, ulaganje javnog kapitala)
 • Financiranje javnih službi

Lokalna samouprava

 • Ustavne i zakonske osnove reguliranja lokalne samouprave u Sloveniji
 • Općine (nastanak, unutarnja podjela, tijela, izbori)
 • Organizacija i djelovanje općinske uprave
 • Financiranje općina
 • Pokrajine
 • Problematika koherentnog regionalnog razvoja

Temelji reguliranja radnih odnosa i sustava plaća u javnom sektoru

 • Pregled propisa koji se odnose na radne odnose u javnom sektoru
 • Temelji reguliranja sustava plaća

Vrste nadzora nad djelovanjem javnog sektora

 • Vrste nadzora
 • Vanjski i unutarnji nadzor
 • Sudski nadzor

Javna nabava

 • Zakonodavno reguliranje područja javne nabave
 • Prikaz konkretnih postupaka predaje javne nabave
 • Revizija postupaka predaje javne nabave
 • Ugovorni odnosi u javnom sektoru i s javnim sektorom

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • stjecanje znanja o temeljnim pojmovima iz područja uprave i javne nabave;
 • stjecanje detaljnijih znanja o organizaciji i djelovanju sustava državne uprave, javnih službi i sustava lokalne samouprave;
 • upoznavanje s organizacijom izvršnih i upravnih tijela, tijela lokalne zajednice te njihovim međusobnim odnosima;
 • upoznavanje s radnim područjem ministarstava i drugim tijelima državne uprave;
 • razumijevanje suštine djelovanja javnih službi te načina i statusno pravnih oblika njihovog provođenja;
 • snalaženje u traženju propisa koji pozitivno pravno reguliraju obrađivanu problematiku;
 • ovladavanje izvršavanjem zadataka u vezi s radnim odnosima u javnoj upravi te upoznavanje sa specifičnostima po kojima se ti odnosi razlikuju od radnih odnosa u gospodarskim djelatnostima;
 • upoznavanje i razumijevanje suštine financiranja državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi;
 • razumijevanje smisla i suštine javnih službi i načina njihovog provođenja;
 • razumijevanje bitne svrhe pravnih propisa koji reguliraju područje javne nabave;
 • upoznavanje s javnom nabavom i zakonodavstvom iz toga područja;
 • osposobljavanje za vođenje postupaka javne nabave, za pripremu raspisne dokumentacije, provedbu postupka odabira najboljih ponuditelja, revizijskih postupaka;
 • sposobnost primijene teorijskih znanja iz područja javne uprave i poslovanja javnog sektora u okviru svojih nadležnosti u poslovnoj praksi;
 • razvijanje svojeg samopouzdanja za komunikaciju s organizacijama u javnoj upravi;
 • osposobljavanje za odgovarajuću prosudbu i razumijevanje događanja u okruženju koji su važni za neometani tekući rad;
 • razvijanje snalažljivosti, preciznosti, pozitivnog odnosa prema radnim obvezama, poštenosti.
6
Menadžment događaja

Sadržaj

 1. Uvod u menadžment događaja
  • Definicija menadžmenta događaja, okvir predmeta, ciljevi predmeta
 2. Vrste događaja:
  • Prema obliku
  • Prema ciljanoj skupini
  • Prema interesima/svrhama
  • Poslovni protokol
  • Zadaci, aktivnosti
  • Poslovna etika i etiketa
 3. Planiranje i priprema scenarija događaja
  • Plan aktivnosti: studija izvodljivosti; postavljanje ciljeva i zadataka
  • Organizacijska shema tijeka događaja; sastav pravila; skupljanje podataka
  • Odabir suradnika; sklapanje dogovora i ugovora; izbjegavanje poteškoća i koordinacija; oblikovanje i predstavljanje prijedloga
 4. Planiranje i dobivanje potrebnih sredstava
  • Financijski plan, analiza troškova
  • Određivanje fonda za nagrade
  • Dobivanje sredstava, sponzorstava (priprema plana traženja sponzorstava, umrežavanje …)
 5. Koordinacija događaja
  • Oblikovanje kreativnih elemenata; terminsko usklađivanje aktivnosti; raspoređivanje lokacija i nadzor
  • Praćenje i analiza prijava i dolazaka (domaćih i stranih gostiju)
  • Osiguravanje sigurnosti; protokol; koordinacija govornika i drugih aktivnost za maksimalan učinak
  • Osiguravanje hrane i pića; osiguravanje potrebnih materijala.
  • Rad s VIP gostima
 6. Tablica s kvačicama
 7. Marketing događaja
  • Marketinška strategija događaja
  • Priprema marketinškog plana; određivanje ključnih promocijski poruka i aktivnosti, slanje pozivnica; određivanje i raspoređivanje potrebnih sredstava; publiciranje događaja
  • Merchandising; ambalaža i unapređenje prodaje; oblikovanje strategije PR-a
  • Praćenje tržišnih istraživanja; metode mjerenja tržišnih aktivnosti
 8. Korporacijski menadžment događaja
  • Integrirani korporacijski događaji; organizacija lokalnih i globalnih događaja; tipični događaji
  • Događaji kao korporacijski motivatori; vođenje važnih korporacijskih događaja; razvoj korporacijskih događaja; organizacija smještaja
  • Pregovaranja u vezi s troškovima i prihodima; menadžment troškova
 9. Odnosi s javnošću
  • Sponzori
  • Interna komunikacija; Imidž
  • Tisak i izvještavanje; odnosi s klijentima
  • Najam i dogovori s fotografima
  • Dostava potrebnih materijala medijima (tisak, radio, TV, Internet)
  • Organizacija seminara, izložaba, interna glasila i obavijesti, brošure, posebna izdanja
 10. Procjena uspješnosti te mjerenje učinkovitosti događaja
 • Tehnike srednjeg i završnog vrednovanja i nadzora, priprema konačnog izvještaja

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje značenja organiziranja poslovnih događaja u nacionalnom i međunarodnom prostoru;
 • sposobnost definiranja osnovnih značajki događaja u smislu razlikovanja društvenih i poslovnih događaja te njihove primjenjivosti u tržišno-komunikacijskom spletu;
 • ovladavanje poslovnim bontonom i protokolom pojedinog događaja;
 • kreativno razmišljanje za uspješnu i učinkovitu implementaciju događaja u komunikacijskim planovima za svoje dionike;
 • razumijevanje koncepta poslovnog događaja, njegovog utjecaja na uspješnost upravljanja odnosom s dionicima i sposobnost njegove implementacije u komunikacijski splet;
 • poznavanje nužnih sastavnih elemenata organizacijskog plana (tim, financije, sadržaj …) te sposobnost kritičke prosudbe kod sadržajne i praktične zamisli i provedbe;
 • ovladavanje kompleksnošću organizacije događaja (prije, tijekom i nakon događaja) u svrhu dosezanja postavljenih ciljeva tog alata komunikacije;
 • sposobnost primjene zlatnih pravila komunikacije te vrednovanje njihove važnosti u pripremi događaja kao jednog od alata komunikacije organizacije;
 • razumijevanje odnosa između poslovnosti i etike u organizacijama;
 • sposobnost neprestanog učenja i uvođenja novosti u svoj rad.
6
Menadžment kvalitete u obrazovanju

Sadržaj

 • Značenje i razvoj kvalitete te cjelovitog ovladavanja kvalitetom
 • Važnost upravljanja kvalitetom u obrazovanju
 • Alati, metode i tehnike upravljanja kvalitetom (neki poznati modeli kvalitete u obrazovanju)
 • Uvođenje i menadžeriranje sustava upravljanja kvalitetom u organizaciju (benchmarking, evaluacija, samoevaluacija …)

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje značenja i razvoja kvalitete te cjelovitog ovladavanja kvalitetom;
 • razumijevanje važnosti menadžmenta kvalitete u obrazovanju;
 • razumijevanje i korištenje alata, metoda i tehnika upravljanja kvalitetom na različitim razinama;
 • upoznavanje različitih sustava kvalitete;
 • upoznavanje i razumijevanje postojećih modela kvalitete u području obrazovanja;
 • primjena postojećih modela kvalitete u području obrazovanja;
 • poticanje uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u organizaciju;
 • sposobnost upravljanja i koordiniranja sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji;
 • ovladavanje kvalitetom u svakodnevnom radu;
 • razvijanje kritičkog razmišljanja i odgovornosti, inicijativnosti i samostalnosti u donošenju odluka i upravljanju;
 • ovladavanje timskim radom.
6
Neuromarketing

Sadržaj

 1. Osnove i temeljni principi neuromarketinga i kognitivne neuroznanosti.
 2. Perceptivni, kognitivni i emocionalni procesi koji utječu na donošenje odluka i kupovno ponašanje potrošača (racionalni vs. intuitivni procesi, svjesni vs. nesvjesni procesi, ključni sustavi/mehanizmi u mozgu koji su povezani s percepcijom, prosuđivanjem i donošenjem odluka potrošača).
 3. Alati i tehnike za istraživanje i mjerenje reakcija potrošača na podražaje (eye-tracking, EEG, fMRI itd.).
 4. Usporedba istraživačkih alata i tehnika kognitivne neuroznanosti s klasičnim alatima i tehnikama marketinškog istraživanja (ankete, intervjui, fokusne skupine).
 5. Primjena spoznaja kognitivne neuroznanosti u marketingu (razvoj ambalaže i pozicioniranje proizvoda u trgovini, priprema učinkovitih oglasa i poruka, razvoj novih proizvoda itd.).
 6. Neuromarketing i etika.

Ciljevi i kompetencije

 • cjelovito razumijevanje procesa, čimbenika i mehanizama koji utječu na percepciju, prosuđivanje, doživljavanje i ponašanje potrošača;
 • analiza i argumentacija različitih pristupa za mjerenje i prognoziranje percepcije, prosuđivanje, doživljavanje i ponašanje potrošača;   
 • poznavanje temeljnih alata/tehnika mjerenja neurofiziološke aktivnosti i evaluacija potencijala tih alata kao temelja za praćenje poslovnih odluka u području marketinga;
 • sposobnost primjene i kritičke refleksije spoznaja kognitivne neuroznanosti pri planiranju i vrednovanju marketinških projekata;
 • razumijevanje važnosti informacijskih tehnologija i njihove primjene za ostvarenje marketinških ciljeva;
 • sposobnost kritičkog prosuđivanja i sinteze spoznaja različitih disciplina za praćenje marketinških odluka.
6
Obiteljsko poduzetništvo

Sadržaj

 • Značenje i posebnosti obiteljskih poduzeća  (značenje obiteljskih poduzeća za nacionalna gospodarstva, u Europi i u svijetu, glavne uloge u obiteljskom poduzeću, uloga osnivača obiteljskih poduzeća, prednosti i nedostaci obiteljskih poduzeća)
 • Konfliktnost obiteljskih poduzeća – problemi pri vođenju OP-a (konflikti u istoj generaciji, konflikti između starije i mlađe generacije, načini rješavanja konflikata)
 • Obitelj kao čimbenik u odluci žena za poduzetništvo
 • Rast i razvoj obiteljskog poduzeća (zadovoljstvo s ekonomskim i neekonomskim parametrima poslovanja, dugoročna usmjerenost obiteljskog poduzeća, inovacije, digitalne inovacije, strateška i razvojna usmjerenost te vizija obiteljskog poduzeća, dugoročno planiranje)
 • Pravni aspekti obiteljskih poduzeća (nasljedstvo, prijenos imovine i udjela u poduzeću, optimalna pravna organiziranost obiteljskog poduzeća, prednosti i nedostaci pojedinih formalno-pravnih oblika, osiguranje obiteljske imovine, obiteljski ustav)
 • Podržavajuće okruženje za obiteljska poduzeća (savjetovanje i osposobljavanje za obiteljska poduzeća)
 • Društvena odgovornost i održivi razvoj u obiteljskim poduzećima

Ciljevi i kompetencije

Studenti će:

 • biti sposobni razlikovati obiteljska poduzeća od ostalih poduzeća, moći će ih analizirati, prepoznavati prednosti i mane obiteljskih poduzeća i predlagati moguća poboljšanje
 • poznavati i analizirati ključne čimbenike ženskog poduzetništva u svijetu i u Sloveniji te upoznati i procijeniti važnost obitelji kao čimbenika u odluci žena za poduzetništvo
 • razumjeti ključne razloge za nastanak konflikata u obiteljskim poduzećima, procijeniti ih (kritički osvijetliti, suočiti se s njima, presuditi ideje za moguća rješenja, kreirati prijedloge poboljšanja i upoznati neke alate za sprječavanje, odnosno rješavanje konflikata)
 • razumjeti važnost planiranja prijenosa obiteljskog poduzeća s jedne generacije na drugu, analizirati problem nasljedstva te s pomoću sinteze tražiti rješenja te oblikovati prijedloge poboljšanja
 • razumjeti važnost inovacija i inovativnosti nasljednika za daljnji razvoj i rast obiteljskih poduzeća
 • poznavati i procijeniti ključne posebnosti dugoročnog razvoja obiteljskog poduzeća
 • upoznati glavne alate za planiranje u obiteljskom poduzeću te ih koristiti i procijeniti njihove prednosti i mane
 • razumjeti najvažnije elemente pravnog postupka obiteljskih poduzeća te značenje i sadržaj obiteljskog ustava
 • razumjeti posebnosti stručnog rada s obiteljskim poduzećima
 • razumjeti i primijeniti kritičku refleksiju na rezultate suradničkog rada
6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Sadržaj

 1. Društva, kultura i komunikacija
  • pojedinci, skupine i poslovna kultura
  • dionici i dioničari
  • uloga organizacija u društvu
  • društvena očekivanja od organizacija (društveno dopuštenje za djelovanje)
  • komunikacija, organizacija i društvo
 2. Procesi odnosa s javnošću
  • analiziranje i istraživanje organizacijskog okruženja/identificiranje problema/definiranje svrhe i komunikacijskih ciljeva/segmentacija javnosti
  • planiranje komunikacijskih programa
  • djelovanje i komunikacija
  • mjerenje uspješnosti komunikacijskih programa, praćenje i nadzor rezultata
 3. Etički aspekti odnosa s javnošću
  • uloga i značenje odnosa s javnošću u organizacijama
  • uloga i značenje odnosa s javnošću u društvu
  • aktualno stanje u Sloveniji i EU
 4. Odgovornost i društvena odgovornost
  • definiranje pojmova
  • kategorije društvene odgovornosti
  • elementi i principi društvene odgovornosti poduzeća
  • uloga praktičara iz područja odnosa s javnošću u društvenoj odgovornosti
 5. Integriranje društvenih očekivanja u organizaciju
  • definiranje temeljnih pojmova: trostruka bilanca, društveni dogovor, društveno dopuštenje za djelovanje
  • međusobni odnosi i suovisnost između organizacija i njihovih okruženja
  • komunikacija društvene odgovornosti: procesi, načini, značenje
  • upravljanje odnosa s dionicima
 6. Institucionalizacija odnosa s javnošću i društvene odgovornosti u organizacijama
  • odnosi s javnošću kao procesni dio društvene odgovornosti
  • regulativne, normativne i kognitivne institucije odnosa s javnošću i društvene odgovornosti
  • uključenost odnosa s javnošću i društvene odgovornosti u druge organizacijske funkcije

       7. Procesi institucionalizacije odnosa s javnošću i društvene odgovornosti u organizacijama

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • upoznavanje i razumijevanje dinamičnog odnosa između pojedinaca, (poslovnih) organizacija i društva te između organizacija i njihovih unutarnjih i vanjskih okruženja;
 • razumijevanje značenja i uloge odnosa s javnošću i njihove povezanosti s uspostavljanjem uzajamnim i korisnim odnosima unutar organizacija i u društvu;
 • upoznavanje i razumijevanje osnova odnosa s javnošću;
 • razumijevanje koncepta »dionika«, »javnosti«, »trostruke bilance«, »društvenog dogovora« i »društvenog dopuštenja za rad« te njihove implementacije u praksi;
 • upoznavanje s poveznicom između odnosa s javnošću i društvene odgovornosti u kontekstu »društvenog dogovora« i » društvenog dopuštenja za rad«;
 • razumijevanje i prepoznavanje principa društvene odgovornosti te uključivanje dionika u poslovanje organizacija;
 • upoznavanje i razumijevanje etičkih principa u poslovanju (korporativno upravljanje) i u odnosima s javnošću na način da ih mogu implementirati u praksi;
 • razvijanje kritičke distance te analitične i istraživačke sposobnosti za otkrivanje uzajamne povezanosti između organizacija i njihovih okruženja te komunikacije društvene odgovornosti;
 • osposobljavanje za prepoznavanje, planiranje i procjena aktivnosti i pobuda društvene odgovornosti u poveznici s odnosima s javnošću.
6
Organiziranje kvalitete života

Sadržaj

 1. Životna razdoblja i psihološki problemi:
  • Obitelj, uloge, dinamika
  • Muškarac/Žena odnos
  • Partnerstvo
  • Roditeljstvo
  • Nasilje
  • Djeca kao žrtve nasilja i zloupotrebe moći
  • Spolno zlostavljanje, žrtve i počinitelji
  • Zloupotreba moći, vrste i zaštita u kasnijim razdobljima
  • Asertivnost i asertivni trening
  • Problemi starenja
  • Krizna srednjih godina
  • Životni gubici
  • Procesi tugovanja
  • Oblici pomoći i samopomoći
 2. Ovladavanje stresom:
  • Životne situacije ugroženosti, štete i iznenadnih preokreta
  • Navike i životni stil koji je štetan za zdravlje
  • Promjena navika
  • Pozitivni životni stil, optimizam
  • Individualni i grupni oblici pomoći
  • Kognitivno-bihevioralni oblici pomoći
  • Tehnike opuštanja
  • Tehnike vizualizacije
  • Terapeutske tehnike imaginacije
 3. Kada dođe do bolesti:
  • Poremećaji prehrane i organizirana pomoć: prejedanje i prekomjerna tjelesna težina, bulimija, anoreksija. Uzroci i pojavnost.
  • Mogućnost organizirane pomoći.
  • Psihosomatski poremećaji i bosti kao posljedica životnog stila i navika koji su štetni za zdravlje.
  • Mogućnost samopomoći i organizirane psihološke i psihosocijalne pomoći.
  • Kronične bolesti i kvaliteta života s istima.
  • Hospitalizacija i pojave naučene nemoći bolesnika.
  • Bolesnik i stresne situacije povezane s pretragama i terapijskim intervencijama. Organizirana priprema na operaciju.
  • Akutna i kronična bol.
  • Bol kao posljedica stalnih napetosti i stresa.
  • Organizirana pomoć i samopomoć kod akutnih bolova.
  • Organizirana, interdisciplinarna pomoć kod stanja kroničnih bolova.
  • Komunikacija. Terapeutska komunikacija. Aktivno slušanje. Nedirektivna metoda pomoći Carla Rogersa.

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • upoznavanje sa sveobuhvatnim, bio-psihosocijalnim modelom zdravlja i bolesti;
 • upoznavanje s brojnih prednostima sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema zdravlja i bolesti s obzirom na postojeći biomedicinski model;
 • sposobnost razumijevanja, uz usvojena psihološka znanja, poveznice između ljudskih navika i  prevladavajućeg životnog stila te tako problema zdravlja kako i bolesti;
 • sposobnost razumijevanja i organiziranja psihosocijalne pomoći različitim ugroženim skupinama stanovništva;
 • usvajanje znanja i upoznavanje značenja odgovarajuće komunikacije, osobito terapeutske komunikacije i aktivnog slušanja i odgovarajućeg pružanja socijalne podrške i pomoći pojedincu u nuždi, povezane s psihofizičkim zdravljem ili bolešću;  
 • sposobnost analitično-sintetičkog razumijevanja društvenih pojava s obzirom na njihovo značenje i sposobnost pojedinca za skladan psihofizički razvoj;
 • sposobnost kritičkog prosuđivanja postojeće društvene mreže skrbi i pomoći pojedincu u stanju porušene psihofizičke ravnoteže i predlaganja novog oblika pomoći; 
 • sposobnost kritičnog i cjelovitog razumijevanja i vrednovanja pojedinčeve skrbi za očuvanje zdravlja, s aspekta interesa društvene skupnosti;
 • sposobnost argumentiranog prosljeđivanja svojih spoznaja i pogleda na psihosocijalne pojave i oblika pomoći drugim osobama i skupinama te dosezanje suglasnosti u postavljanju ciljeva, rješavanju problema, u organiziranom i  cjelovitom pristupu rješavanju problema zdravlja i bolesti;
 • na temelju stečenih znanja, zapažanja i spoznaja sposobnost slijeđenja interesa za očuvanje i jačanje vlastitog zdravlja, upoznavanja prednosti principa neprestanog učenja te slijeđenja istih u praksi, kao i nastojanje za vlastitu neprestanu skrb za osobni rast;
 • razvijanje kreativnosti i prilagodljivost;
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema radu.
6
Osobni menadžment i komunikacija

S izazovima osobnog menedžmenta se susrećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme, kako bi u poslu i privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljni? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije stjecati nova znanja i vještine, te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti ćete pri ovom predmetu razviti različite kompetencije te tako ne samo razumjeti značenje čimbenika, koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje duševnih procesa, nego ćete se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije, te steći znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Poduzetništvo i kultura poduzeća

Sadržaj

Poduzetništvo, uloga poduzetništva i poduzetnika, utjecaj na gospodarski razvoj

 • Temeljni pojmovi i definicije
 • Klasično razumijevanje poduzetništva
 • Suvremeno razumijevanje poduzetništva
 • Uloga poduzetništva u globalnoj ekonomiji
 • Uloga i razvoj poduzetništva u Sloveniji

Poduzetnik

 • Temeljne značajke i osobine poduzetnika
 • Poduzetničko mišljenje i ponašanje
 • Poduzetnik vs. menadžer
 • Globalni poduzetnik
 • Poduzetnička etika

Poslovna prilika

 • Generiranje ideja
 • Dizajnerski pristup
 • Prepoznavanje i procjena prilika
 • Od ideje do poslovne prilike
 • Inovacije

Poduzetnički proces

 • Poduzetnikova vizija i razvoj vizije poduzeća
 • Faze u životnom ciklusu pothvata

Oblici poduzetništva

 • Samozapošljavanje
 • Rastuće i dinamično poduzetništvo
 • Unutarnje poduzetništvo
 • Žensko poduzetništvo
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Franšizing
 • Socijalno poduzetništvo

Podržavajuća infrastruktura za poduzetništvo

 • poduzetnički ekosustav (programi podrške)
 • oblici podržavajuće infrastrukture

Planiranje, osnivanje i pokretanje poduzeća

 • Prethodna ekonomska, tržišna i tehničko-tehnološka procjena mogućnosti i potrebnih resursa i sredstava
 • Odabir pravnog oblika i organizacije pothvata
 • Inovativan poslovni model za novo poduzeće
 • Poslovni plan na jednoj stranici
 • Pitch
 • Kako smanjiti rizik

Ime, pojam kulture i morala općenito, prije svega u poslovnom svijetu

 • vrline uzornog poslovnog ponašanja u suvremenom poslovnom svijetu
 • održivi razvoj i društvena odgovornost poduzetnika i poduzeća

Moralne dileme poduzetnika u poslovanju

 • moralni aspekti nastupa poduzetnika/poduzeća u javnosti
 • odnos poduzetnika prema kupcima, partnerima i konkurenciji
 • odnos prema domaćim običajima u poslovnom svijetu

Ciljevi i kompetencije

Studenti će:

 • upoznati osnovne pojmove i definicije poduzetništva, uključujući i oblike poduzetništva te ulogu poduzetništva za gospodarski razvoj;
 • poznavati značenje i značajke poduzetničkog ekosustava i djelovanja podržavajuće infrastrukture za poticanje poduzetništva;
 • upoznati svih pet sastavnica poduzetničkog procesa: poduzetnika, poduzetničku priliku, kreativnost i inoviranje, sredstva i izvore za osiguravanje sredstava i poduzetničko okruženje te njihovu ulogu u praksi;
 • biti sposobni razlikovati pojedine faze poduzetničkog procesa od generiranja i procjene ideje do razvoja pothvata i do zrelosti te definiranja osnovnih značajki pojedinih faza rasta poduzeća;
 • razumjeti kako od ideje do poslovne prilike;
 • upoznati značenja razvoja inovativnih poslovnih modela za nova poduzeća;
 • upoznati značenje planiranja pothvata i način kako ocijeniti potencijal uspjeha;
 • razlikovati između poslovnog plana s jedne strane te tradicionalnog poslovnog plana za novi pothvat;
 • razumjeti ulogu održivog razvoja i društvene odgovornosti poduzeća i poduzetnika te značenje kulture i morala u poslovnom svijetu;
 • samo-upoznati i kritički se osvrnuti na vlastite poduzetničke sposobnosti.
6
Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.)

Sadržaj

Poslovno sporazumijevanje

 • Predstavljanje sebe i suradnika
 • Predstavljanje djelatnosti i organizacijske strukture poduzeća
 • Predstavljanje proizvoda, odnosno usporedba prednosti i mana
 • Predstavljanje radnog okruženja
 • Imenovanje administrativnih poslova i alata
 • Sporazumijevanje putem telefona
 • Organizacija poslovnih posjeta, ekskurzija, seminara
 • Rad s klijentima

Poslovna korespondencija

 • Poslovna korespondencija (ponuda, potražnja, narudžba, opomena, reklamacija)
 • Interna poslovna korespondencija (izvještaji, protokoli, planovi, zapisnici, dogovori, bilješke)
 • Povremena korespondencija (čestitke …)
 • Osobna korespondencija (molba za radno mjesto, životopis …)

Interkulturna komunikacija

 • Nacionalni identitet i interkulturna raznolikost
 • Upoznavanje zemalja iz engleskog govornog područja i interkulturalni dijalog
 • Prijem stranih gostiju
 • Komparativna poslovna etika

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • ovladavanje kulturom jezika i sporazumijevanja u međunarodnom okruženju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije u poslovnim okolnostima uz uvažavanje i razumijevanje nacionalnog identiteta i interkulturalnih posebnosti; 
 • sposobnost razumijevanja i korištenja stručnih termina iz područja poslovne komunikacije za ostvarenje poslovnih funkcija organizacije u međunarodnom okruženju;
 • sposobnost samostalnog vođenje korespondencije u jasnom, ispravnom i učinkovitom stilu, ovladavanje komunikacijskim vještinama za samostalan nastup i komunikaciju u globalnom društvu;
 • korištenje engleskog jezika kao lingue franche u međunarodnom prostoru;
 • sposobnost samostalnog i učinkovitog rada korištenjem stručne literature i rječnika;
 • sposobnost korištenja suvremenih informacijskih izvora;
 • sposobnost kritičke refleksije i timskog rada;
 • pozitivan odnos prema radu i odgovornost za rad.
6
Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga

Sadržaj

U okviru predmeta bit će obrađeni sljedeći sadržaji:

 • tehnički i teorijski aspekti društvenih medija
 • pristupi za praćenje i mjerenje učinaka društvenih medija
 • strateški pristup uključivanju medija u online komunikaciju
 • utjecaj novosti - način komunikacije s javnošću - na promjenu budućnosti organizacije
 • prosljeđivanje poruka kroz najrazličitiji spektar novih tehnologija i tehnika, s naglaskom na društvenim medijima
 • tradicionalne i netradicionalne online (nove) tehnologije i alati
 • principi i prakse u društvenim medijima
 • korištenje društvenih medija kao poslovnih i komunikacijskih alata
 • utjecaj društvenih medija na izmijenjenu komunikaciju i interakciju organizacija s klijentima
 • povezanost društvenih medija s poslovnim ciljevima te cjelokupnom komunikacijskom strategijom organizacije
 • uključenost društvenih medija u različite funkcije sektora u organizaciji
 • etički aspekti u društvenim medijima
 • zakonodavna pravila, sigurnost i privatnost prilikom korištenja društvenih medija

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu ostvariti sljedeće ciljeve i steći sljedeće kompetencije:

 • razvijanje razumijevanje principa menadžmenta društvenih medija kao dijela komunikacijske strategije organizacije;
 • sposobnost razumijevanja potrebe za inovativnim pristupima za dosezanje učinkovite i uspješne komunikacije organizacije;
 • upoznavanje korištenja različitih alata i novih tehnika;
 • učinkovito korištenje različitih alata društvenih medija za potrebe učinkovite i uspješne komunikacije organizacije i njezinog poslovanja;
 • znanja za smislenu primjenu online metoda mjerenja;
 • sposobnost provođenja dobrih praksi u korištenju društvenih medija uz uvažavanje etičkih, zakonodavnih sigurnosnih propisa i propisa iz područja zaštite privatnosti. 
6
Razvojna psihologija

Sadržaj

 1. Kronološka definiranje razvojnih razdoblja (Prenatalno, dojenče, mališan, rano, srednje i kasno djetinjstvo, adolescencija, prelazak u odraslo doba, rano, srednje i kasno odraslo doba) i temeljne zakonitosti razvoja u pojedinim područjima (gruba i fina motorika, perceptivni razvoj, razvoj mišljenja, emocije i socijalni razvoj, moralni razvoj)
 2. Temeljne razvojno-psihološke teorije (Piaget, Freud, Kohlberg, Erikson, Bronfenbrenner, Selman)
 3. Socijalna kognicija, teorija uma
 4. Razvoj dječje igre
 5. Razvoj dječjeg crteža
 6. Opisivanje međusobnih razlika s pomoću modela Velikih pet (Pristup slobodnih opisa)
 7. Djeca s posebnim potrebama
 8. Adolescencija (Procjena težine razdoblja, oblikovanje identiteta, specifični oblici egocentrizma)
 9. Odraslo doba (prelazak u odraslo doba, kriteriji odraslog doba, razvojni zadaci u ranom, srednjem i kasnom odraslom dobu)
 10. Starije osobe (kognitivni razvoj i svakodnevna kompetentnost u kasnom odraslom dobu, subjektivna starost, stereotipovi o starijim osobama i starenju)

Ciljevi i kompetencije

Studenti će steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje značenja psihologije i psiholoških znanja za osiguravanje veće kvalitete života u kontekstu izazova digitalnog društva;
 • sposobnost primjene interdisciplinarnih stručnih znanja i spretnosti iz područja primijenjene psihologije i drugih srodnih znanosti u praksi;
 • poznavanje i razumijevanje zakonitosti razvojnih razdoblja od začeća do smrti, razlikovanje između laičkih i znanstvenih objašnjenja razdoblja, razumijevanje i prepoznavanje poveznice između područja razvoja, primjena odgovarajuće razvojno-psiholoških pojmova pri opisivanju razvojnih značajki i uvažavanje dinamike kognitivnog i socijalno-emocionalnog razvoja u radu s djecom, adolescentima i odraslima, pa i u radu sa starijim osobama i aktivnom radnom populacijom koja stari te s obiteljima s djecom s posebnim potrebama;
 • poznavanje zakonitosti razvoja dječje igre i crteža te primjena odgovarajuće tehnike za procjenu istih, a pri tome uvažavanje svoje razine kompetentnosti i izbjegavanje preuranjenih zaključaka;
 • poznavanje kategorije Modela Velikih pet i njezina primjenjivost pri opisivanju međuljudskih razlika kod djece;
 • poznavanje značajki različitih skupina djece s posebnim potrebama i njihovih obiteljskih članova, poznavanje i raspoložive mogućnosti stručne podrške;
 • poznavanje zakonitosti razvoja u odraslom dobu te kritičko presuđivanje kompetencije i ograničenja starijih osoba, prepoznavanje pogrešnih uvjerenja o starosti i starenju.
6
Razvoj zaposlenika

Sadržaj

 1. Temeljna ishodišta razvoja zaposlenika
 • izazovi u okruženju i potreba za razvojem zaposlenika
 • definiranje razvoja zaposlenika
 • uloga, značenje i ciljevi razvoja zaposlenika
 • učenje i razvoj zaposlenika
 1. Strateški aspekt razvoja zaposlenika
 • poveznica između razvoja zaposlenika i strategije organizacije
 • strategija razvoja zaposlenika
 • temeljne funkcije razvoja zaposlenika
 1. Proces razvoja zaposlenika
 • definiranje potreba za razvojem zaposlenika
 • oblikovanje programa razvoja zaposlenika
 • implementacija programa razvoja zaposlenika
 • evaluacija programa razvoja zaposlenika
 1. Osposobljavanje zaposlenika
 • kako ljudi uče
 • proces osposobljavanja
 • analiza potreba za osposobljavanjem
 • priprema plana osposobljavanja
 • provedba i procjena programa osposobljavanja
 1. Načini i metode implementiranja razvoja zaposlenika
 • suvremene metode razvoja zaposlenika
 • karijerni razvoj zaposlenika
 • sustavi razvoja voditelja
 • planiranje nasljedstava
 • upravljanje uspješnošću zaposlenika
 1. Budućnost razvoja zaposlenika
 • agilno razmišljanje
 • nove tehnologije i njihov utjecaj na učenje
 • razvoj zaposlenika i kultura organizacije

Ciljevi i kompetencije

Studenti:

 • upoznavaju i razumiju značenje i ulogu razvoja zaposlenika za uspješan rad s pojedincima i skupinama te za dosezanje uspješnosti i konkurentnost organizacija;
 • usvajaju teorijska i praktična znanja iz područja razvoja zaposlenika kao temelja za razumijevanje stručnih i radnih problema;
 • na temelju kritičkog mišljenja, usvojenog praktičnog znanja i vještina stvaraju nove zamisli i traže rješenja za konkretne poslovne probleme u području razvoja.
 • razumiju važnost cjeloživotnog učenja i osobnog rasta za osiguravanje odgovarajuće kompetentnosti u području profesionalnog djelovanja;
 • shvaćaju budućnost i izazove u području razvoja zaposlenika;
 • poznaju i razumiju ulogu, značenje i ciljeve razvoja zaposlenika za dosezanje strateških i poslovnih ciljeva organizacije;
 • sposobni su planirati, pripremati, implementirati i evaluirati programe razvoja zaposlenika u poduzećima;
 • poznaju i razumiju različite načine razvoja zaposlenika u poslovnoj praksi;
 • razvijaju sposobnost (samo)refleksije, oblikovanja profesionalnog identiteta i predanosti profesionalnoj etici.
6
Socijalni marketing

Sadržaj

U okviru predmeta će biti obrađeni sljedeći sadržaji:

 • socijalno-marketinški koncepti: društveni, socijalni i neprofitni marketing
 • razvoj, značajke i područja primjene socijalnog marketinga
 • socijalni marketing i okruženje, teorija društvene razmjene
 • aspekti socijalnog marketinga i njegova uloga pri dosezanju društvenih promjena
 • socijalno-marketinški modeli i procesi razvoja programa socijalnog marketinga
 • elementi marketinškog spleta u području socijalnog marketinga i planiranje socijalno-marketinških kampanja

Ciljevi i kompetencije

Studenti će na predmetu steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • upoznavanje i razumijevanje temeljnih pojmova iz područja socijalnog marketinga i socijalnog oglašavanja (socijal cause advertising);
 • sposobnost primjene strategija i tehnika socijalnog marketinga za dosezanje društvenih ciljeva i promocije socijalnih tema u društvu (npr. u okviru programa za promociju zdravlja, programa za zaštitu okoliša i brojnih drugih programa za poticanje prosocijalnih ponašanja); 
 • osposobljavanje za samostalno korištenje metodoloških alata za osmišljanje, provođenje, vođenje i organiziranje aktivnosti iz područja socijalnog marketinga te njihovog evaluiranja;
 • razvijanje strateške orijentiranosti prema programu prosocijalnog ponašanja (visoka sposobnost planiranja, evaluacije i gledanja u budućnost, anticipiranje razvoja događaja, razlikovanje važnog od nevažnog i traženje održivijih rješenje temeljnih problema);
 • razvijanje sposobnosti timskog i grupnog rada (vođenje tima i/ili skupine, spremnost na suradnju, kooperativnost, uvažavanje mišljenja drugih i ispunjavanje dogovorene uloge u okviru tima i skupine);
 • razvijanje prihvaćanja odgovornosti za savjetovanje, planiranje i provođenje procesa socijalnog marketinga te njegove primjene u neprofitnim organizacijama, u javnom pa i u privatnom sektoru;
 • sposobnost razumijevanja primjene marketinga za poticanje prosocijalnih ponašanja;
 • znanje za primjereno korištenje procesa primjene ključnih stručnih, profesionalnih i etičkih principa pri planiranju i implementaciji programa socijalnog marketinga.
6
Sportska psihologija

Sadržaj

Značenje psihologije u sportu. Predmet i metode psihologije sporta. Oblici djelovanja sportskog psihologa. Temeljne psihološke zakonitosti u procesu učenja i treniranja. Motivacija i fokus u sportu. Upoznavanje stresne situacije u sportu. Tehnike i načini opuštanja. Predstartna priprema i načini predstartne rutine. Emocionalni procesi izazvani sportskom aktivnošću. Agresivnost i frustracije u sportu. Kognitivne sposobnosti i uspjeh u sportu. Vrijednosti u vrhunskom sportu. Psihologija grupnih sportova. Društvena klima i harmonija u timu sportaša (skupina, procesi u skupini, socijalne norme, konformiranje, prisiljavanje, utvrđivanje strukture skupine, vođenje i sl.). Trener i njegova osobnost te uključivanje psihologa u stručni sportski tim. Učinkoviti načini vođenja sportaša i ekipe.

Ciljevi i kompetencije

Studenti će steći sljedeće opće i predmetno-specifične kompetencije:

 • razumijevanje pozicioniranosti i uloge psihologije u širem društvenom i poslovnom okruženju;
 • razumijevanje temeljnih zakonitosti ljudskog mišljenja, čuvstvovanja i ponašanja te sposobnost analize, sinteze i implementacije rješenje za jačanje optimalnog funkcioniranja pojedinaca, skupina i organizacija;
 • razumijevanje važnosti cjeloživotnog učenja i osobnog rasta za osiguravanje odgovarajuće kompetentnosti u području profesionalnog djelovanja;
 • empatičnost i komunikacijska otvorenost, osjetljivost na socijalne situacije te razumijevanje i poštovanje različitosti;
 • poznavanje značenja psihologije u sportu te uloge sportskog psihologa u procesu pripreme na treninge i takmičenja;
 • razumijevanje temeljnih psiholoških značajki u procesu učenja i treniranja;
 • poznavanje i razumijevanje uloge pravilne motivacije i time povezane temeljne teorije i sustave motivacije;
 • osposobljenost fokusiranja u natjecateljskoj situaciji;
 • razumijevanje zakonitosti stresne situacije u sportu te sposobnost korištenja osnovnih vježbi za opuštanje;
 • sposobnost planiranja pripreme sportaša na start;
 • osposobljenost za oblikovanje vrijednosti kod sportaša u vrhunskom sportu;
 • poznavanje negativnih i pozitivnih psiholoških dimenzija te usmjeravanje utjecaja na uspješnost sportaša (agresivnost - anksioznost);
 • poznavanje sposobnosti za stvaranje pravilne društvene klime i harmonije u ekipi sportaša, osobito u razdoblju natjecanja;
 • razumijevanje sposobnosti modificiranja ponašanja trenera i sportaša i osobnih osobina koje osiguravaju dobre konstruktivne odnose, uspješno treniranje i optimalne rezultate.
6
Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Turistička poduzeća i organizacije moraju za svoje dobro poslovanje poznavati turističke trendove u zemlji i u inozemstvu, te na temelju tih pripremiti odgovarajuće poslovne strategije.

Cilj predmeta je da budete znali pripremiti analizu prilika i opasnosti na turističkom tržištu, oblikovati poslovne strategije na temelju stanja i trendova na tržištu turističkih organizacija i adekvatno uvesti, te nato vrjednovati uvođenje novih turističkih usluga na tržištu.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli