Psihologija

Master programi

Program Psihologija

Interdisciplinarni master studijski program Psihologija omogućuje nadogradnju znanja i kompetencija stečenih u programima prvog stupnja (primijenjene) psihologije i u drugih srodnim studijskim programima. Osigurava razvoj cjelovite profesionalne kvalifikacije za obavljanje psihološke djelatnosti. U programu ćete se osposobiti za samostalni psihološki tretman, dakle za provođenje najzahtjevnijih zadataka u razvoju i savjetovanju pojedinaca i skupina u različitim okruženjima.

U Republici Hrvatskoj je profesija psihologa regulirana profesija. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. Psihološka komora je provela usporedbu programa Primijenjena psihologija (bachelor) i Psihologija (master) na DOBA Fakultetu s programom Psihologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom mišljenju naveli su da su programi DOBA Fakulteta usmjereni na primijenjena područja psihologije te da stečena znanja i kompetencije nisu dovoljno usporedivi sa znanjima i kompetencijama stečenim u programima FFZG-a. U mišljenju su istaknuli da je profesija psihologa u Hrvatskoj regulirana profesija te da su razlike u programima prevelike za obavljanje posla psihologa u Republici Hrvatskoj, gdje je ta profesija regulirana.

Prakse u vezi s regulacijom zanimanja psihologa razlikuju se od države do države. Stoga studenti koji žive i rade u drugim zemljama trebaju provjeriti priznavanje i vrednovanje u zemlji u kojoj rade.


Područja u programu gdje ćete dobiti najviše

Razmatranje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Razmatranje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Osposobit ćete se za suoblikovanje kreativnog, uspješnog i zdravog socijalnog okruženja te za cjelovit tretman i rješavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova u različitim područjima psihologije.
Vještine dijagnosticiranja i ocjenjivanja

Vještine dijagnosticiranja i ocjenjivanja

Razvit ćete praktične vještine za razvoj i uporabu psihodijagnostičkih instrumenata namijenjenih ocjenjivanju kognitivnih funkcija i osobnosti. Naučit ćete odgovarajuće interpretirati rezultate psihološkog testiranja.
Vještine savjetovanja

Vještine savjetovanja

Razvit ćete savjetodavne vještine za samostalan rad s pojedincima i sa skupinama za osnaženje optimalnog funkcioniranja i za veću kvalitetu života, tako u profesionalnom kao i u privatnom području.
Osobni razvoj i etika

Osobni razvoj i etika

Nadogradit ćete svoje osobne kompetencije, razvijati empatiju, sposobnost podržavajućeg komuniciranja te druge socijalne kompetencije, koje su važne za odgovoran rad s različitim ciljanim skupinama. Naučit ćete primjenjivati i poštivati principe i standarde psihološke etike na svim razinama profesionalnog djelovanja.
Istraživački rad

Istraživački rad

Osposobit ćete se za primjenu znanstveno-istraživačkih metoda i zahtjevnijih metoda analize podataka za rješavanje stručnih i znanstvenih problema u području psihologije.
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

U programu ćete temeljna i primijenjena psihološka znanja povezati sa znanjima u srodnim stručnim područjima te tako razviti kompetencije za učinkovito djelovanje na različitim radnim mjestima i u različitim socijalnim okruženjima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obvezni predmeti
9
Diferencijalna psihologija

Diferencijalna psihologija je temeljna psihološka disciplina koja se temelji na proučavanju, razumijevanju i objašnjavanju interpersonalnih razlika u različitim područjima čovjekova doživljavanja i djelovanja, kao što su npr. kognitivne sposobnosti, inteligentnost, kreativnost, pamćenje, osobnost, identitet, slika o sebi, vrijednosti, osjećaji, motivacija, sreća, zadovoljstvo, optimizam. Spoznaje diferencijalne psihologije smisleno se primjenjuju u pedagoškoj psihologiji, organizacijskoj psihologiji, kliničkoj psihologiji, psihologiji sporta i u drugim područjima aplikativne psihologije.

Studenti će na predmetu: upoznati i razumjeti značenje diferencijalne psihologije; razviti sposobnost povezivanja spoznaja diferencijalne psihologije s drugim znanjima; ta znanja naučiti primjenjivati u različitim praktičnim situacijama; upoznati glavne alate diferencijalne psihologije te naučiti kritički vrjednovati izvore i informacije iz područja interpersonalnih razlika.

9
Psihološka dijagnostika

Kompetencije za odgovarajuće provođenje postupaka psihološke dijagnostike i ocjenjivanja ključne su za obavljanje zanimanja psihologa. Predmet obrađuje sljedeće sadržaje: ulogu psihološkog pregleda u zdravstvu i u srodnim područjima, paradigme ocjenjivanja osobnosti, psihološki dijagnostički intervju i eksploraciju, psihološko testiranje i kliničko-psihološki pregled s aplikacijom testova kognitivnih sposobnosti i osobnosti, metode i značenje promatranja u kliničkoj praksi i u istraživanju, primjenjivanje manje strukturiranih tehnika u psihološkom ocjenjivanju, proces psihološkog ocjenjivanja (prikupljanje podataka; procesiranje podataka; komuniciranje podataka i promjena odluke) te etički principi u psiho-dijagnostičkom ocjenjivanju.

Studenti će na predmetu: upoznati osnovna teorijska ishodišta psihološke dijagnostike; naučiti pripremiti psihološku ocjenu na osnovi upotrebe kliničko-psihološkog intervjua i jednostavnijih psiholoških testova; razviti sposobnosti pravilne upotrebe psiholoških testova za ocjenjivanje kognitivnih funkcija i osobnosti te korektnu interpretaciju rezultata psihološkog testiranja.

9
Psihologija rada i menedžment zdravlja

Predmet obrađuje temeljne sadržaje o radu u radnom okruženju i o očuvanju dobrog osjećanja i zdravlja zaposlenika: ulogu zaposlenika u radnom procesu, temeljne kognitivne karakteristike i motivaciju zaposlenika i njihov utjecaj na rad i na učinkovitost, uspostavljanje ravnoteže između rada i zaposlenika, doživljavanje opterećenja u realnom radnom okruženju, stres na radu i u svakodnevnom životu, bolesti u radnom okruženju zbog psihičkih opterećenja, kemijske i ne-kemijske ovisnosti i njihov utjecaj na ponašanje zaposlenika u radnom okruženju, mjere za očuvanje i zaštitu zdravlja u radnom okruženju i u životu, radno okruženje ugodno za zaposlenike kao temelj za dobro osjećanje i zdravlje itd.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje povezanosti između psiholoških karakteristika zaposlenika i komponenta radnog okruženja koje utječu na radnu učinkovitost; razviti sposobnost identificiranja bihevioralnih uzoraka zaposlenika i analiziranja povezanosti između raspoloživosti, učinkovitosti i zdravlja; razviti sposobnost za planiranje i uvođenje odgovarajućih mjera za očuvanje zdravlja i dobrog osjećanja na radnom mjestu.

9
Upravljanje konfliktima, medijacija i coaching

Učinkovito upravljanje konfliktima u suvremenom je društvu važna vještina suživota i suradnje. Predmet obrađuje definiranje i čimbenike konflikata, modele, strategije i metode/tehnike rješavanja i upravljanja konfliktima, ulogu, principe i proces medijacije u različitim vrstama sporova i konflikata, te vrste, principe, modele i proces provođenja coachinga. Coaching treba razumjeti šire od pristupanja rješavanja i upravljanja konfliktima. Radi se o sustavnom pristupu koji je usmjeren na dosezanje željenih promjena ponašanja, promjena osobnosti i osobnog rasta.

Studenti će na predmetu: upoznati vrste, uzroke i razine konflikata te usvojiti razumijevanje značenja osjećaja, samoregulacije i osobnosti pri uspješnom upravljanju konfliktima, medijaciji i coachingu; usvojiti razumijevanje procesa upravljanja konfliktima te naučiti koristiti tehnike rješavanja konflikata; upoznati principe, karakteristike i proces medijacije i coachinga te naučiti primjenjivati vještine komuniciranja za uspješno provođenje procesa medijacije i coachinga.  

9
Prosuđivanje, odlučivanje i rješavanje problema

Predmet se temelji na kognitivizmu, kognitivnim procesima i kognitivnim shemama, koji su temelj za prosuđivanje, odlučivanje i rješavanje problema. Sadržaji predmeta se nadovezuju na mentalnu usredotočenost prilikom presuđivanja, na racionalno i organsko pristupanje odlučivanju, na temelje koncepte upravljanja problemima te na proces (identifikacija problema, definiranje, formulacija strategije, organizacija informacija, dodjeljivanje sredstava, praćenje i vrjednovanje) i tehnike rješavanja problema (misaoni zemljovidi, oluje mozgova, lateralno razmišljanje, 6 šešira mišljenja, rješavanje problema, evaluacija alternativa itd.).

Studenti će na predmetu: upoznati i razumjeti kognitivnu pozadinu prosuđivanja, odlučivanja i rješavanja problema; analizirati i vrjednovati različite načine pristupanja odlučivanju; kategorizirati proces odlučivanja i kritički analizirati ulogu osjećaja i vrijednosti pri odlučivanju; definirati i interpretirati problemsku situaciju; oblikovati i razviti učinkovite strategije za rješavanje problema; vrjednovati učinkovitost različitih tehnika rješavanja problema i utemeljiti njihovu primjenu u odabranim situacijama.

9
Primijenjena psihometrija

Psihometrija se odnosi na ocjenjivanje i mjerenje psihičkih pojava i konstrukata s pouzdanim i priznatim psihometrijskim instrumentima (testovi, upitnici, intervjui, portfelji, bihevioralni zadaci itd.). Primjenjuje se u obrazovanju, savjetovanju, kliničkoj praksi, u organizacijama itd. Na predmetu će biti obrađeni sadržaji u poveznici s konstrukcijom psihometrijskih instrumenata, ocjenjivanjem psihometrijskih instrumenata, standardima i zakonitostima psihološkog testiranja te etičkim aspektima korištenja psihometrijskih instrumenata (kvalifikacije korisnih testova, odgovornost primijenjenih testova, prava i odgovornosti testiranih).

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje teorijskih, etičkih i stručnih aspekata povezanih s psihološkim testiranjem; razviti sposobnost ocjenjivanja psihometrijske kvalitete (valjanost, pouzdanost, objektivnost, osjetljivost) psiholoških instrumenata; razviti sposobnost planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja za potrebe ocjenjivanja psihometrijskih karakteristika odabranih testova/instrumenata.

6
Pozitivna psihologija

U suvremenom poslovanju pozitivna psihologija dobiva sve veće značenje. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i nadahnjujuća mlada grana psihologije. Ona gradi na onome što je u pojedincu pozitivno, na njegovim resursima, snagama i odlikama. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i zajednica te omogućiti da bi isti bili uspješni, da bi se razvijali i rasli.

Studenti će na predmetu: upoznati vlastitu razinu blagostanja i psihološkog kapitala te naučiti planirati primjerene mjere za osnaživanje blagostanja i psihološkog kapitala kod sebe i kod zaposlenika u organizaciji; pripremiti plan uvođenja pozitivno-psiholoških mjera u organizacije s ciljem dosezanja pozitivnih organizacijskih rezultata; upoznati svoje karakteristične snage karaktera (odlike) i definirati prilike za češće korištenje karakterističnih snaga karaktera, tako u osobnom kao i u profesionalnom području; razviti sposobnost planiranja i uvođenja »vođenja na temelju odlika« u poduzeća i u organizacije; naučiti provoditi jednu od tehnika pomnosti te kritički vrjednovati njezinu učinkovitost prilikom suočavanja sa stresom; razviti sposobnost prijenosa ključnih spoznaja i konstatacija pozitivne psihologije u područje timskog rada.

Obvezni predmeti
6
Psihološko savjetovanje

Predmet služi produbljivanju i nadogradnji znanja i kompetencija u području psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Predmet obrađuje teorijske temelje psihološkog savjetovanja (osnovne paradigme i koncepte tradicionalnih pristupa, modele razumijevanja poremećaja i zdravlja), prirodu savjetodavno-terapeutskog odnosa te osnove savjetodavno-terapeutskog komuniciranja, različite psihoterapeutske modalitete i strategije savjetodavno-terapeutskog procesa pri tretiranju pacijenata s različitim psihičkim poteškoćama te temeljne etičke principe pri savjetovanju i psihoterapiji.

Studenti će na predmetu: upoznati teorijska ishodišta i usvojiti produbljeno razumijevanje razlika između uvaženih paradigama savjetovanja i psihoterapije; razviti sposobnosti planiranja te demonstrirati pojedine korake i faze savjetodavno-terapeutskog procesa s obzirom na obrađivani problem; naučiti primjenjivati osnovne psihološke tehnike, pristupe i intervencije u savjetodavnom procesu.

6
Praktično obrazovanje

Praktično obrazovanje u radnom okruženju je namijenjeno stjecanju praktičnih znanja i razvijanju stručnih vještina i kompetencija za samostalno provođenje psihološke djelatnosti u odabranom području rada. 

U 2. godini student mora obaviti praktično obrazovanje u radnom okruženju u opsegu od 6 ECTS, odnosno u opsegu od 155 sati.  Mentor mora imati odgovarajuću naobrazbu, dakle diplomirani psiholog (prema starome studijskome programu) ili magistar psihologije (prema novome studijskome programu).

Studenti će na predmetu: usvojiti razumijevanje djelovanja mentorske organizacije te značenja i uloge psihološke djelatnosti u odabranoj organizaciji; naučiti primjenjivati, objedinjavati i povezivati znanja iz područja psihologije i drugih srodnih znanosti pri rješavanju stručnih izazova u području djelovanja mentorske organizacije; razviti vještine za obavljanje zadataka psihologa u mentorskoj organizaciji pod odgovarajućim nadzorom mentora; razviti sposobnost prosuđivanja relevantnih psiholoških i etičkih pitanja te sposobnosti kritičkog vrjednovanja različitih aspekata obrađivanja stručnih izazova/problema.

 

6
Istraživački praktikum

Predmet studente osposobljava za samostalan znanstveno-istraživački rad. Obrađuje sljedeće sadržaje koji zaokružuju proces istraživačkog rada: traženje i pregled stručne/znanstvene literature kao ishodište vlastitog istraživanja; strukturu i pripremu dispozicije istraživanja (konceptualno i metodološko planiranje); stručnu provedbu psihološkog testiranja i drugih oblika prikupljanja podataka za potrebe psihološkog istraživanja; primjenjivanje naprednijih multivarijatnih statističkih metoda za produbljenu analizu empirijskih podataka; vrjednovanje i kritičku refleksiju konstatacija te oblikovanje odgovarajućih zaključaka; etičke aspekte psihološkog istraživanja.

Studenti će na predmetu: pripremiti cjelovitu dispoziciju za istraživanje odabranog psihološkog fenomena; usvojiti razumijevanje i logiku naprednijih multivarijatnih statističkih metoda te mogućnosti primjene na konkretnim primjerima; naučiti aplicirati naprednije multivarijatne statističke metode na konkretnim podacima s odgovarajućom programskom opremom te pravilno interpretirati statističke izračune; razviti sposobnost kritičkog vrjednovanja rezultata statističkih analiza i konstatacija istraživanja, uz uvažavanje njihovih metodoloških nedostataka i šireg konteksta u svrhu oblikovanja vjerodostojnih znanstvenih zaključaka.

24
Magistarski rad

Magistarski rad je pisani uradak i rezultat samostalnog istraživačkog rada studenta uz mentorstvo visokoškolskog učitelja. U radu student cjelovito obrađuje odabranu istraživačku tematiku povezanu s područjem studijskog programa.

U okviru pripreme magistarskog rada studenti će: oblikovati relevantni istraživački problem (skupa s istraživačkim pitanjima) na temelju teorijskih ishodišta potkrijepljenih s odgovarajućom stručnom i znanstvenom literaturom; pripremiti teorijski pregled ključnih koncepata (teorija) i konstatacija srodnih, već provedenih istraživanja; pripremiti metodološki plan provedbe istraživanja, uključujući i odabir istraživačke strategije, metoda/tehnika prikupljanja podataka, definiranje ciljane populacije i odabrane tehnike uzorkovanja te opis postupka prikupljanja podataka; provesti empirijsko istraživanje u skladu s pripremljenim metodološkim planom; analizirati i interpretirali podatke, kritički ih vrjednovati i povezati s teorijskim ishodištima; pripremiti zaključke i konkretne prijedloge za poboljšanje teorije i prakse.

Izborni predmeti (student odabire tri predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire tri predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire tri predmeta.

6
Izborni predmet 3*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire tri predmeta.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2025.

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

dr. Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studiju potičemo aktivno učenje, u kojem važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija te povratne informacije kolega sa studija, mentora i profesora, koji su prije svega u ulozi moderatora i usmjerivača studijskog procesa.«

Kako ćete studirati

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Usmjeravanjem učitelja i izvršavanjem različitih /izazova, studenti aktivno (su)stvaraju novo znanje i razumijevanje....
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studij je prilagođen suvremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija uz podršku učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, te tehnička i pedagoška podrška garantiraju studij po najvišim standardima.

Zaposlenje

Svi studijski programi koje provodimo na DOBA Fakultetu Maribor akreditirani su od strane NAKVIS-a - Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom školstvu, stoga su također akreditirani i bachelor studijski program Primijenjena psihologija te master studijski program Psihologija (Akreditacije programa DOBA Fakulteta na Nacionalnoj agenciji za kvalitetu u visokom školstvu). Programi su akreditirani i za online provedbu studija. Akreditiranim online studijem DOBA Fakultet Maribor jamči jednakovrijednost stečenog znanja i kompetencija u svim načinima studija. Za provođenje online studija DOBA Fakultet Maribor jedini u JI Europi ima 2 međunarodne akreditacije.

Samostalan posao psihologa obavlja se nakon završetka master studija Psihologija. Nakon završetka bachelor studija Primijenjena psihologija, diplomanti ne mogu samostalno obavljati profesiju psihologa.

U Republici Hrvatskoj je profesija psihologa regulirana profesija. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora.

Psihološka komora je provela usporedbu programa Primijenjena psihologija (bachelor) i Psihologija (master) na DOBA Fakultetu s programom Psihologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom mišljenju naveli su da su programi DOBA Fakulteta usmjereni na primijenjena područja psihologije te da stečena znanja i kompetencije nisu dovoljno usporedivi sa znanjima i kompetencijama stečenim u programima FFZG-a. U mišljenju su istaknuli da je profesija psihologa u Hrvatskoj regulirana profesija te da su razlike u programima prevelike za obavljanje posla psihologa u Republici Hrvatskoj, gdje je ta profesija regulirana.

Prakse u vezi s regulacijom zanimanja psihologa razlikuju se od države do države. Stoga studenti koji žive i rade u drugim zemljama trebaju provjeriti priznavanje i vrednovanje u zemlji u kojoj rade. Postupke priznavanja za nastavak obrazovanja u skladu s propisima provodi visokoškolska ustanova na kojoj osoba želi nastaviti obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

U master studijski program Psihologija može se upisati:

 1. onaj tko je završio studijski program prvog stupnja u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
 2. onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugog srodnog stručnog područja, ako je izvršio studijske obveze do najmanje 50 ECTS, koje su značajne za nastavak studija. Srodna stručna područja su: socijalni rad, pedagogija i andragogija, socijalna pedagogija, specijalna i rehabilitacijska pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obveze za pojedinog kandidata određuje Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta individualno, na temelju proučavanja studijskog programa završenog prethodnog studija. Kandidat dodatne studijske obveze može izvršiti nakon upisa u program.
 3. onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugih stručnih područja, ako je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja usporedivih sa sadržajima visokoškolskog programa Primijenjena psihologija, te je prije upisa u cijelosti izvršio sljedeće obveze visokoškolskog stručnog programa Primijenjena psihologija: Uvod u psihologiju (9 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (9 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuroznanosti (9 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (6 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (6 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS) i obavio je praktično osposobljavanje u radnom okruženju (18 ECTS). Kandidat dodatne studijske obveze izvršava prije upisa.

Provjera uvjeta za upis (br. 2 in 3)

Postupak provjere uvjeta za upis u master pogram Psihologije se naplaćuje. Trošak iznosi 60,00 EUR i plati se prije predaje zahtjeva (morate priložiti potvrdu o plaćanju).

 • ispunite obrazac 
 • priložite dokaze koji su navedeni u obrascu 
 • platite trošak u iznosu od 60,00 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija, IBAN SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, svrha: Komisija za studentske poslove
 • sve skupa skenirajte u jedan dokument te ga pošaljete na upis@doba.si, ili poštom, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, SI-2000 Maribor. 

U 2. godinu master studijskog programa Psihologija može se upisati:

 1. onaj tko je završio studijski program prvog stupnja u obimu od najmanje 240 ECTS ili sveučilišni studijski program, usvojen prije 11. 6. 2004. godine iz područja psihologije
 2. onaj tko ispunjava kriterije u skladu s mjerilima za prelaske između studijskih programa

Uvjete za upis u studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle drugog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa Psihologija

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

Mjerila i postupak za odabir kandidata u slučaju ograničenja broja upisa:

Ako je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mjesta, kandidati su odabrani na temelju prosječne ocjene na bachelor studiju. Pri tome se kandidatima iz nepsiholoških programa u prosjek ubrajaju i ocjene diferencijalnih ispita.

Kandidati koji nisu slovenski državljani, a upisuju programe koje fakultet provodi na slovenskom jeziku, moraju dostaviti potvrdu o poznavanju slovenskog jezika (najmanje na razini B2).

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 4.400,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 385,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se podmiruje prije završetka studija.

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečena prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za stjecanje naobrazbe ili programa za usavršavanje i neformalnog obrazovanja, koji po svom sadržaju i zahtjevnosti u cijelosti ili djelomično odgovaraju općim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama određenim u programu.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti razvidan sadržaj i obim uloženog rada studenta, kako bi se znanja mola vrjednovati prema odredbama ECTS.

Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na temelju dobivenih dokumenata iz neformalnog obrazovanja može se zamijeniti do najviše 12 ECTS kod izbornih predmeta studijskog programa. 

Postupak za priznavanje vodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Trošak priznavanja nastavnih jedinica definiran je u cjeniku 2023./2024.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli