Naslovnica > Online studij > Neobična pitanja vezana uz online studij

Neobična pitanja vezana uz online studij

Prije upisa na studij i tijekom studija pojavila su se pitanja vezana uz online studij. Odabrali smo nekoliko takvih pitanja i za vas pripremili odgovore.

Može li druga osoba za vrijeme studija pristupiti mojom lozinkom u sam studijski proces?

Svaki student prilikom upisa dobiva svoje korisničko ime i lozinku kojom pristupa virtualno nastavno okruženje Blackboard, e-mail pretincu, e-referadi i ostalim aplikacijama. Korisničko ime i lozinka povjerljivi su podaci te ih student ne smije prosljeđivati drugim osobama, sukladno ugovoru o studiranju. Ako student svoju lozinku proslijedi drugoj osobi, to podrazumijeva teže kršenje ugovora. U slučaju da student lozinku zaboravi ili sumnja na zlouporabu lozinke, mora to što prije javiti referadi, kako bi mu ista poslala novu lozinku.

Da li student može predmet položiti samo pisanjem online testa?

Ne. Kontinuirano provjeravanje znanja ključno je kod online studija i traje od prvog dana studija do stjecanja diplome. Kod svakog predmeta je prilagođeno više načina provjeravanja kompetencija studenata pomoću različitih zadataka, kako individualnih tako i timskih, koji su detaljno zapisani u ocjenjivačkoj shemi predmeta. Kod svakog predmeta je uz predavača uključen najčešće i asistent te mentor, koji prate aktivnosti studenata od prvog dana studija nadalje, unutar svakog predmeta, sve dane u tjednu.

Pojedini zadaci, opredijeljeni u ocjenjivačkoj shemi predmeta, zbrajaju se u završnu ocjenu predmeta. Student na taj način dobiva završnu ocjenu na osnovi uspješno obavljenih svih zadataka, a među njima može biti i online test. Takvih zadataka je kod pojedinog predmeta od 3 do 7, svaki može donijet različiti udio u konačnoj ocjeni (npr. od 15 % - 30%).

Koliko često se pišu online testovi?

Učestalost online testova ovisi o predmetu. Učestalost je određena u ocjenjivačkoj shemi predmeta. Studenti mogu pisati više neizravnih online testova unutar predmeta ili pak samo jedan, a kod nekih predmeta su zadaci za ocjenjivanje znanja koncipirani drugačije i online testova uopće nema. Student može uspješno položiti predmet kontinuiranim obavljanjem tjednih obveza koje mu se broje u konačnu ocjenu.

Kako se vrši polaganje online testova u online studiju?

 

Nakon pisanja online testa, izvještaj o samom postupku pisanja svakog pojedinačnog studenta se šalje predavaču. Predavač provjerava snimke i u slučaju utvrđenih kršenja pravila pri pisanju, ima pravo da studentu test ocjeni negativnom ocjenom i da sprovede sankcije prema Pravilniku o provjeravanju i ocjenjivanju znanja DOBA Fakulteta.

Kako se sprječava varanje na online testovima u online studiju?

Varanje u online testovima na DOBI sprječava se na različite načine, kako tehničke, koje omogućava sam program za online studij - Blackboard, tako i pedagoške, jer je online studij jako aktivan i praćen od strane mentora i predavača.

Sigurnost provjeravanja i ocjenjivanja znanja kod online studija osigurava se pomoću tri ključna gledišta:
a)    formalnog,
b)    konceptualnog i
c)    tehničkog i tehnološkog.

a)    Formalno gledište pružanja sigurnosti

Student se potpisom ugovora i prihvaćanjem etičkog kodeksa obvezuje na odgovorno i etičko ponašanje prilikom ispunjavanja svojih studijskih obveza.

b)    Konceptualno gledište pružanja sigurnosti

1)    Kompetentni model studija na DOBI temelji se na usklađenosti provjeravanja i ocjenjivanja znanja s ciljevima predmeta. Provjeravanje i ocjenjivanje znanja studenata kontinuirano je i integrirano u studijske aktivnosti studenata. Kontinuirano provjeravanje aktivnosti studenata dodatno omogućava uvid u napredovanje studenata kod predmeta i postizanja ciljeva predmeta. Metode i oblici provjeravanja te ocjenjivanja znanja različite su i omogućavaju provjeravanje ocjene postignutih viših taksonomskih ciljeva .

2)    Skupinu studenata – najviše 30, koz cijeli predmet prati online mentor koji ima pregled nad aktivnostima studenta u kontinuiranom radu unutar predmeta te taj rad može usporediti sa znanjem studenta na samom online testu. Predavač pripremi više različitih grupa pitanja, koje računalo prilikom pisanja testa nasumično rasporedi među studente. Pitanja nisu unaprijed dostupna studentima i svaki student dobiva različitu kombinaciju odabranih pitanja.

3)    Kod jezičnih predmeta student mora uz pismeni online test, obraniti predmet i usmeno. Usmene obrane se obavljaju pomoću alata, koji omogućavaju audio i video komunikaciju (npr. BB Colaborate). Na usmenim obranama obvezna je kamera. Program omogućava provjeravanje vremenskog perioda, koje je studentu bilo potrebno za odgovore na pitanja – ukoliko je vremenski period prekratak, studenta se može dodatno provjeriti odn. online test se ponavlja.

4)    Online testovi i online ispiti piše se uz praćenje sa vanjskom (USB) kamerom.

c)    Tehnički i tehnološki vidik pružanja sigurnosti

1)    Online studij podupire virtualno nastavno okruženje Blackboard, koji je isproban proizvod s licencom. Za potporu različitih oblika obrazovanja na daljinu primjenjuju ga u više od 2.200 obrazovnih ustanova i u više od 60 država u cijelom svijetu. Blackboard ima integrirane alate za oblikovanje i upravljanje sadržajem, komunikacijske alate, alate za evaluaciju i ocjenjivanje uspješnosti pojedinačnih studenata. Analitika Blackboarda omogućava automatsko skupljanje podataka o aktivnosti studenta u okolišu odn. njegovoj upotrebi alata. Ispisana izvješća omogućavaju učitelju da kod provjeravanja i ocjenjivanja znanja uspoređuje statističke podatke o aktivnosti studenta u virtualnom okruženju s rezultatom njegovog rada.

2)   Evaluacijski razgovor nakon provedene aktivnosti ocjenjivanja (post-assessment). U okviru provjere i ocjenjivanja znanja studenata, profesor predmeta po sistemu proizvoljnog izbora s djelom studenata provodi tzv. evaluacijske razgovore nakon provedene aktivnosti ocjenjivanja predmeta (post-assessment). U evaluacijskom razgovoru, nosilac predmeta poziva studenta da obrazloži odgovore online testa, postupke rada u zadatku i sl.

3)    Kod testova, koji se izvode online, upotrebljavamo posebnu programsku opremu, tj. Respondus LockDown Browser, koji studentu za vrijeme rješavanja online testa sprječava surfanje po internetu i računalnim mapama. Program Lock Down Browser za vrijeme pisanja online testa studentu onemogućava upotrebu drugih programa - tako student usred pisanja testa nema pristup drugim dokumenatima na računalu, internetu ili samom predmetu.

4) Osiguravanje sigurnosti i nadzora na online testovima sa sistemom Respondus Monitoring. Za osiguranje sigurnosti i adekvatnog nadzora, online testovi se snimaju web kamerom. Nakon pisanja online testa, izvještaj o samom postupku pisanja svakog pojedinačnog studenta se šalje predavaču. Predavač provjerava snimke i u slučaju utvrđenih kršenja pravila pri pisanju, ima pravo da studentu test ocijeni negativnom ocjenom i da provede sankcije prema Pravilniku o provjeravanju i ocjenjivanju znanja DOBA Fakulteta.

5) Osiguravanje sigurnosti i nadzora na online završnim ispitima sa sistemom Remote Proctoring. Za osiguravanje sigurnosti i adekvatnog nadzora, završni online ispiti se snimaju web kamerom. Nakon pisanja online ispita, izvještaj o samom postupku pisanja svakog pojedinačnog studenta se šalje predavaču. Predavač provjerava snimke i u slučaju utvrđenih kršenja pravila pri pisanju koja su određena na početku svakog online ispita, predavač ima pravo da studentu ispit ocjeni negativnom ocjenom i da provede sankcije prema Pravilniku o provjeravanju i ocjenjivanju znanja DOBA Fakulteta.

6) Za provjeravanje autorstva pismenih individualnih i timskih zadataka upotrebljavamo alat SafeAssign koji otkriva moguće plagijate u internoj bazi individualnih, timskih, seminarskih i projektnih zadataka, diplomskih i magistarskih radova te putem baza pretraživača Google. Program SafeAssign omogućava uspoređivanje sadržaja online testa sa skupinom dokumenata, koji su pohranjeni u različitim bazama na internetu i virtualnom okolišu Blackboard. Na osnovi provjeravanja sistem generira izvješća u kojima je označen tekst, pronađen u bazama. Izračunati postotak podudaranja teksta ne znači da je toliki postotak doista plagijat, već postotak vjerojatnosti da je tekst prepisan, odnosno da izvori nisu odgovarajuće označeni. Prilikom izračuna postotka dulje se rečenice ocjenjuju više od kratkih rečenica, a također se višim postotkom ocijeni tekst, koji je pronađen u dokumentima drugih studenata (Another Students Paper).

Kakve su sankcije nakon otkrivanja varanja na online testu?

U razlozima za upis, studenti DOBA Fakulteta sve ove godine na prvom mjestu navode želju da upisom na studij stječu više znanja i mogućnost napredovanja u karijeri. Studenti DOBA Fakulteta žele nova znanja, što iskazuju i njihovi uspjesi nakon diplome - 56 % diplomanata DOBE nakon diplome desi se pozitivna promjena u karijeri (zahtjevniji posao, viša plaća, drugo radno mjesto, promjena karijere) .

Zbog pokušaja varanja i plagijata već su bile izrečene oštre disciplinske mjere sukladno pravilniku DOBA Fakulteta i Više stručne škole DOBA. Na DOBI želimo i prihvaćamo studente, koji su svjesni značenja znanja te se zbog njega odluče za studij. Studenti se ugovorom etički obvezuju.

Ako se utvrdi plagijat ili varanje na online testu, student ima mogućnost polaganja predmeta s pisanjem završnog klasičnog ispita kojeg polaže u najbližem studijskom središtu, a test obuhvaća gradivo cijelog predmeta. Ako se varanje kod istog studenta ponovi više puta, student može biti, u skladu s pravilnikom DOBE, isključen iz studijskog procesa.

Što napraviti ako se pojave tehnički problemi usred pisanja samog online testa? Kako se provjerava jesu li problemi stvarno postojali i mora li u tom slučaju student ponovno polagati test?

Odgovornost svakog studenta je da ostvari uvjete za nesmetano pisanje online testa na računalu kojeg će upotrebljavati za studij. U virtualnom prostoru postoje detaljne upute za pisanje testa i probni online test, gdje student može isprobati da li mu računalo na kojem će pisati test, to omogućava. O potrebnoj sposobnosti računala studente upozoravamo već prije upisa na online studij. U slučaju da student nije odgovarajuće tehnički pripremio računalo za pisanje testa, ponovno polaganje testa mu se ne omogućava. Jedina mogućnost je klasični završni ispit cijelog sadržaja predmeta koji se polaže u najbližem studijskom središtu.

Sve tehničke greške koje primijete usred pisanja samog testa, studenti mogu prijaviti tehničkoj službi koja provjerava je li tehnička greška realna. U slučaju da tehnička služba ocijeni da je greška moguća, studentu se omogućava ponavljanje testa s drugim pitanjima, kao da ga prvi put piše.

Ako student za vrijeme polaganja testa nema pristup internetu -  na službenom je putovanju, u avionu ili ima druge neodgodive obveze, studentu se uz priloženi dokaz (poziv na konferencije, avionska karta… ) omogućiava drugi termin pisanja testa s drugačijim pitanjima. Drugi termin online testa studentu može odobriti ili odbiti samo njegov voditelj programa zaposlen na DOBI, koji provjerava autentičnost dokaza te odobri ili odbije molbu.

Print